Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Stredisko patentových informácií v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Stredisko patentových informácií v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave

0 comments

Na základe Dohody o vzájomnej spolupráci medzi Úradom priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici a Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave zahájilo v máji 2003 svoju činnosť Stredisko patentových informácií, ktoré zároveň plní funkciu kontaktného informačného miesta Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Cieľom činnosti je dosiahnuť v záujme podpory vzdelanosti a zvyšovania informačného povedomia na Slovensku pružnejšie poskytovanie priemyselno-právnych informácií širokej technickej verejnosti, malým a stredným podnikateľským subjektom a ostatným používateľom.

Stredisko patentových informácií plní funkciu sprostredkovateľa informácií pre získavanie priemyselno-právnej ochrany technických riešení, vynálezov, označovaní tovarov a služieb, výrobkov a predmetov a pod. v Slovenskej republike.

V roku 2002 sa Slovenská republika stala členom Európskeho patentového dohovoru a súčasne aj členom Európskeho patentového úradu (EPÚ). Významnosť tohto úspechu spočíva nielen v splnení dôležitej euro-integračnej úlohy, ale najmä v tom, že sa Slovensko zaradilo medzi krajiny s najmodernejším systémom patentovej ochrany vo svete. Na základe členstva patenty udelené Európskym patentovým úradom s určením pre SR platia aj na našom území.

Stredisko patentových informácií ako člen siete stredísk patentových informácií celej Európy známej pod skratkou PATLIB (PATent LIBraries) bezplatne získava patentové dokumenty CD, DVD, vestníky, publikácie a ďalšie informačné materiály súvisiace so systémom udeľovania európskych patentov na základe Európskeho patentového dohovoru.

Stredisko ako súčasť oddelenia patentových a normalizačných informácií Centra vedecko-technických informácií SR buduje a sprístupňuje fond národných patentových dokumentov a úžitkových vzorov, poskytuje patentové rešeršné služby zo získaných databáz na nosičoch CD-ROM/DVD, zahraničných databázových centier, zo zdrojov internetu, ako aj z vlastných fondov. Sprístupňuje patentové, známkové a iné relevantné priemyselno-právne informácie, zdroje a služby v printovej podobe, ako aj v prostredí internetu. Poskytuje metodicko-informačné a konzultačné služby.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
LENOCHOVÁ, Jela. Stredisko patentových informácií v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 7 [cit. 2024-04-12]. urn:nbn:cz:ik-12193. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12193

automaticky generované reklamy