Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline

0 comments
Podnázev: 
Výskum by mal mať praktické uplatnenie
Anglicky
English title: 
University Science park of the University of Zilina
English subtitle: 
Research should have practical application
English abstract: 
An innovative idea may be worthless if its inventor is unable to successfully commercialize it in the competitive market. For this purpose, the University science park in Žilina has been formed in order to establish an institutional background for the cooperation between university and businesses. In this paper, we briefly describe the main activities of four divisions of the University science park in Zilina and the role of the Center for technology transfer formed within the organizational structure of this institution.

Úvod

Akumulácia ľudského kapitálu, podpora výskumu a vývoja a stimulácia k inováciám nadobúda stále väčší význam pre zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky. Rozvoj znalostného manažmentu je jednou z podmienok ekonomickej prosperity krajiny. Univerzity sú bezpochyby prostredím, kde sa sústreďuje množstvo inovačných nápadov a podnetov na výskum. Tieto môžu byť však bezcenné, ak sa ich nepodarí podnikateľsky zhodnotiť a zaistiť im komerčný úspech na trhu.

Žilinská univerzita v Žiline

V hospodárskej praxi sa odkrýva mnoho príležitostí, kde môže veda a výskum pomôcť znižovať náklady, zlepšovať úžitkové vlastnosti produktov, zabezpečiť vyššiu kvalitu výroby, zmierniť dopad podnikateľskej činnosti na životné prostredie a pod. Podniky vytvárajú dopyt po inováciách, majú záujem o úspory nákladov, kým na strane ponuky vystupujú univerzity a výskumné inštitúcie disponujúce kvalifikovanými ľuďmi, informáciami aj prístrojovým vybavením.

Ak majú byť výsledky vedy a výskumu prakticky uplatniteľné, vyžaduje si to efektívne prepojenie vzdelávacích a výskumných inštitúcií s podnikateľskou sférou. Tento trend zohľadnila aj Žilinská univerzita v Žiline vo svojich aktuálnych projektoch a aktivitách. Žilinská univerzita si ako inštitúcia s viac než polstoročnou históriou a 40 tisíc absolventmi udržiava stabilné miesto v slovenskom vzdelávacom priestore, a to aj vďaka výraznej výskumnej a zahraničnej aktivite. V tomto roku sa jej podarilo získať významný grant ERA Chair, schémy umožňujúcej potiahnuť výskumný potenciál vo vybraných regiónoch Európskej únie, pričom projekt Žilinskej univerzity uspel medzi 111-timi návrhmi projektov z celej Európy.

Grant vo výške 2,4 milióna eur umožní Žilinskej univerzite zriadiť akademické miesta, ktoré posilnia jej výskumnú a inovačnú kapacitu. Tento grant je zameraný na oblasť inteligentných dopravných systémov, čo umožňuje jeho priame prepojenie na aktivity aktuálne najväčšieho projektu Žilinskej univerzity (ŽU) zameraného na oblasť výskumu a vývoja – Univerzitný vedecký park ŽU (UVP ŽU).

O projekte Univerzitného vedeckého parku

Univerzitný vedecký park má za úlohu využívať a integrovať znalosti a skúsenosti vedcov a odborníkov z praxe pri uplatnení vedeckého prístupu k riešeniu problémov. Žilinská univerzita v Žiline sa už od čias svojho vzniku zaoberala hlavne oblasťou dopravy. Aj z tohto dôvodu  je prioritnou témou výskumu v tomto projekte doprava a dopravné systémy.

Cieľom UVP ŽU je vytvorenie funkčného systému prenosu výsledkov výskumu a vývoja do praxe s dlhodobou udržateľnosťou. Vzniknutá inštitúcia by mala vytvárať určité „premostenie“ medzi univerzitným prostredím - jeho výskumom a vývojom a podnikateľskou praxou tak, aby výskumníci v rámci Univerzitného vedeckého parku dokázali vytvorené riešenia s inovatívnym potenciálom aj reálne komercializovať.

Štyri divízie projektu

Divízie projektu sú zamerané na dopravné systémy, výrobné systémy, vývoj nových materiálov a technológií a informačné a komunikačné technológie.

Nosnou témou projektu sú inteligentné dopravné systémy, ktoré tvoria samostatnú divíziu Univerzitného vedeckého parku ŽU. Nakoľko preprava tovaru a osôb a jej vplyv na kvalitu života v spoločnosti je jedným zo základných prvkov posudzovania životnej úrovne vo svete, využívanie nových technológií je zásadnou podmienkou pri zavádzaní služieb riešiacich súčasné problémy v tejto oblasti. Výskumné tímy sa majú v rámci svojich aktivít, okrem iného, zaoberať monitorovaním a inteligentným riadením dopravy, ako aj vývojom systémov, ktoré zmierňujú alebo úplne potláčajú negatívne dôsledky pôsobenia ľudského faktora v doprave.

