Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Správa a rozvoj České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)

Čas nutný k přečtení
16 minut
Již přečteno

Správa a rozvoj České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)

0 comments
Anglicky
English title: 
Management and development of the Czech Terminology Database of Library and Information Science
English abstract: 
„The Czech Terminology Database of Library and Information Science“ (TDKIV is Czech acronym) is one of the databases of the National Library of the Czech Republic and it is a terminological explanatory online dictionary that explains meanings of approximately 4900 Czech terms from librarianship, information science and related fields. In this article, the author (acting as an administrator of the terminological database, web portal about the TDKIV database and electronic conference “Terminologie”) introduces the TDKIV database and describes news and technical changes in the database and web portal TDKIV and e-conference “Terminologie” in the last eight years.

Úvod

„Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy“ (TDKIV) je jednou z databází Národní knihovny ČR a zároveň je terminologickým výkladovým online slovníkem, který vysvětluje významy přibližně 4900 českých termínů z oblasti knihovnictví, informační vědy a souvisejících oborů. Převážná většina hesel nabízí kromě českých termínů i jejich anglické ekvivalenty, a tak lze databázi využít i jako překladový česko-anglický, anglicko-český slovník. Databáze TDKIV slouží především jako pomůcka při studiu a vytváření odborných textů a pro zpřesnění komunikace v knihovnické praxi. Vstup do databáze je z: http://aleph.nkp.cz/cze/ktd.[1]

Databáze TDKIV vznikla v letech 2001–2002 v rámci projektu podpořeného grantem Ministerstva kultury ČR a uživatelům je přístupná od roku 2003. Ještě tentýž rok obdržela Cenu INFORUM 2003.

Cena INFORUM 2003
Cena INFORUM 2003

V roce 2006 byl vydán tištěný slovník, který představoval výběr zhruba 1460 pojmů zachycujících jádro oboru knihovnictví a informační věda.[2]

Knižní obálka tištěného slovníku TDKIV
Knižní obálka tištěného slovníku TDKIV

Součástí publikace byl CD-ROM obsahující hesla v plném rozsahu databáze (ve stavu na konci roku 2005) i s grafickým zobrazením vzájemných vztahů mezi jednotlivými hesly a možností fulltextového vyhledávání hesel. Slovník je stále možné zakoupit v „Univerzitním knihkupectví odborné literatury ČVUT v Praze a VŠCHT Praha“ nebo prostřednictvím e-shopu na adrese: http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-80-7080-599-4.[3]

Autorka v následujícím příspěvku popisuje novinky a technické změny, které uskutečnila v posledních osmi letech ve funkci administrativního správce terminologické databáze, webových stránek TDKIV a elektronické konference Terminologie. Inovace zaváděla převážně za účelem vylepšení služeb pro uživatele, někdy si však změnu vyžádaly jiné okolnosti. Některé novinky vzešly přímo z podnětů a dotazů uživatelů. Administrativní správa databáze je v rukou pouze jednoho pracovníka Knihovnického institutu Národní knihovny ČR (nyní Bc. Jaroslava Citová, DiS.). Správce však především vytváří a upravuje oborová hesla pro terminologickou databázi, při tom spolupracuje a radí se s redakční radou TDKIV. Jejími členy jsou v současnosti (vyjmenováni abecedně) Mgr. Eva Bartůňková, PhDr. Marcela Buřilová, Bc. Jaroslava Citová, DiS., PhDr. Linda Jansová, Ph.D., PhDr. Helena Kučerová, PhDr. Anna Machová, Ing. Miloslav Nič, Ph.D., PhDr. Miroslav Ressler, PhDr. Vít Richter.[4] Donedávna byla členkou redakční rady také PhDr. Jarmila Burgetová, která stála u zrodu této báze. Technickou správu databáze má na starosti Oddělení podpory aplikací NK-NDK v Národní knihovně ČR.

