Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tisková konference k zakončení BMI 2006

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Tisková konference k zakončení BMI 2006

0 comments
Autoři: 

V budově Ministerstva vnitra na náměstí Hrdinů v Praze se dne 10. dubna 2006 konala tisková konference při příležitosti zakončení letošního, již devátého ročníku projektu Březen, měsíc internetu. Oproti ostatním akcím v rámci BMI nebyla tato konference odborná, ale tisková, a tedy zaměřena zejména na novináře a publicisty. A protože byli na konferenci pozváni zástupci různých významných médií, časopis Ikaros pochopitelně nemohl chybět.

Úvodní prezentaci si připravil Jaroslav Winter, prezident sdružení BMI, a shrnul v ní všechny důležité body letošního „Března“. Hlavním tématem pro letošní rok byl e-government a heslo „Na úřad přes internet“. Souběžné cíle byly již obvyklé, tedy zejména seznamovat veřejnost s internetem, informovat o jeho možném využití apod. J. Winter také hovořil o jednotlivých konferencích, které letos proběhly; o akcích E-learning forum 2006, INSPO 2006, Internet a bezpečnost organizací, ISSS 2006 a Junior Internet 2006 již v Ikarovi vyšly i samostatné články.

J. Winter zmiňoval i další úspěchy letošního BMI, například zvýšení účasti knihoven a větší nabídku akcí než v předchozích ročnících. Významné bylo též ocenění akce Junior Internet cenou Ministerstva informatiky během konání mezinárodní konference ISSS 2006 (Internet ve státní správě a samosprávě) ve dnech 3. a 4. dubna 2006 v Hradci Králové. Zmíněno bylo také INSPO 2006, šestý ročník konference „Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami“, kde bylo mimo jiné prezentováno i pozoruhodné ovládání počítače ústy nebo pouhou jedinou klávesou. Jako příklad posloužila adresa www.pavelhejhal.com, na které jsou osobní stránky člověka postiženého kvadruplegií (úplným ochrnutím všech čtyř končetin), který tyto alternativní způsoby ovládání PC používá.

Závěrem J. Winter poděkoval všem, kteří se na letošním „Březnu“ podíleli – tedy jednotlivým ministerstvům, která akci zaštiťovala, komerčním a mediálním partnerům, Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR), organizátorům a sponzorům jednotlivých konferencí, výzkumným agenturám a médiím. Podrobnější informace jsou místěné na webu BMI, v seznamu partnerů.

Poté vystoupila Zlata Houšková ze sdružení SKIP, která pohovořila o vztahu knihoven a akce BMI. Hlavním heslem bylo „Do knihovny na Internet – přes Internet na úřad“. Do letošního „Března“ se zapojilo na 370 knihoven a proběhlo téměř 3000 akcí, na které zavítalo cca 110.000 účastníků. Probíhala školení počítačové a informační gramotnosti, různé instruktáže a diskuze, dále pak výstavy, ankety, soutěže atd. Hovořilo se též o Projektu internetizace knihoven a soutěži o nejpovedenější stránky knihoven, Biblioweb 2006. V této souvislosti bych zmínil zejména Knihovnu města Plzně, která letos zvítězila v kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 35.000 obyvatel a navíc získala cenu Blind Friendly Web za přístupnost pro zrakově postižené, a Městskou knihovnu Ústí nad Orlicí, která zvítězila v kategorii knihoven v obcích od 15.000 do 35.000 obyvatel, a to již dokonce popáté za sebou.

Z. Houšková se ve své obsáhlé a fotografiemi nabité prezentaci také zaměřila na akci Noc s Andersenem 2006. Na celkem 487 "spacích místech" byl dne 31. března připraven celodenní (a celonoční) program pro návštěvníky všech věkových skupin. Celkem se letos účastnilo téměř 15.000 dětí a tisíce dospělých (buď po celou noc, nebo alespoň její část). Náplní těchto akcí bylo společné čtení, povídání, hraní, ale i chatování či e-mailování. Noci s Andersenem se účastnila i řada známých osobností (a jak paní Houšková zdůraznila, nechyběli ani Superstars, například Vlasta Horvát). Bohužel ale některé programy překazily povodně, a tak se akce konaly v náhradních termínech. Pro zájemce také doporučuji článek o historii Noci s Andersenem.