Divízia inteligentných výrobných systémov má rovnako široký rámec aktivít, pričom sa orientuje na výskum v oblasti prototypovania inteligentných výrobných systémov, výskum a vývoj inteligentných riešení pre pokrokové výrobné systémy, výskum v oblasti nových výrobných technológií a nových konceptov montáže a výskum v oblasti modelovania a simulácie inteligentných výrobných systémov s aplikáciou riešení v priemysle.

Časť výskumných aktivít so špecifickým zameraním tvorí ďalšiu divíziu UVP ŽU s názvom Vývoj nových materiálov a technológií. Ide o výskum a vývoj systémových aplikácií na báze optických vlákien a fotonických prvkov, výskum metód a aplikácií v biomedicínskom inžinierstve a výskum nekonvenčných pohonov a ich komponentov. Z hľadiska biomedicínskeho inžinierstva je výskum zameraný na zvýšenie citlivosti a presnosti diagnostikovania a monitorovania vitálnych funkcií, kým výskum nekonvenčných pohonov sa týka hlavne inteligentného testovacieho a diagnostického systému elektromobilov. Dôležitým aspektom aktivít celej divízie je enviromentálne hľadisko a vývoj takých materiálov, ktoré umožnia znižovať spotrebu elektrickej energie.

Posledná oblasť výskumu, Informačné a komunikačné technológie, sa okrem vlastného výskumu zameriava na podporu ostatných, vyššie uvedených výskumných zámerov Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity. Podstatnou časťou aplikovaného výskumu je vývoj a aplikácia informačno – komunikačných technológií a služieb pre industriálnu prax. Čiastkovo sa divízia zameriava aj na výskum senzorových sietí a spracovania neurčitej informácie pre inteligentné systémy, riešenia na báze optických vlákien fotonických prvkov, oblasť spracovania audiovizuálnej informácie, oblasť znalostných technológií a podpory rozhodovania.

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity
Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity

Transfer poznatkov do praxe

Oblasť transferu poznatkov do praxe komplexne rieši Centrum pre transfer technológií UVP Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len CTT). Náplňou jeho činnosti je nielen riadenie práv duševného vlastníctva a prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe, ale aj vytvorenie platformy pre vznik inkubátora pre perspektívne spin-off projekty Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity. V rámci svojej činnosti poskytuje CTT aj poradenstvo zamestnancom, partnerom a malým a stredným podnikom v oblasti ochrany a komercializácie duševného vlastníctva či získavania projektov aplikovaného výskumu.

Zabezpečenie ochrany práv duševného vlastníctva je dôležitým predpokladom úspešného podnikateľského zhodnotenia a komerčného uplatnenia technológie ako výsledku výskumu na trhu. Duševné vlastníctvo je preto monitorované a spravované vo všetkých fázach jeho životného cyklu s dôrazom na právnu, dokumentačnú a ekonomickú stránku a so zohľadnením oprávnených nárokov riešiteľov a materskej organizácie, prípadne ďalších partnerov.

V oblasti riadenia práv duševného vlastníctva je kladený dôraz tiež na propagáciu výsledkov vedy a výskumu zamestnancov, ich publikovanie a prezentovanie pred domácimi i zahraničnými partnermi. Zamestnanci ako nositelia tvorivých myšlienok, nápadov a podnetov, sú podporovaní v uzatváraní partnerstiev a spolupráce s domácimi a zahraničnými expertmi v skúmanej oblasti.

Záver

V záujme podpory inovačného prostredia na Slovensku je nutné vytvárať tlak na nevyhnutnosť korektnej spolupráce dvoch rozdielnych prostredí, a to vzdelávacích a výskumných inštitúcií na jednej strane a podnikateľskej sféry na strane druhej. Žilinská univerzita v Žiline má ambíciu takýto systém spolupráce rozvíjať, okrem iného, aj prostredníctvom aktivít jej Univerzitného vedeckého parku.

Poznámka: Tento článok vznikol s podporou projektu „Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity“ (ITMS: 26220220184) v rámci OP Výskum a vývoj spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Literatúra:
  • Internetová stránka Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline. Dostupné na: <http://www.uvp.uniza.sk/>.
  • Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretá medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Žilinskou univerzitou v Žiline. Číslo zmluvy: OPVaV/11/2013
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JAROŠOVÁ, Jana a ČOREJOVÁ, Andrea. Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline. Ikaros [online]. 2014, ročník 18, číslo 6 [cit. 2021-09-19]. urn:nbn:cz:ik-14241. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14241

automaticky generované reklamy