Zpracování nových termínů (hesel) a úprava stávajících hesel

Je žádoucí nejprve vysvětlit rozdíl mezi „termínem“ a „heslem“ v souvislosti s bází TDKIV. Za termín lze považovat „jednoslovný nebo víceslovný výraz s jasně definovaným pojmovým významem, který je opakovaně užíván v odborných textech. Pojem, který je termínem reprezentován, představuje nedělitelný sémantický celek a je možné jej zařadit do soustavy odborných názvů daného oboru“.[5] Heslem se rozumí celý záznam termínu v databázi. Ten obsahuje vždy kromě vlastního termínu také jeho výklad, anglický ekvivalent, seznam použitých zdrojů a jméno nebo šifru autora hesla. Někdy bývá součástí hesla také (český) ekvivalent termínu (zejména synonymum), poznámka ke specifickému užití termínu, příbuzné (tj. tematicky související) termíny a normativní výklad (tj. výklad převzatý z technické normy, který se uvádí pouze pro doplnění informací, tudíž autoři, lektoři ani konzultanti nenesou zodpovědnost za tento výklad).

Zpracování hesel se řídí „Metodickým materiálem pro zpracování hesel České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)“[6], který je dostupný veřejnosti z: http://tdkiv.nkp.cz/spo.htm. [7] Výběr nových termínů je založen především na excerpci aktuálně vydávaných informačních zdrojů a na návrzích uživatelů. V současnosti hesla zpracovává převážně (administrativní) správce databáze. V některých případech nová hesla konzultuje ještě s odborníkem či odborníky v dané oblasti. Nová hesla před zařazením do databáze kontrolují, upravují a výsledné znění schvalují členové redakční rady TDKIV. V průběhu jednoho roku je zpracováno cca 40–50 nových hesel.

Hesla je nutné průběžně aktualizovat, poněvadž oborová terminologie se vyvíjí. Správce upravuje hesla se souhlasem autora, popř. všech autorů, nebo dědice. Také návrhy úprav ještě před jejich zveřejněním v bázi schvaluje redakční rada TDKIV. Jednotlivé změny se uvádějí ve formátu zobrazení nazvaném „Heslo s historií“ (více viz níže).

Návrhy hesel ke zpracování a návrhy úprav stávajících hesel

Za účelem rozvoje a aktualizace knihovnické terminologie byly v databázi vytvořeny pro uživatele formuláře určené k navrhování nových hesel nebo úprav stávajících hesel. Formulář pro nová hesla je dostupný pod odkazem „Nový záznam“. Uživatelé zde mohou navrhnout nový termín ke zpracování, popř. také jeho český a/nebo anglický ekvivalent a/nebo výklad. Úpravy hesel lze navrhovat prostřednictvím formuláře dostupného pod odkazem „Editovat záznam“. Ten je k dispozici pouze při zobrazení již existujícího určitého hesla z databáze.

Oba formuláře jsou zájemcům přístupné bez přihlašovacího hesla, pouze je nutné vyplnit vlastní e-mailovou adresu. Tu využívá správce databáze, jenž dostává zaslané návrhy, ke komunikaci s navrhovatelem. Správce návrh vyhodnotí, a buď jej zpracuje, nebo zamítne (v případě, že návrh není v souladu s metodikou zpracování hesel TDKIV).

Teprve po zpracování nového hesla nebo připomínky k heslu správcem databáze a po schválení redakční radou se nové heslo či úpravy hesla zobrazí veřejnosti. Správce databáze o tom informuje navrhovatele. Nutno ještě podotknout, že jak návrhy termínů, tak připomínky k dosavadním heslům se nepovažují za díla ve smyslu autorského zákona.

Citace hesel

Knihovníci a jiní uživatelé uvádějí definice převzaté z TDKIV v literatuře (v odborných článcích, kvalifikačních pracích apod.) i v prezentacích na konferencích, seminářích aj., avšak v minulosti jsme se často setkávali se špatnými či neúplnými citacemi hesel. Za účelem užití správných citací podle aktuálně platné normy ČSN ISO 690[8] a zároveň pro pohodlnější tvorbu citací byl v roce 2011 vytvořen u jednotlivých hesel odkaz „Citace“. Po kliknutí na něj se automaticky vygeneruje citace daného hesla.

Příklad citace hesla „knižní fond“ ke dni 10. 11. 2016:

Citová, Jaroslava. Knižní fond. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000016692&local_base=KTD.

