Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Učené hádání a Dni vedeckých knižníc 2008

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Učené hádání a Dni vedeckých knižníc 2008

0 comments

V dňoch 8.-10. septembra 2008 sa uskutočnili v Prešove dve zaujímavé podujatia. Prvým bolo to tradičné stretnutie bibliografov s názvom Dni vedeckých knižníc 2008, uskutočnilo sa v nových priestoroch Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity, ktoré prvý raz privítali bibliografov v prekrásnych rozsiahlych a výborne vybavených priestoroch. Tri dni sa bibliografi venovali rôznym problémom zo svojej praxe. Bola to predovšetkým problematika formátu MARC 21 – národné polia, kódovníky, inovácie v nich, zamerané aj na Evidenciu publikačnej činnosti (EPC), problémy spracovania edícií vo formáte MARC 21, ďalej spracovanie kartografických dokumentov, ako aj problémy spracovania autorít vo formáte MARC 21 predovšetkým s ohľadom na unifikovaný názov a autora diela. Ďalej bolo na programe spracovanie bibliografických záznamov článkov podľa novej verzie metodiky spracovania článkov - verzie 3., spracovanie návrhov autoritatívnych záznamov, ako aj problematika tvorby klasifikačných znakov MDT triedy 9 podľa verzie roka 2006, najnovšie zmeny a doplnky, ako aj predmetové heslá z uvedenej problematiky. Posledný deň bol venovaný najnovším úlohám a perspektívam v bibliografii, ako aj úlohám digitalizácie v súčasnosti, ale aj vyhľadávaniu v databázach EBSCO.

Pokračovaním tohto metodického podujatia bolo stretnutie zástupcov katedier knižničnej a informačnej vedy pod názvom Učené hádání 2008 t.j. Učená dišputa o vývoji štúdia na katedrách knižničnej a informačnej vedy.

Podujatie sa uskutočnilo za organizácie Prešovskej univerzity v Prešove a Slovenskej národnej knižnice v Martine v zasadačke dekana Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. Diskusia bola zameraná predovšetkým na obsah učebných plánov odboru Knižničná a informačná veda na jednotlivých univerzitách, na ktorých sa vyučuje tento odbor a na uplatnenie študentov jednotlivých univerzít v praxi. Podujatia sa zúčastnili 8 zástupcovia jednotlivých katedier z Čiech a Slovenska:

  • Mgr. Klára Havlíčková – Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe,
  • PhDr. Beata Sedláčková, PhD. – Ústav informatiky Filozoficko-prírodovedeckej fakulty Slezskej univezity v Opave,
  • Prof. Ing. Milan Konvit, PhD., Doc. Dr. Miloš Kovačka, PhD., PhDr. Anna Kucianová – Katedra knižnično-informačných vied a didaktiky informatiky Dokumentácie kultúrneho dedičstva Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline,
  • Doc. Dr. Marta Germušková, PhD., Dr. Mária Imrichová, PhD., PhDr. Anna Kucianová (učí na oboch katedrách), Martin Šuraba – študent 3. ročníka uvedenej katedry - Katedra knižničných a slovakistických štúdií Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove.

Škoda, že zástupcovia katedier z Brna a Bratislavy sa stretnutia nemohli kvôli zahraničným cestám a akciám zúčastniť, ospravedlnili sa v poslednom období.

Hlavným cieľom stretnutia bola diskusia o jednotlivých učebných plánoch a o ich harmonizácii, ako aj o medzinárodnej kompatibilite jednotlivých učebných plánov a o možnostiach nadviazania spolupráce aj s ďalšími zahraničnými katedrami, ale aj o možnostiach uplatnenia študentov jednotlivých katedier v praxi.

Mgr. Havlíčková predstavila možnosti štúdia ich Ústavu informačních studií a knihovnictví Univezity Karlovy v Prahe, čo všetko, v akom rozsahu sa študuje, aké sú možnosti štúdia, počty študentov a aké vetvy štúdia. Podrobnosti a učebný plán možno nájsť na webovej stránke univerzity.

Dr. Sedláčková z Ústavu informatiky Slezskej univerzity v Opave prezentovala tiež ich zameranie, jednotlivé odbory a možnosti štúdia na nich, časový harmonogram a počet hodín, ako aj ďalšie aktivity ich pracovníkov, čo sa týka ďalších možností – spolupráce, výmeny študentov a ďalších aktivít.

Doc. Germušková a dr. Imrichová z Katedry knižničných a slovakistických štúdií Prešovskej univerzity v Prešove predstavili učebný plán tejto katedry, rozsah hodín, typy predmetov, zameranie na knižničné predmety, ale aj literatúru a slovenský jazyk. Učebný plán tiež možno nájsť na webovej stránke univerzity, rovnako ako ďalšie materiály týkajúce sa štúdia.

Prof. Konvit a doc. Kovačka z Katedry knižnično-informačných vied a didaktiky informatiky Dokumentácie kultúrneho dedičstva Žilinskej univerzity v Žiline predstavili učebný plán dvoch vedných odborov – Dokumentácie kultúrneho dedičstva a Mediamatiky, ktoré sa vyučujú na tejto univerzite. Predstavili stručne možnosti a typy štúdia, rozsah a záber jednotlivých predmetov. Učebný plán je k dispozícii tiež na webovej stránke univerzity.

