Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Státní pedagogická knihovna Komenského v roce svých osmdesátin

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Státní pedagogická knihovna Komenského v roce svých osmdesátin

0 comments
Státní pedagogická knihovna Komenského v Praze (SPKK) oslavuje v letošním roce 80. výročí svého založení. V rámci oslav pořádá v týdnu od 10. do 14. května 1999 dny otevřených dveří, v jejichž rámci seznámí zájemce se zákulisím knihovnické práce i s nabídkou svých služeb. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 02/29 10 84 nebo 02/2492 1286 u Mgr. Marie Hrubé, vedoucí oddělení služeb čtenářům.


Státní pedagogická knihovna Komenského v Praze je veřejně přístupná vědecká knihovna specializovaná na oblast výchovy, vzdělávání a školství. Její fond je zaměřen na oblast pedagogiky a školství v kontextu společenských věd. Uživateli knihovny jsou proto nejen vědečtí pracovníci, učitelé a studenti pedagogických oborů, ale i studující společenskovědních oborů vysokých škol.

Knihovna vznikla v roce 1919 jako součást Československého pedagogického ústavu Jana Amose Komenského. Jejím hlavním úkolem bylo "přispívat ke studiu pedagogiky a československého školství" získáváním "knižní a časopisecké literatury vhodné ke studiu pedagogiky a jejích věd pomocných, zejména se zřetelem ke školské reformě". Základem knihovního fondu se staly především dary. Prostřednictvím Společnosti Pedagogického muzea Komenského získala knihovna vzácnou sbírku literatury po univerzitním prof. Františku Čadovi a dary od pedagogů J. Kubálka, J. Pastejříka, F. Strnada a F. V. Suka (Sukova studijní knihovna literatury pro mládež tvoří ucelenou sbírku dětské literatury od konce 18. století po současnost). Velký důraz byl kladen na získávání moderní pedagogické literatury zabývající se reformou školství.

Dnes má knihovna asi 500 tisíc svazků z oborů pedagogiky a příbuzných společenských věd.
Najdete zde speciální sbírky
- učebnic pro základní a střední školy od začátku 19. století a jedinečnou sbírku našich i zahraničních slabikářů, která obsahuje i fotokopie slabikářů z let 1547 - 1793
- učebních osnov a plánů
- učebních textů pro vysoké školy do roku 1990, později především skripta pedagogických fakult, ostatních jen výběrově
- pedagogických časopisů od 30. let 19. století do současnosti
- literatury pro děti a mládež od konce 18. století po současnost včetně časopisů v Sukově studijní knihovně literatury pro mládež
- komeniologické literatury

Knihovna je od roku 1995 plně automatizovaná. V roce 1990 začalo oddělení bibliografie a dokumentace zpracovávat záznamy časopiseckých článků do databáze v systému ISIS, od roku 1992 začala katalogizace v systému MAKS a v roce 1995 přibyl automatizovaný výpůjční systém. Výrazné zlepšení služeb čtenářům nastalo v roce 1998, kdy knihovna získala novou síť a byl zakoupen integrovaný knihovnický systém KP-Sys. V současné době má knihovna přes osm tisíc čtenářů a roční rozpočet na nákup knihovního fondu 750 000 Kč.


INFORMACE O LITERATUŘE

Informace o knihovním fondu SPKK najdete v několika katalozích:
- autorském jmenném do roku 1998
- předmětovém do roku 1998
- systematickém do roku 1997
- speciálním předmětovém katalogu učebnic a skript od nejstarších učebnic do současnosti. (Záznamy učebnic pro základní školy a gymnázia jsou řazeny podle vyučovacích předmětů a uvnitř podle typů škol. Záznamy učebnic pro učiliště a průmyslové školy jsou řazeny podle oborů studia a vnitřně podle předmětů a ročníků. Záznamy skript jsou řazeny podle názvů škol, uvnitř podle názvu katedry a dále podle předmětového hesla. Katalog je stále doplňován.)
- speciální kartotéce učebních osnov a učebních plánů (kartotéka je stále doplňována)

katalogy Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež:
- autorský jmenný do roku 1992
- názvový do roku 1992
- ilustrátorů do roku 1992
- systematický do roku 1992
- sbírkový podle edic do roku 1992
- tematické kartotéky pohádek, povídek, románů do roku 1992
- tematická kartotéka naučné literatury do roku 1992