Pro správnější citování databáze jako celku byla umístěna na webové stránky TDKIV doporučená citace.

Příklad citace databáze TDKIV ke dni 10. 11. 2016:

KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáze]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/cze/ktd.

Wikipedie

Informace z internetové encyklopedie Wikipedie využívá mnoho uživatelů. V roce 2011 byl do ní zpracován článek o databázi TDKIV, aby ji poznala širší veřejnost. Příspěvek poskytuje základní informace o bázi, věnuje se jejímu obsahu a typům vyhledávání v tomto zdroji. Informace jsou dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_terminologick%C3%A1_datab%C3%A1ze_knihovnictv%C3%AD_a_informa%C4%8Dn%C3%AD_v%C4%9Bdy.[9]

Historie hesel

Jak již bylo zmíněno, některá hesla je potřeba časem aktualizovat. Vzhledem k tomu, že předchozí podoby hesla mohou být pro badatele zajímavé z lingvistického či terminologického hlediska, byl v roce 2012 vytvořen nový formát zobrazení hesla s novým polem „Historie hesla“. Formát zobrazení se nazývá „Heslo s historií“. Vedle aktuální podoby hesla jsou zde zaznamenány jednotlivé úpravy uskutečněné v průběhu času, především se jedná o změny výkladů a ekvivalentů. Pokud v hesle dosud nedošlo ke změnám, je u něj zveřejněna poznámka „Heslo nebylo dosud upravováno“.

Google

Pravděpodobně většina uživatelů hledá informace prostřednictvím internetových vyhledávačů, zejména Googlu. Za účelem větší propagace databáze a četnější vyhledatelnosti termínů byly v roce 2012 vytvořeny webové stránky se základními údaji hesla a s přímým odkazem na záznam celého hesla v databázi TDKIV. Uživatelé si tak mohou jednoduše „vygooglit“ výklady knihovnických termínů převzaté z TDKIV. Často užívané nebo velmi obecné termíny se mohou nacházet mezi vzdálenějšími výsledky hledání, naopak některé odborné termíny specifické pouze pro knihovnictví se objevují mezi prvními výsledky, např. „náhrada titulní stránky“.

Aktualizace elektronické konference Terminologie

Správce databáze spravuje také elektronickou konferenci Terminologie a webové stránky TDKIV. Elektronická konference Terminologie je určena zájemcům o českou terminologii z oboru knihovnictví a informační věda. Byla vytvořena v průběhu projektu, jenž položil základ databázi TDKIV, za účelem vzájemné komunikace řešitelů a externích spolupracovníků, později byla přeměněna na veřejnou odbornou elektronickou konferenci přístupnou jakýmkoli uživatelům.[10] Umožňuje svým členům diskutovat o problematice termínů z oborů knihovnictví a informační vědy[11], informovat ostatní o jiných terminologických zdrojích v daných oborech nebo o vzdělávacích akcích z oblasti terminologie a lingvistiky se zaměřením na výše uvedené obory apod.

Administrativní správu konference mají starosti kromě správce databáze také další dva zaměstnanci Knihovnického institutu Národní knihovny ČR a dva pracovníci ČVUT. Ti jsou zodpovědní také za technickou správu konference. V roce 2011 byla provedena aktualizace e-mailových adres účastníků konference. Více informací o konferenci najdete na WWW portálu TDKIV: http://tdkiv.nkp.cz/ele.htm.[12]

Úprava metodiky zpracování hesel

Po deseti letech existence databáze, tj. v roce 2013, bylo nutné aktualizovat „Metodický materiál pro zpracování hesel České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)“.[13] Aktualizace se týkala obzvláště citování zdrojů podle novější verze normy ČSN ISO 690.[14] Byly provedeny také různé drobné úpravy, doplněny nové informace, např. základní charakteristika databáze, proces zpracování hesel, některé pasáže byly rozšířeny, např. text o poznámce.[15]

WWW stránky TDKIV

Během roku 2014 a začátkem následujícího roku byly vytvořeny nové webové stránky TDKIV v redakčním systému Plone, resp. obsah původního webového portálu byl přesunut na portál s jiným grafickým designem a jinou URL adresou - http://tdkiv.nkp.cz/.[16]

V souvislosti se vznikem nového portálu bylo profesionálním grafikem vytvořeno nové logo TDKIV.

