Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Spolupráce mezi pražskými knihovnami - workshop

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Spolupráce mezi pražskými knihovnami - workshop

0 comments
Autoři: 

Pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků uspořádala ve spolupráci s odborem služeb Národní knihovny ČR 30. května 2006 workshop k možnostem a limitům spolupráce mezi knihovnami v Praze. Třicítka účastníků ze 17 knihoven více jak tři hodiny diskutovala o pěti předem určených tématech/otázkách:

  1. Známe se dostatečně?? Víme o sobě navzájem? Co a kdo mi brání vědět něco o knihovně přes ulici, náměstí, řeku???
  2. Máme dostatečný prostor pro spolupráci?? Co nás limituje a co naopak nejsme schopni racionálně využít??
  3. Je dostatečný prostor pro neformální tok informací mezi námi??
  4. Potřebujeme naši spolupráci formalizovat nebo institucionalizovat?
  5. Cítíte potřebu být koordinováni? Jaké metody, nástroje jsme ještě schopni akceptovat??
Více záznam z diskuse (ve formátu PDF).

Přes rozdílná očekávání se účastníci shodli na tom, že i přes všechny možnosti internetového věku je nutné se setkávat i osobně. Prostor, vůle i čas pro spolupráci je. Důležitá je nejen osobní zainteresovanost pro neformální spolupráci, ale hlavně podpora velkých knihoven a dalších institucí. Právě velké a silné instituce by měly vytvářet podmínky a prostor pro koordinační a kooperační týmy a orgány, z výsledků jejichž práce budou knihovny profitovat. Opakovaně vyjadřovali diskutující potřebu transparentnosti. Je nutné mít jedno místo, kde budou přístupné přehledné, pravdivé a aktuální informace o pražských knihovnách (fondech, službách) jak pro profesionály, tak pro uživatele. Znovu „objevit“ pro knihovníky i uživatele knihovny, které se „ztratily“ po rozpadu jednotlivých oborových sítí a vtáhnout je do spolupráce. Zvláštní kapitolou diskusí byly metody a nástroje koordinace a kooperace. Odpor k metodice, k institucionální koordinaci a kooperaci, kterým lze charakterizovat uplynulá léta, jako by byl zapomenut. Nakolik je to trend, či jen názor zúčastněných, ukáže čas.

Účastníci doporučili závěrem organizátorům tři základní směry:

  1. Oslovit Městskou knihovnu v Praze s nabídkou připravit a provozovat v rámci regionálních funkcí dynamicky budovanou databázi o informačních zdrojích, kontaktech a službách pražských knihoven.
  2. Ustavit tzv. „pražskou platformu“ v rámci poradního orgánu Komise pro služby Národní knihovny ČR.
  3. Oslovit odbornou veřejnost s cílem vytipovat konkrétní témata pro spolupráci v rámci Prahy a pořádat k nim další workshopy.

Workshop – spolupráce mezi pražskými knihovnami

Workshop – spolupráce mezi pražskými knihovnami

Workshop – spolupráce mezi pražskými knihovnami

Workshop – spolupráce mezi pražskými knihovnami

Workshop – spolupráce mezi pražskými knihovnami

Workshop – spolupráce mezi pražskými knihovnami

Workshop – spolupráce mezi pražskými knihovnami

Workshop – spolupráce mezi pražskými knihovnami

Workshop – spolupráce mezi pražskými knihovnami

Workshop – spolupráce mezi pražskými knihovnami

Workshop – spolupráce mezi pražskými knihovnami

Workshop – spolupráce mezi pražskými knihovnami

Workshop – spolupráce mezi pražskými knihovnami

Workshop – spolupráce mezi pražskými knihovnami

Workshop – spolupráce mezi pražskými knihovnami

Workshop – spolupráce mezi pražskými knihovnami

Workshop – spolupráce mezi pražskými knihovnami

Workshop – spolupráce mezi pražskými knihovnami

Workshop – spolupráce mezi pražskými knihovnami

Workshop – spolupráce mezi pražskými knihovnami

Workshop – spolupráce mezi pražskými knihovnami

Workshop – spolupráce mezi pražskými knihovnami

Workshop – spolupráce mezi pražskými knihovnami

Workshop – spolupráce mezi pražskými knihovnami

Workshop – spolupráce mezi pražskými knihovnami

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HEMOLA, Hanuš. Spolupráce mezi pražskými knihovnami - workshop. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 7 [cit. 2022-05-16]. urn:nbn:cz:ik-12196. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12196

automaticky generované reklamy
registration login password