Nejnovější knihovní fond je obsažen v databázích přístupných na terminálech:
- Databáze knih SPKK se buduje od r. 1992, zahrnuje záznamy knih od poloviny 80. let 20. století a výhledově bude obsahovat celý knižní fond.
- Pedagogická bibliografická databáze obsahuje záznamy článků z cca 240 titulů našich a zahraničních odborných časopisů. Je budována od roku 1990. Bibliografické záznamy starší časopisecké literatury jsou uloženy v kartotéce bibliografické studovny.
- Databáze pedagogických výzkumů s údaji o zahájených a dokončených pedagogických výzkumech v ČR (od roku 1992) a zemích Evropské unie (od roku 1975).
- Databáze komeniologické literatury obsahuje záznamy knih a časopiseckých článků o životě a díle J. A. Komenského a záznamy o různých vydáních jeho prací.
- Databáze knih Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež zahrnuje literaturu od konce 60. let 20. století do současnosti. Databáze bude výhledově obsahovat celý fond sbírky.
- Databáze pohádek obsahuje záznamy pohádek z knih Sukovy studijní knihovny s údajem o knihách, ve kterých jsou vytištěny. Databáze se zpětně doplňuje.


SLUŽBY KNIHOVNY

Knihovna poskytuje uživatelům tyto služby:
a) Výpůjční služby, včetně meziknihovní výpůjční služby
b) Reprografické služby z fondu knihovny
c) Referenční služby

Studovna
- možnost studia knih z příruční knihovny a konzervačního fondu
- studium nejnovějších i starších ročníků našich i zahraničních časopisů
- poskytování základních informací o knižní i časopisecké literatuře
- reprografické služby z fondu knihovny

Bibliografická studovna
- jmenná a věcná kartotéka článkové tuzemské a zahraniční literatury od konce 50. let do roku 1989
- databáze článkové tuzemské a zahraniční literatury od roku 1990
- kartotéka výzkumných zpráv z pedagogických věd z let 1975 - 1991
- databáze pedagogických výzkumů v ČR od roku 1992 a v zemích Evropské unie od roku 1975 do současnosti
- rešerše z databází

Studovna komeniologické literatury
- příruční knihovna komenian
- databáze komeniologické literatury
- odborné konzultace

Sukova studijní knihovna literatury pro mládež
- odborné konzultace a informace o literatuře pro děti a mládež
- speciální věcné a jmenné katalogy
- prezenční půjčování knih do studovny


DALŠÍ ČINNOST KNIHOVNY

Spolupráce SPKK se zahraničními pracovišti v oblasti výchovy a vzdělávání:
- zajišťuje zpracování a předávání záznamů o pedagogických výzkumech v ČR do mezinárodní databáze EUDISED
- spolupracuje s řídící skupinou Evropského pedagogického tezauru
- spolupracuje se zahraničními komeniologickými pracovišti
- spolupracuje na základě dohody se Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislavě

Spolupráce s Národní knihovnou ČR:
- SPKK je garantem článkové bibliografie za oblast pedagogiky a školství - zpracovává záznamy z českých odborných časopisů
- spolupracuje na projektech CASLIN, CEZL, KRAMERIUS 1 a 2
- spolupracuje na grantu Zpřístupnění analytického zpracování prostřednictvím Internetu
- Tvorba a zpřístupňování dat v síti

Spolupráce s knihovnami pedagogického zaměření v ČR na tvorbě bibliografické databáze článků z pedagogických časopisů a souborného katalogu zahraničních periodik.

Spolupráce s českou sekcí IBBY v oblasti propagace kvalitní dětské četby.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ČUMPLOVÁ, Ludmila. Státní pedagogická knihovna Komenského v roce svých osmdesátin. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 5 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-10340. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10340

automaticky generované reklamy