Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Statistika nuda je...

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Statistika nuda je...

0 comments

...má však cenné údaje, jak praví známý písňový text Zdeňka Svěráka. Jaký vztah mají statistiky k elektronickým seriálům? Nazvala bych ho druhotný. Ze statistik dostávají uživatelé a producenti informace o využívání elektronických seriálů.

Statistika není samozřejmě v prostředí knihoven ničím novým. Počty nových titulů, výpůjček, čtenářů atd. se evidují naprosto běžně. Elektronické prostředí navíc nabízí řadu dalších pohledů na technologii vytváření statistik. Takže např. výstupy o výše zmíněných knihovnických datech už dostáváme z automatizovaného knihovního systému.

Využívání elektronických seriálů či celých databází elektronických seriálů v knihovnách je také jednou z položek, která je pro knihovny významná. Ukazuje na zájem ze strany uživatelů o daný produkt a tedy potažmo informuje o zhodnocení financí, které byly vynaloženy.

V minulém sloupku věnovaném konsorciím knihoven bylo téma statistik zmíněno a slíbila jsem, že se k němu vrátím. Právě konsorcia knihoven, která vznikají za účelem nákupu nějakého informačního produktu, přikládají statistikám využívání velkou důležitost. Při rozhodování o nákupu nového zdroje či prodloužení licence pro zdroj již zakoupený poskytují statistiky zásadní informace. Proto konsorcia tlačí na producenty jednotlivých zdrojů, aby jim data o využívání poskytovala, a to pokud možno ve srovnatelných veličinách.

Pravdou totiž je, že různí producenti vykazují různá data týkající se využívání svých zdrojů. Samozřejmě je to všechno odvislé také od technického vybavení. Pro producenty představuje tvorba statistik investice do programů, které požadovaná data vygenerují. Konsorcia knihoven ve světě však představují pro producenty významné partnery a svoji váhu si uvědomují. Snaží se proto vytvořit určité jednotné požadavky pro data, která by měli producenti poskytovat. Zájem je pochopitelně soustředěn na zdroje dostupné v síti internet, konkrétně prostřednictvím World Wide Web.

Hlavní iniciativy v této otázce vycházejí od širších uskupení, která pod sebou sdružují jednotlivá konsorcia. Mezi jinými jmenujme již v minulém sloupku zmíněné sdružení ICOLC (International Coalition of Library Consortia) či skupinu PALS (Public and Libraries Solution). Také organizace pro informační standardy NISO (National Information Standard Organization) nezůstává pozadu. Čím se tedy konkrétněji zabývají?

ICOLC

V rámci ICOLC vznikly požadavky pro měření využívání webovských informačních zdrojů (ICOLC Guidelines for Measures of Usage of Web Based Information Resources). Jejich poslední aktualizace je z prosince 2001. ICOLC vyžaduje, aby všechna konsorcia dostávala statistiky využití a za tím účelem vznikly jakési minimální požadavky na jejich obsah. Podrobněji jsou uvedeny na stránce http://www.library.yale.edu/consortia/2001webstats.html (původní verze z roku 1998 je na adrese http://www.library.yale.edu/consortia/webstats.html).

Statistiky by měly být podle těchto požadavků vykazovány pro různé úrovně a měly by tak být rozděleny do dílčích podskupin:

 • Podle jednotlivých databází daného poskytovatele.
 • Podle skupiny IP adres či dalších forem přístupu jedné instituce.
 • Podle konsorcia jako celku.
 • Podle časového úseku.

Datové prvky, které by měli jednotliví producenti poskytovat, jsou:

 • Počet přístupů (Number of Sessions, Logins).
 • Počet hledání (Number of Queries, Searches) - "search", tedy hledání či dotaz, představuje v tomto případě jedinečný intelektuální dotaz; často je "hledání" zaznamenáno pokaždé, když je dotaz odeslán serveru, tedy lapidárně řečeno po stisknutí tlačítka "Search" apod.
 • Počet prohlížení různých rejstříků (Number of Menu Selections).
 • Počet obsahových jednotek (Number of Full-Content Units) - mezi tyto jednotky patří především:
 • Počet odmítnutí (Number of Turn-Aways), tedy počet nevyřízených požadavků.