Poté vystoupila PhDr. Bohumila Jozífková, ředitelka společnosti DEMA a.s., se svým příspěvkem na téma e-domácnost. Společnost DEMA se zabývá výzkumy veřejného mínění a průzkumy trhu, a tudíž byla prezentace plná zajímavých grafů a tabulek. Průzkumy se věnovaly zejména internetu v domácnostech, a to z různých hledisek (komparace podle velikosti místa bydliště, podle vzdělání a podobně). B. Jozífková také zmiňovala tři základní oblasti využití internetu, a to teleworking (práce z domova), e-learning (elektronická forma vzdělávání) a e-government (elektronická komunikace s úřady). Závěrem ovšem zdůraznila, že ačkoliv se zvyšují možnosti, jak internet využívat, a stoupá počet domácností, které mají internet zavedený, akce typu BMI jsou přesto stále aktuální a potřebné.

B. Jozífkovou vystřídal Ing. Jan Duben z Úřadu vlády ČR a hovořil o projektech eKLEP a e-Vláda. Současná situace v oblasti přístupnosti informací produkovaných vládou a ministerstvy není nijak příznivá – dokumenty jsou v elektronické i tištěné podobě a není snadné zjistit shodnost či rozdílnost jednotlivých verzí. Krom toho neexistuje rovný přístup občanů k dokumentům. A právě toto by měly řešit zmíněné projekty. Zkratka eKLEP znamená "Elektronická knihovna legislativního procesu" a jedná se o dynamickou informační knihovnu monitorující oběh dokumentů mezi orgány státní správy. Projekt e-Vláda zase zpřístupňuje pracovní materiály vlády v elektronické podobě. Smyslem a cílem obou projektů je zrychlit a usnadnit informační procesy, napomoci k rozšiřování a poskytování informací a ušetřit peníze za tisk dokumentů. Domovská stránka projektů je zde, nicméně k přístupu do jednotlivých modulů je třeba mít určité oprávnění.

Ing. Tomáš Holenda, ředitel Odboru informatizace veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, měl připravenou prezentaci na téma „Cestovní doklady s biometrickými prvky“ (jinak též CDBP). Biometrické prvky, např. otisk prstu, rysy obličeje, sítnice nebo duhovky, jsou jedinečné znaky každého člověka, které by měly pomoci k mnohem vyššímu zabezpečení dokladů a snížit riziko jejich padělání. Těmito prvky by měly být vybaveny do roku 2006 (obličej), resp. 2008 (otisk prstu) cestovní pasy a cestovní doklady všech členských států Evropské unie. Více informací lze nalézt na stránkách o CDBP.

Poslední příspěvek přednesl Jaroslav Svoboda, který hovořil o analýzách informačních potřeb veřejnosti. Opět byly zmiňovány údaje ohledně přístupu obyvatel ČR k internetu a dále diagramy, které se týkaly elektronické komunikace s úřady (frekvence kontaktů, typy vyhledávaných informací a podobně). Dalšími tématy byla například obecná informovanost populace či obavy ze zneužití biometrických ochranných prvků. J. Svoboda také hovořil o Portálu veřejné správy a projektu e-PUSA (Elektronický portál územních samospráv).

Na oficiálních stránkách sdružení BMI je k dispozici množství dalších informací, odkazů a tiskových zpráv.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RYLICH, Jan. Tisková konference k zakončení BMI 2006. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5 [cit. 2023-02-06]. urn:nbn:cz:ik-12070. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12070

automaticky generované reklamy