Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Systém elektronického zpracování údajů o výzkumných projektech a jejich hodnocení v GA AV (Leoš Horníček)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Systém elektronického zpracování údajů o výzkumných projektech a jejich hodnocení v GA AV (Leoš Horníček)

0 comments
Autoři: 

Leoš Horníček

Leoš Horníček (Kancelář Akademie věd České republiky) začal svou přednášku představením Grantové agentury AV (GA AV), která je interním orgánem AV ČR a nejstarší grantovou agenturou v ČR (nástupkyni GA ČSAV). Jde o otevřenou agenturu, všechny právnické i fyzické osoby mající sídlo či pobyt v ČR mohou žádat o dotace. Posláním je podporovat kvalitní projekty s charakterem základního výzkumu ve formě účelových dotací. GA AV tímto způsobem ovlivňuje nejen výzkum v AV ČR, ale i v celé ČR.

Dále L. Horníček přiblížil vývoj systému GA AV. První systém zpracování údajů o projektech byl založen v databázovém systému FoxPro. Pro činnost sekretariátu GA AV byla navržena interní aplikace s evidencí základních údajů, která obsahuje:
- hodnocení návrhů projektů
- průběžné hodnocení
- závěrečné hodnocení

Údaje byly přepisovány z písemných podkladů. Veškerá komunikace mezi účastníky projektů probíhala klasickou poštou, docházelo proto ke zpoždění.

K drobné inovaci došlo na konci 90. let přechodem na platformu VisualFoxPro, ale až v roce 2004 byl realizován moderní elektronický systém založený na relační databázi MySQL. Byla importována historie všech grantů od r. 1992 a byly zavedeny nové aplikace včetně webových online formulářů pro podávání přihlášek grantových projetů. Data jsou uložena v centrálním úložišti, údaje se vyplňují pouze jednou a součástí aplikace je také kontextová nápověda a systém pro kontrolu údajů.

V systémů pracuje řada uživatelů - žadatelé, referenti, oponenti, každý z nich má příslušná oprávnění. U každého projektu je vybrán zpravodaj, který navrhne vhodné oponenty; těm systém automaticky zasílá výzvu k posouzení projektu. Oponenti se přihlašují do systému a vypracovávají posudky. Systém centrálně eviduje jednotlivé kroky. Po dokončení procesu jsou vygenerovány pořadníky, které jsou předány poradním orgánům ke konečnému rozhodování.

Základními přínosy jsou:
- zefektivnění práce GA AV
- úspora nákladů na tisk
- zrychlení komunikace

Aplikace také do jisté míry umožňuje hodnotit grantové projekty a připravovat podklady pro výroční zprávy nebo statistiky. Hodnotitelé tyto údaje používají spolu s Web of Knowledge, RIVem a databází ASEP (Automatizovaný systém evidence publikací - interní databáze AV ČR).

(text konferenčního příspěvku)

(rch)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Systém elektronického zpracování údajů o výzkumných projektech a jejich hodnocení v GA AV (Leoš Horníček). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-12823. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12823

automaticky generované reklamy