Zároveň by mělo být zajištěno:

 • Ochrana osobních údajů uživatele.
 • Ochrana dat instituce, tj. každé instituci přístup pouze k jejím datům.
 • Přístup k údajům (měl by být zajištěn odděleně od administrátorských funkcí, jako jsou základní nastavení či zobrazení možností).
 • Dodání statistik - data by měla být dodávána interaktivní cestou založenou na možnostech webu, a to nejlépe v reálném čase, bezprostředně po ukončení daného časového období (tj. na konci každého měsíce, nejpozději však do 15 dnů od konce měsíce); producent by měl data uchovávat nejméně po dobu 3 let.
 • Definice datových prvků ve statistikách dodávaných producentem.
 • Formáty výsledných zpráv.

Na výše uvedeném URL je také dostupný seznam konsorcií, která tyto požadavky uplatňují.

PALS

Skupina PALS vznikla za podpory organizací JISC, PA (Publishers` Association) a ALPSP Association of Learned and Professional Society Publisher. Pro otázky statistik byla v rámci PALS vytvořena v září 2000 pracovní skupina (PALS Usage Statistics Working Group). Jejím úkolem je zformulování jakéhosi kodexu pro dodavatele elektronických seriálů a databází, který se bude zaměřovat především na:

 • datové prvky, které budou sledovány
 • definice těchto prvků
 • formát výsledných zpráv, jejich četnost a nespojitost s jinými daty
 • metody dodávání
 • metody kombinovaných statistik z přímého využívání a z využívání cestou různých prostředníků (včetně gateways, agregátorů či poskytovatelů elektronické dodávky dokumentů)
 • metody sledování statistik vzdáleného přístupu institucionálních licencovaných zdrojů
 • metody sledování z cachů a tzv. zrcadel

Konečná podoba kodexu se měla objevit na jaře 2002 [1]. Podrobnosti jsou uvedeny na adrese http://www.usagestats.org, kde je za dobu zveřejnění kodexu určen konec roku 2002. Na této adrese se iniciativě výše zmíněných uskupení dostalo názvu COUNTER (akronym z anglického Counting Online Usage of Networked Electronic Resources), který nese od března letošního roku.

NISO

Problematice statistik v knihovnách se věnuje NISO standard Z39.7 (The Library Statistics Standard), jehož poslední verze je z roku 1997. V říjnu 2001 NISO oznámila vytvoření komise pro novelizaci tohoto standardu. Komise doporučila začlenit změny podle existujícího souhrnu prostředků, které využívají programy amerických knihoven pro sběr statistických dat. Také doporučila revidovat začleněním metod měření či sledování provozu elektronických sítí, statistik využití dodávaných poskytovateli produktů či nakladateli, metody výsledných zpráv a služby kvalitních měření.

Závěrem

Statistiky jsou významným nástrojem, který pomáhá s vyhodnocením užitečnosti elektronických informačních zdrojů. Prostředí internetu, ve kterém je řada těchto zdrojů dostupná, je vhodné také pro jejich tvorbu. Pro porovnatelnost jednotlivých údajů je však nutná jejich standardizace. Vzniká novela standardu ANSI/NISO Z39.7-1995, požadavky formuluje také sdružení knihovních konsorcií ICOLC či skupina PALS pod názvem COUNTER.

Použité zdroje:
1. Guidelines for web statistics in the U.S. and abroad. Online libraries & microcomputers. 2001, vol. 19, no. 11, s. 1.

2. Guidelines for statistical measures of usage of web-based indexed, abstracted, and full-text resources. Information technology and libraries. 1999, vol. 18, no. 3, s. 161-163.

3. Guidelines for statistical measures of usage of web-based indexed, abstracted, and full-text resources. Information technology and libraries. 1998, vol. 17, no. 4, s. 219-222.

4. KNIGHT, L.A.; LYONS-Mitchell; KIMBERLY, A. Measure for measure : statistics about statistics. Information technology & libraries. 2001, vol. 20, no. 1, s. 34-38.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠŤASTNÁ, Petra. Statistika nuda je.... Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 7 [cit. 2023-06-08]. urn:nbn:cz:ik-10972. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10972

automaticky generované reklamy