Logo TDKIV z roku 2014
Logo TDKIV z roku 2014

Nový portál se může pyšnit několika novinkami. Byla doplněna informace o přehledu všech aktuálně zpracovaných hesel v databázi,[17] byl zveřejněn výběr nově zpracovaných hesel (viz „Nová hesla“), který se průběžně aktualizuje, a statistika nejhledanějších termínů v databázi TDKIV (viz „Nejčastější dotazy za poslední měsíc“). K zaslání dotazů, připomínek apod. správci databáze byl vytvořen kontaktní formulář „Napište nám“. V roce 2016 se nabídka menu rozšířila o novou stránku se základními údaji o databázi zkratek (KZK).[18] Správce doplňuje a upravuje informace zveřejněné na portálu, obzvláště doplňuje aktuality z oblasti TDKIV.[19]

Mobilní verze databáze a webového portálu

V současnosti jsou trendem mobilní zařízení. Abychom vyšli vstříc uživatelům, kteří je  používají , byla databáze TDKIV v roce 2015 zpřístupněna také v mobilní verzi (po předchozím zpřístupnění několika jiných databází Národní knihovny ČR). Mobilní verze nabízí vyhledávání ve free-textu, podle termínu/ekvivalentu a vyhledávání podle několika kritérií v rejstřících, avšak neumožňuje prohlížet historii hesla. Je přístupná z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=base-list&local_base=MOBIL-NKC

Rovněž webový portál TDKIV[21] je možné si prohlížet na mobilních zařízeních.

Obsah databáze

Databáze TDKIV obsahuje výklady termínů z různých oblastí. V jaké míře jsou jednotlivé tematické oblasti v databázi zastoupeny, lze vidět v následujícím grafu.

Graf zachycující počet zpracovaných hesel z různých tematických oblastí
Graf zachycující počet zpracovaných hesel z různých tematických oblastí
(Popisky, které nejsou v grafu zobrazeny celé: Věcné zpracování dokumentů, sémantická redukce dokumentů, selekční jazyky; Typologie elektronických dokumentů a paměťových médií; Databázové systémy, typologie databází, expertní systémy, automatizované knihovní systémy)

Z toho důvodu, že obsah databáze by měl zohledňovat i trendy v oboru, byly v posledních letech zpracovány termíny např. z těchto oblastí:

 • digitální repozitáře:
  • digitální repozitář
  • institucionální repozitář
  • oborový repozitář
  • otevřený repozitář
  • důvěryhodný digitální repozitář
  • dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů
 • otevřený přístup („open access“):
  • otevřený přístup (k vědeckým informacím)
  • zlatá cesta otevřeného přístupu
  • zelená cesta otevřeného přístupu
  • volný otevřený přístup
  • bezplatný otevřený přístup
  • otevřený repozitář
  • autoarchivace
  • otevřený časopis
  • hybridní model otevřeného přístupu
  • hybridní časopis (s otevřeným přístupem)
 • propojená data („linked data“):
  • propojená data
  • propojená otevřená data
 • biblioterapie:
  • biblioterapie
  • skupinová biblioterapie
  • biblioterapeut
  • léčba pohádkou
  • poetoterapie
  • hagioterapie

Míra využívání databáze (statistika)

Databáze je nejvíce využívána v měsících duben, květen, říjen a listopad (až přes 1900 návštěv za měsíc), naopak nejmenší čísla vykazuje statistika v červenci a srpnu.[22] To je dáno tím, že databázi používají ve velké míře studenti a vyučující oboru knihovnictví. Navíc letní měsíce jsou časem dovolených i pro knihovníky ad.

Závěr

Správa databáze neznamená pouze bázi udržovat v určitém stavu, ale také ji vylepšovat s ohledem na uživatele. Vždyť právě pro ně databáze TDKIV existuje, a proto se snažíme uspokojit jejich potřeby. Pokud máte nějaké podněty na změny související s databází TDKIV nebo webovými stránkami TDKIV, můžete je napsat nebo říci správci báze a WWW portálu na některý z níže uvedených kontaktních údajů:

Bc. Jaroslava Citová, DiS.

