Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Soukromá bibliografická databáze umožňuje uchovat získané informace o dokumentech

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Soukromá bibliografická databáze umožňuje uchovat získané informace o dokumentech

1 comments
Určení programu

Díky novým informačním technikám a technologiím mohou dnes knihovny a informační centra nabízet svým uživatelům širokou škálu nových služeb, např. snadný přístup do digitalizovaných bibliografií. Také jejich ovládání může zvládnou i erudovanější uživatel. Přesto jsou takováto informační střediska poněkud vzdálena od prostředí, ve kterém se konečně uživatel běžně pohybuje. Prostorovou vzdálenost překonávají sítě výpočetní tecnkiky, ty však neodstranní tu kognitivní (zejména v oblasti informačních služeb). Překonat tyto bariéry může vytváření a provozování vlastní bibliografie pro potřeby menší instituce i soukromou evidenci. Uživatel si může sám zvolit jakou oblast, problematiku (vymezenou tematicky, časově, geograficky) bude zaznamenávat a odkud bude informace čerpat. Jedním z programů, které toto umožňují, je Člověk II. (druhá verze) vytvořený autorem toho příspěvku nejprve pro jeho osobní potřebu a pro své blízké, později obhájený jako bakalářská práce v oboru knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě. Svými funkcemi a rozsahem popisu nemohou takovéto systémy jako je Člověk II. postačovat knihovnám nebo informačním institucím a také jim nejsou určeny. Podrobnější strukturu záznamu a ovládání složitých vyhledávacích funkcí by totiž mohli lidé bez knihovnicko-informační kvalifikace obtížně zvládat. Program lze proto doporučit soukromým osobám ve vědě i mimo ni, živnostníkům, odborným neformálním i formálním kolektivům (např. katedrám), menším firmám apod., především v společenských a humanitních oborech. Zdroje informací pro vytváření vlastního seznamu dokumentů mohou být různé: samotné primární dokumenty, citace, bibliografie jako součást jiných dokumentů i samostatné, recenze aj. Pro automatizovaný převod z jiných databází Člověk II. komunikuje ve formátu UNIMARC. Software je založen na formátech osobních počítačů PC v prostředí MS-DOS i v jeho grafických nadstavbách - Windows. Struktura záznamu Člověk II. nabízí užití dvou typů záznamů - popis dokumentu jako celku (monografie) a analytický popis (článku, příspěvku). Oba typy mají tato společná pole: autor, název, hesla, anotace, ISBN / ISSN. Záznam celku obsahuje dále vydání, místo vydání, nakladatel, rok vyd., strany. Analytický záznam: zdrojový dokument, rok, ročník, číslo (svazek), strana. Pole mají pevnou délku, protože databázový formát (DBF), na jehož základě byl program vytvořen, jinou možnost nenabízí. Pole nelze duplikovat (multiplikovat). Více autorů, míst vydání, nakladatelů, hesel se tak zapisuje s patřičnou interpunkcí do jednoho pole - např. "Autor: Jakubek, Petr - Maršál, Jan a kol.". U výše zmíněných údajů je nutno dodržovat předepsanou interpunkci vytvořenou podle norem ISBN, protože jsou počítačem analyzovány a vytváří se z nich automaticky jejich slovníky, seznamy autorit. Ty slouží k validaci při zadávání novinek a při vyhledávání. Pole Hesla je jediným věcným popisným selekčním údajem v záznamu, přičemž jednotlivé selekční výrazy mohou být různé délky a jsou oddělovány čárkou. Na rozdíl od profesionálního prostředí v případě běžného uživatele takovýto popis postačuje. Ten může údaj využít nejen k předmětovému, ale i k systematickému pořádání. K věcnému popisu slouží i anotace, jejíž primární účel nespočívá v selekci, ale také ji lze funkcí Heuristická analýza prohledávat. Funkce programu Po spuštění programu Člověk II. je uživateli nabídnuta základní obrazovka nabízející funkce: 1 - Prohlížení a přepis 2 - Hledání podle Autora 3 - Hledání podle Názvu 4 - Hledání podle Hesla 5 - Hledání podle Masky 6 - Heuristická analýza 7 - Zadávání novinek 8 - Práce s autoritami 9 - Tisk a nastavení 0 - Ukončení programu "Prohlížení a přepis" nabízí práci se záznamy seřazenými podle jejich čísla, tj. podle pořadí, v jakém byly zadány. V záznamech je možno listovat, opravovat je, mazat, srovnávat je se seznamy autorit, označovat pro tisk. Tato práce se záznamy je programem Člověk II. nabídnuta také s výsledky všech vyhledávání, kde je ještě přidána nabídka "Množinové operace" (viz níže). "Hledání podle Autora" a "Hledání podle Hesla" jsou si vzájemně dosti podobné. Po spuštění je uživateli nabídnut seznam autorů, resp. hesel