Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Současné trendy ve zpřístupňování historických fondů

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Současné trendy ve zpřístupňování historických fondů

0 comments

Ve dnech 18. až 19. listopadu 2003 se v Olomouci konal již 12. ročník konference "Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska", tentokrát na téma "Současné trendy ve zpřístupňování fondů" . Příspěvky, které na konferenci odezněly, byly několikerého druhu.

Jedny se zabývaly prací s konkrétním dílčím materiálem. Marie Nádvorníková se věnovala zpracování prvotisků olomoucké vědecké knihovny, Marie Secká hovořila o fotografických materiálech Enrique Stanka Vráze ve sbírkách Náprstkova muzea, Jiří Procházka mluvil o knihovně Josefa Macůrka v brněnském univerzitním archivu, Štěpán Kohout o rukopisech a starých tiscích olomoucké kapitulní knihovny, Kateřina Pastyříková a Václav Kříček referovali o využití studentského semináře při katalogizaci starých tisků liberecké vědecké knihovny, Jaroslava Kašparová informovala o širším kontextu zpracování starých tisků Národní knihovny ČR.

Její příspěvek byl jakýmsi přechodem ke druhé skupině vystoupení věnující se práci s historickými fondy z většího nadhledu. Igor Zmeták vystoupil na téma propagace a popularizace historických fondů na Slovensku, Peter Sabov se věnoval zpřístupnění v podmínkách Slovenské národní knihovny, Václav Bartůšek se pokoušel zobecnit otázku výstavní prezentace knižních fondů v archivech, na téma organizace výstav ve Státním ústředním archivu vystoupil i Roman Straka.

Jeho referát byl plynulým přechodem ke třetí skupině příspěvků, která se soustředila na otázky ochrany. Michal Ďurovič informoval o pravidlech a podmínkách vystavování archiválií ve Státním ústředním archivu a Františka Vrbenská hovořila na téma neofenzivních cest zpřístupňování knižních sbírek.

Čtvrtá skupina příspěvků se soustředila na utváření základů virtuálního badatelského prostředí pro práci s historickými fondy. Stanislav Psohlavec prezentovat projekt Memoriam a databázi Manuscriptorium , Zdeněk Uhlíř se věnoval trendu soubornosti při zpřístupňování historických dokumentů a jejich informační integraci.

Konečně pátá skupina příspěvků naopak vyšla spíše z konzervativnější části spektra profesionální obce. Václav Pumprla shrnul známé skutečnosti o místě Knihopisu v dějinách české a slovenské literatury, Stanislav Petr rekapituloval činnost a působení Komise pro soupis a studium rukopisů a Pavel Brodský opakoval oficiózní stanovisko téže Komise vcelku odmítající řešení nových otázek a problémů, které před celou profesionální komunitu postavilo užívání informačně komunikačních technologií.

Poněkud stranou profilujících tematických okruhů zůstal Jan Štefan se svým příspěvkem o ilustrátorech bratrech Salzerech. Přes jistý náznak diskuse mezi "konzervativním" a "progresivním" křídlem profesionální obce proběhla konference spíše v poklidu a – v našich podmínkách překvapivě – za dodržení časového harmonogramu.

Hodnocení: 
Průměr: 2 (1 hlasování)
UHLÍŘ, Zdeněk. Současné trendy ve zpřístupňování historických fondů. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 12 [cit. 2021-09-25]. urn:nbn:cz:ik-11455. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11455

automaticky generované reklamy
registration login password