Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

TEZAURUS knihovny AV ČR AUTORITY

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

TEZAURUS knihovny AV ČR AUTORITY

0 comments
Tezaurus Autority, v podstatě jednojazyčná kartotéka abecedně řazených lexikálních jednotek, obsahuje zhruba 180 000 hesel, a to jak biografických tak věcných, ze všech vědních oborů nalepených na kartách, za nimiž jsou zařazeny obálky pro doplňování dalších informací. V některých biografických heslech jsou kromě karet zařazeny i vlastnoručně vyplněné dotazníky osobností ze všech vědních i kulturních oblastí.

Uživateli jsou zejména odborní a vědečtí pracovníci, kteří se zabývají tvorbou encyklopedicky zpracovaných publikací, studenti vysokých (někdy i středních odborných) škol, žurnalisté a ti, kteří hledají informace o něčem, co ještě nebylo dostatečně zpracováno.

Tezaurus vznikl v době založení Encyklopedické kanceláře v roce 1956. Základem se stalo lístkové zpracování zbytků rozpracovaného rukopisného materiálu z nakladatelství SFINX ze začátku 40. let a z opuštěného projektu Čs. encyklopedie z nakladatelství ORBIS. Tento materiál byl na nákladním autě přivezen ze skladu krámku činžovního domu na Vinohradech, kde bydlel Vítězslav Nezval. V těchto materiálech byl také nalezen příkaz jakéhosi vysokého orgánu KSČ z roku 1948 nebo 1949 k zastavení práce na orbisovské encyklopedii a příkaz podepsaný M. Reimannem k rozmetání sazby posledního dílu Ottova slovníku naučného nové doby, který byl uskladněn v archivu tiskárny Venkov na Florenci, později Rudého práva, dnes Typografia.

První byl rozstříhán a nalepen na karty čtyřsvazkový Příruční slovník, postupně k nim byly přidávány slovníky další. Do roku 1992 byl tezaurus informačním zázemím pracoviště, které se zabývalo tvorbou všech poválečných všeobecných encyklopedií. Od roku 1992 je majetkem Knihovny AV ČR.

Tezaurus je průběžně a pravidelně doplňován excerpcí tisku, řady vědeckých i odborných časopisů a na základě žádostí uživatelů vypracovanými rešeršemi.

Při zpracování řešerše pracujeme ze zdrojů vlastních, tj. tezaurus a příruční knihovna, ale také spolupracujeme s knihovnami ústavů AV, popř. konkrétními odborníky pracujícími v těchto ústavech, s ČTK, zahraničními kulturními středisky, informačními institucemi, Archivem ap. Zpracovanou rešerši obdrží žadatel a zároveň je zařazena do tezauru.

V současné době je nejvíce požadavků na informace biografického charakteru, a to nejen ve formě požadavku zpracování řešerše, ale hlavně v doplňování a ověřování pravdivosti údajů.

Do nedávna získávali uživatelé informace a rešerše pomocí telefonu, faxu, nebo studiem ve studovně, ale dnes je prostředníkem (pro vypracování rešerší také velmi využívaným pomocníkem) mezi námi a uživateli e-mailová pošta.

Připravujeme se na počítačové zpracování kartotéky. V první fázi v oblasti biografií a tezauru ilustračního materiálu (fotografie, vědecké kresby, pérovky ap.), který je rovněž abecedně zpracovaným doplňkem tezauru AUTORITY. Prvními pokusy, a dá se řící i úspěchy, je třeba CD-ROM vzniklý ve spolupráci s Albertinou icome Praha - Biografický slovník nebo naskenované ilustrační materiály ve spolupráci s nakladatelstvím Diderot, se kterým KNAV spolupracovala na čtyřdílné ENCYKLOPEDII dokončené v roce 1998.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HARTMANOVÁ, Dagmar. TEZAURUS knihovny AV ČR AUTORITY. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 2 [cit. 2022-11-29]. urn:nbn:cz:ik-10285. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10285

automaticky generované reklamy