Studijní a informační oddělení

Knihovnický institut

Národní knihovna České republiky

Klementinum 190, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 663 343

Mob.: +420 734 850 015

E-mail: jaroslava.citova@nkp.cz

Seznam použité literatury:
 • Citová, Jaroslava. Knižní fond. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000016692&local_base=KTD.
 • Ressler, Miroslav, ed. Informační věda a knihovnictví: výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví: výběr z hesel v databázi TDKIV. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2006. [161 s.]. ISBN 80-7080-599-4.
 • SCHWARZ, Josef. Metodický materiál pro zpracování hesel České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Verze 1.03. Praha, duben 2002 [cit. 2016-11-10]. [21 s.]. Dostupné z: http://tdkiv.nkp.cz/docs/MM103_2002.doc.
 • Schwarz, Josef. Novinky ze správy České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy za rok 2003: TDKIV v roce 1. Národní knihovna. 2003, roč. 14, č. 4, s. 250-253. ISSN 0862-7487. Dostupné také z: http://oldknihovna.nkp.cz/NKKR0304/0304250.html.
 • SCHWARZ, Josef a Jaroslava HAVLOVÁ. Metodický materiál pro zpracování hesel České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. 2., upravená verze. Praha, 2013 [cit. 2016-11-10]. [23 s.]. Dostupné z: http://tdkiv.nkp.cz/docs/MM2103av.doc.
 • ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 39 s. Třídící znak 01 0197.
 • Katalogy a databáze NK ČR [online]. Jeruzalém: Ex Libris, Praha: Národní knihovna České republiky, © 2014 [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=base-list&local_base=MOBIL-NKC.
 • KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáze]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/cze/ktd.
 • TDKIV: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy [online]. Praha: Národní knihovna ČR [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: http://tdkiv.nkp.cz/.
 • TDKIV: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy: Databáze zkratek [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 26. 1. 2016 [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: http://tdkiv.nkp.cz/zkratky.
 • TDKIV: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy: Přehled hesel [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2. 3. 2015 [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: http://tdkiv.nkp.cz/seznam-aktualne-zpracovanych-hesel-v-databazi.
 • TDKIV: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy: Redakční rada [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 23. 6. 2016 [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: http://tdkiv.nkp.cz/redakcni-rada.
 • TDKIV: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy: Tištěná verze [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 11. 10. 2016 [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: http://tdkiv.nkp.cz/ter.htm.
 • TDKIV: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy: Zpracování hesel [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 6. 2. 2015 [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: http://tdkiv.nkp.cz/spo.htm.
 • TOPlist - statistika stránky: Terminologie knihovnictví a inf. vědy [online]. Praha: TOPlist s.r.o., ©1997-2016 [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: http://www.toplist.cz/stat/364659.
 • Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy [online]. San Francisco: Wikimedia Foundation, Inc., Stránka byla naposledy editována 20. 7. 2016 v 14:06 [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_terminologick%C3%A1_datab%C3%A1ze_knihovnictv%C3%AD_a_informa%C4%8Dn%C3%AD_v%C4%9Bdy.
Poznámky:
 1. KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáze]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/cze/ktd.
 2. Ressler, Miroslav, ed. Informační věda a knihovnictví: výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví: výběr z hesel v databázi TDKIV. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2006. [161 s.]. ISBN 80-7080-599-4.
 3. TDKIV: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy: Tištěná verze [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 11. 10. 2016 [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: http://tdkiv.nkp.cz/ter.htm.
 4. TDKIV: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy: Redakční rada [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 23. 6. 2016 [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: http://tdkiv.nkp.cz/redakcni-rada.