k listování. Po potvrzení údaje klávesou Enter následuje jeho vyhledání. "Hledání podle Názvu" je založeno na zadání textového řetězce bez jakéhokoliv pomocného seznamu a na volbě, zda má být vyhledáván od začátku nebo i uprostřed textu názvu. Při "Hledání podle Masky" lze do nabídnutého formuláře zadat libovolný ze všech údajů záznamu, přičemž je možno opět využít autority. Výsledkem selekce pak jsou záznamy obsahující současně všechny zadané údaje. "Heuristická analýza" prochází rovnou všechny údaje záznamu a vyhledává v nich zadaný řetězec. Řetězce je možno vzájemně slučovat logickými operátory and, or, not a nesekvenčně uzavírat do celků pomocí závorek. Také lze zvolit rozlišování nebo ignorování malých a velkých písmen. "Zadávání novinek" slouží k manuálnímu přidávání nových záznamů příslušného typu do databáze. Samozřejmě lze užít autorit a také uprostřed zadávání záznamu spustit verifikaci (shodnou s vyhledáváním podle názvu) pro zjištění, zda již dokument nebyl v databázi popsán. Lepší orientaci může napomoci také zobrazení posledního zadaného záznamu při zapisování nového. Samotné seznamy autorit je ale také nutno udržovat - přidávat nové (odkazové) výrazy, opravovat, mazat nebo provádět revizi, tj. smazat všechny výrazy, které nebyly nalezeny v žádném záznamu. Slouží k tomu "Práce s autoritami". Předposlední volba nabízí další menu s nabídkou Tisku, Importu a Exportu, Zálohování dat, Obnovy zálohovaných dat, Nastavení klávesnice. Při výstupu na tiskárnu lze volit rozsah záznamu, který má být vytištěn (celý, zkrácený, velmi zkrácený. U tisku i exportu následuje výběr, zda má počítač pracovat se všemi záznamy nebo jen s těmi, které jsme označili pro tisk (lze je samostatně prohlížet). Import a Export funguje v nejrozšířenějším věměnným formátu UNIMARC. Import může sloužit k převodu dat s jiných, zejm. rozsáhlých profesionálních databází bez nutnosti jejich manuálního přepisování. Struktura záznamu v UNIMARCu při Exportu je dosti omezená, protože i samotný záznam v Člověku II. je stručný a pro kooperaci nedostatečný. Nemůže proto postačovat souborněm databázím a katalogům. Jeho určení spočívá ve výměně dat s obdobnými menšími systémy nebo i mezi dvěma databázemi na bázi programu Člověk II. "Množinové operace" slouží ke kombinování výsledků jednotlivých vyhledávání. Lze je spustit po ukončení vyhledávání a uživateli se nabídne menu, jak zacházet s fiktivní množinou záznamů určené ke kombinaci: uložení výsledku vyhledávání do množiny, kombinace vžsledku s obsahem množiny operátory and (záznamy, které jsou výsledkem selekce a současně i obsaženy v množině), or, not, zobrazení množiny a vymazání jejího obsahu. Charakter následujících funkcí menu: zálohování, obnova dat, klávesnice, ukončení programu je shodný se jakýmkoli běžným programovým vybavením osobních počítačů. Dosavadní využití programu Program Člověk, jeho první a druhá verze i jejich určitá obměna jsou využívány několika osobami za různými účely. I kdybychom pominuli věcné nedostatky (přestože byla bakalářská práce ohodnocena výborně, lze je samozřejmě snadno nalézt), brání širšímu rozšíření také absence potřebné obchodně-distribuční sítě. Nejrozsáhlejší databázi (přes 2600 záznamů) v programu Člověk II. provozuje a využívá sám autor, kterě ji vytváří už čtyři roky. Také jeho rodina a přátelé, kteří program užívají a jsou s ním spokojeni pomalu dosahují stejného rozsahu databáze. Jestliže máte z jem o demonstrační verzi Člověk II., jejíž funkce se shodují s plnou verzí kromě možnosti zadávání novinek, a podrobnější popisný manuál, kontaktujte mne prosím na níže uvedené elektronické i "hmotné" adrese . Zde si můžete prohlédnoutúvodní obrazovkuzáznam dokumentu jako celkuanalytický záznam dokumentu

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BAJGER, Matyáš. Soukromá bibliografická databáze umožňuje uchovat získané informace o dokumentech. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 8 [cit. 2024-05-30]. urn:nbn:cz:ik-11095. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11095

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

<p>Genuine Software, <em><strong><a href="http://www.genuinesoftwarekaufen.com/System-Software/Windows-7-Ultimate.html">Windows 7 Ultimate </a></strong></em>Software Kaufen, Software Download,Software Onlineshop ,<em><strong><a href="http://www.genuinesoftwarekaufen.com/System-Software/Windows-8-Standard.html">windows 8 kaufen</a></strong></em></p>

registration login password