Druhou témou diskusie bolo uplatnenie študentov v praxi. Keďže jednotlivé katedry majú dosť široký záber svojho učiva, študenti majú široký prehľad o svete informácií, vedia pracovať s PC, internetom, ďalšími programami, ovládajú cudzie jazyky, takže majú aj široké uplatnenie v praxi a nielen knihovníckej.

Z pražskej katedry sa cca 1/3 študentov uplatní v odbore, ale 2/3 študentov nájdu uplatnenie v rozličných firmách a štátnej správe, niektoré firmy si ich vyhliadnu už počas praxe, ktorú absolvujú počas štúdia.

Z opavskej katedry sa cca 1/2 študentov uplatní v odbore, v jednotlivých typoch knižníc, ale cca 1/2 tiež v štátnej a verejnej správe, aj ako informační konzultanti, v bankách a iných firmách.

Z prešovskej katedry zatiaľ končilo tento rok prvý raz bakalárske štúdium 52 študentov, bolo to externé štúdium a hodne študentov bolo z odboru, t.j. z knižníc, takže percento uplatnených v knižniciach bolo väčšie, ale ďalšie ročníky už vyzerajú trochu ináč. Zo žilinskej katedry je uplatnenie širšie, niekoľko študentov sa uplatnilo aj v Slovenskej národnej knižnici v Martine, ale uplatnenie študentov je veľmi rôznorodé, mediamatici sa uplatňujú aj v médiách a reklame.

Vidno, že jednotlivé katedry a odbory vychovávajú šikovných študentov, majú široké uplatnenie, majú perspektívy, ale žiaľ, veľa ich nenachádza uplatnenie v práve v knižniciach jednoznačne z finančných dôvodov, pretože platové ohodnotenie knižníc je veľmi nízke oproti iným odborom.

Na záver informoval doc. Kovačka o zahraničných aktivitách p. Elisabeth Simon (Berlín), ktorá pracuje na projekte o komparácii študijných programov, v rámci ktorého by sa mal porovnať obsah vzdelávania v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia. Projekt by sa mal realizovať v rokoch 2008-2010 a malo by sa uskutočniť 10 podujatí v partnerských krajinách na túto tému.

Keďže sa na Slovensku v roku 2009 uskutoční veľké medzinárodné podujatie ABDOS 2009 v dňoch 17.-21. mája 2009 v Slovenskej národnej knižnici v Martine, odznel návrh, aby sa workshop s uvedenou témou a názvom Učené hádání 2009 uskutočnil na tomto podujatí, ako jedna z aktivít medzinárodnej konferencie. Pozývací list na podujatie ABDOS aj s témami, ktoré budú obsahom podujatia, je k dispozícii na webovej stránke Slovenskej národnej knižnice v Martine pod ikonou Bibliografia, kliknúť ďalej Oddelenie výskumu a koordinácie bibliografie a v ňom na zápisnicu z koordinačnej rady 25.6. 2008, kde je pripojený uvedený list.

Diskusia, ktorá sa dňa 10.9. 2008 uskutočnila v Prešove, by pokračovala v elektronickej forme a jednotlivým záujemcom – generálnemu riaditeľovi SNK, p. Simon a zástupcom všetkých katedier by sa na podujatie predložil už prediskutovaný návrh jednotlivých katedier knižničnej a informačnej vedy Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska na diskusiu, komparáciu a ďalšie úpravy.

Uvedený návrh sa predloží všetkým zainteresovaným domácim a zahraničným kolegom a po diskusii budeme ďalej informovať širokú verejnosť o ďalších aktivitách v uvedenej oblasti, ktorá je veľmi zaujímavá predovšetkým s ohľadom na možnosti výmeny študentov jednotlivých katedier príslušných vedných odborov všetkých okolitých európskych štátov.

Martin Šuraba, Mgr. Klára Havlíčková, PhDr. Anna Kucianová, Prof. Milan Konvit, PhD., Doc. Marta Germušková, PhD.

Martin Šuraba, Mgr. Klára Havlíčková, PhDr. Anna Kucianová, Prof. Milan Konvit, PhD., Doc. Marta Germušková, PhD.

Doc. Miloš Kovačka, PhD., PaedDr. Mária Imrichová, PhD., Doc. Marta Germušková, PhD., PhDr. Beáta Sedláčková, PhD., Mgr. Klára Havlíčková, PhDr. Anna Kucianová, Prof. Milan Konvit, PhD.

Doc. Miloš Kovačka, PhD., PaedDr. Mária Imrichová, PhD., Doc. Marta Germušková, PhD., PhDr. Beáta Sedláčková, PhD., Mgr. Klára Havlíčková, PhDr. Anna Kucianová, Prof. Milan Konvit, PhD.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KUCIANOVÁ, Anna. Učené hádání a Dni vedeckých knižníc 2008. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 10 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-12940. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12940

automaticky generované reklamy
registration login password