 5. SCHWARZ, Josef a Jaroslava HAVLOVÁ. Metodický materiál pro zpracování hesel České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. 2., upravená verze. Praha, 2013 [cit. 2016-11-10]. [23 s.], s. 4. Dostupné z: http://tdkiv.nkp.cz/docs/MM2103av.doc.
 6. SCHWARZ, Josef a Jaroslava HAVLOVÁ. Metodický materiál pro zpracování hesel České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. 2., upravená verze. Praha, 2013 [cit. 2016-11-10]. [23 s.]. Dostupné z: http://tdkiv.nkp.cz/docs/MM2103av.doc.
 7. TDKIV: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy: Zpracování hesel [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 6. 2. 2015 [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: http://tdkiv.nkp.cz/spo.htm.
 8. ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 39 s. Třídící znak 01 0197.
 9. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy [online]. San Francisco: Wikimedia Foundation, Inc., Stránka byla naposledy editována 20. 7. 2016 v 14:06 [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_terminologick%C3%A1_datab%C3%A1ze_knihovnictv%C3%AD_a_informa%C4%8Dn%C3%AD_v%C4%9Bdy.
 10. Schwarz, Josef. Novinky ze správy České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy za rok 2003: TDKIV v roce 1. Národní knihovna. 2003, roč. 14, č. 4, s. 251. ISSN 0862-7487. Dostupné také z: http://oldknihovna.nkp.cz/NKKR0304/0304250.html.
 11. Např. v nedávné době proběhla v konferenci zajímavá diskuse o termínu „akvizice“.
 12. TDKIV: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy: Konference Terminologie [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 7. 3. 2016 [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: http://tdkiv.nkp.cz/ele.htm.
 13. SCHWARZ, Josef. Metodický materiál pro zpracování hesel České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Verze 1.03. Praha, duben 2002 [cit. 2016-11-10]. [21 s.]. Dostupné z: http://tdkiv.nkp.cz/docs/MM103_2002.doc; Původní i aktualizovaná verze metodiky jsou dostupné z: http://tdkiv.nkp.cz/spo.htm.
 14. ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 39 s. Třídící znak 01 0197.
 15. SCHWARZ, Josef a Jaroslava HAVLOVÁ. Metodický materiál pro zpracování hesel České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. 2., upravená verze. Praha, 2013 [cit. 2016-11-10]. [23 s.]. Dostupné z: http://tdkiv.nkp.cz/docs/MM2103av.doc.
 16. TDKIV: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy [online]. Praha: Národní knihovna ČR [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: http://tdkiv.nkp.cz/.
 17. TDKIV: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy: Přehled hesel [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2. 3. 2015 [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: http://tdkiv.nkp.cz/seznam-aktualne-zpracovanych-hesel-v-databazi.
 18. Databáze zkratek je také jednou z databází Národní knihovny ČR a je svým charakterem podobná databázi TDKIV. Obsahuje zkratky a akronymy zkratek z knihovnictví, knihovědy, informační vědy a hraničních či souvisejících oborů, rozpisy a překlady zkratek, jejich výklady a další související informace. Jde o průběžně doplňovanou bázi, která je zpracovávána v Knihovnickém institutu Národní knihovny ČR na základě excerpce odborných tištěných i elektronických zdrojů. - TDKIV: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy: Databáze zkratek [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 26. 1. 2016 [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: http://tdkiv.nkp.cz/zkratky.
 19. TDKIV: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy [online]. Praha: Národní knihovna ČR [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: http://tdkiv.nkp.cz/.
 20. Katalogy a databáze NK ČR [online]. Jeruzalém: Ex Libris, Praha: Národní knihovna České republiky, © 2014 [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=base-list&local_base=MOBIL-NKC.
 21. TDKIV: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy [online]. Praha: Národní knihovna ČR [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: http://tdkiv.nkp.cz/.
 22. TOPlist - statistika stránky: Terminologie knihovnictví a inf. vědy [online]. Praha: TOPlist s.r.o., ©1997-2016 [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: http://www.toplist.cz/stat/364659.
Poznámka: Autorka o některých změnách v oblasti TDKIV, zmíněných v tomto článku, informovala v minulosti v těchto příspěvcích:
Hodnocení: 
Průměr: 4.8 (hlasů: 8)
CITOVÁ, Jaroslava. Správa a rozvoj České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV). Ikaros [online]. 2016, ročník 20, číslo 11 [cit. 2024-05-22]. urn:nbn:cz:ik-17902. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17902

automaticky generované reklamy