Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Současné české elektronické knihovnické časopisy

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Současné české elektronické knihovnické časopisy

0 comments
Autoři: 

Byl jsem požádán, abych pro setkání redakcí knihovnických časopisů připravil vystoupení o českých elektronických knihovnických časopisech.

V první řadě jsem si musel zmapovat současný stav (když se řekne "elektronický časopis", vybaví se mi hned "Ikaros" - ale není jenom Ikaros!). Pomůckou mi byly tři soupisy: v čas. Ikaros odkaz Zdroje: Elektronické časopisy z oboru informační věda, kde je uvedeno 6 českých titulů; dále Tulák po webu. Veřejná virtuální knihovna (vytvořená studenty Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy) obsahující 5 titulů, na webu Národní knihovny rubrika Knihovnická (a příbuzná) periodika ČR a SR uvádí 28 titulů periodik tištěných a/nebo elektronických, a to nejen s knihovnickou tematikou, ale i další vydávaná knihovnami.

Knihovnické časopisy na webu lze rozdělit do dvou skupin: jednak elektronické verze tištěných titulů (tištěným časopisům se věnovala druhá vystupující PhDr. Květa Cempírková), jednak samostatné elektronické tituly. Uvádím je v abecedním pořadí.

Bulletin plus
ISSN 1212-6195; vydavatel: Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 01 Praha 1, odpovědný redaktor PhDr. Michal Hora, výkonná redaktorka Mgr. Zuzana Havelková; 4x ročně; vychází tištěná verze, na webu plné texty jednotlivých čísel (od roku 2000), ve formátu html, některé články jsou navíc proti tištěné verzi s barevnými fotografiemi a grafy.

Bulletin SKIP
ISSN 1210-0927, online vyd. ISSN 1213-5828; vydavatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR; redakce: Bulletin SKIP, Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1, řídí PhDr. Ladislav Kurka s ediční komisí SKIP, redaktor Ivo Mirošovský, technická redakce elektronického vydání Jindřich Pilař; 5x ročně; vychází tištěná verze, na webu plné texty od roku 1999, na úvodní stránce je nejnovější číslo a odkaz na archiv; rubriky např. Úvodník, Co nového ve SKIP, Galerie, Atlas, Informační servis.

Čtenář
Měsíčník pro knihovny ISSN 0011-2321; vydavatel: Středočeská vědecká knihovna, ul. Generála Klapálka 1641, 272 80 Kladno, redakce: Nakladatelství a vydavatelství Academia, Legerova 61, 120 00 Praha šéfredaktorka Hana Jirkalová; měsíčně; vychází tištěná verze, na webu od 1998 pouze obsah jednotlivých čísel (domnívám se, že by bylo vhodné uveřejňovat plné texty alespoň s časovým odstupem); navíc jsou uvedeny termíny redakčních uzávěrek jednotlivých čísel, elektronická objednávka tištěného časopisu.

Daidalos
Informační server pro knihovníky ISSN 1213-1482; vydavatel, redaktor: Karolina Jonáková; zprvu měsíčně, pak průběžně; od září 2000 do března 2001; pouze elektronicky; obsahoval rubriky: Editorial, Veřejné knihovny, Zprávy, Recenze, Trendy - diskuse, >Historické knižní fondy, Systémy automatického zpracování informačních zdrojů, Aktuality, přílohy: Knihovnictví: dokumenty, Knihovník a počítač, Školní studijní a informační centra, AIP knihovnám. Daidalos vznikl po odchodu K. Jonákové z redakce elektronického časopisu Ikaros. Cílem bylo nejen publikovat odborné články z oblasti knihovnictví a zprávy z akcí, ale především vytvořit přehledný a stále dostupný archiv dokumentů, určených k odborné diskusi. "Symbolika Daidala je pro informační služby ideální: postavil labyrint, poradil Theseovi jak se z něho dostat ..." Po půl roce zanikl (důvod – jediný redaktor?).

Ikaros
ISSN 1212-5075; vydavatel: IKAROS, o. s., V zápolí 1255/33, 141 00 Praha 4; šéfredaktorka: Mgr. Petra Jedličková, redakce: Mgr. Iva Celbová, PhDr. Filip Vojtášek; měsíčně; od roku 1997; pouze elektronicky. Elektronický časopis o informační společnosti. Ikaros se zaměřuje na internet jako na médium, specifické komunikační prostředí a seriózní zdroj informací. V jednotlivých rubrikách pokrývá tuto problematiku od odborných článků, statí a výzkumných zpráv, přes recenze informačních produktů a aktivit v oboru až po reportáže z odborných konferencí. (Pokud čtete tento článek, je zřejmé, že Ikaros znáte.) O vzniku Ikara a jeho vývoji viz http://www.ikaros.cz/redakce.asp. Rubriky: Editorial, Informační věda, Informační zdroje, služby, aplikace, Zahraniční souborné katalogy, Vyhledávání informací na internetu, Digitalizace a knihovny, Nad webovými stránkami knihoven, Oborové webové stránky, Zprávy, reportáže a glosy, Odborné vzdělávání. Přílohy: pracovní příležitosti (tj. nabídka volných míst), Databáze diplomových prací ÚISK FF UK (1988-2001) - bohužel již ukončená. Typické: odkazy na další články z dané rubriky, na související články, prolinkování v textu na příslušné webové stránky, možnost diskuse ke každému článku (ke škodě věci nepříliš využívaná). Podle mého názoru jde o nejvýznamnější český elektronický knihovnický časopis.

Infookno
Rubrika elektronického časopisu KONJUNKTURA.CZ, zaměřená na informační svět, knihovny apod. ISSN 1213-3884; vydavatel: LAAR, a.s., Vančurova 2904, P.O.BOX 13, 390 01 Tábor; šéfredaktorka Eva Vozábalová, jako stálý přispěvovatel je uveden Richard Papík; měsíčně. Obsahuje některé zajímavé články.

Informace
ISSN 1210-8502; vydavatel: Knihovna Akademie věd ČR, Národní 3, 115 22 Praha 1; redaktorka PhDr. Jarmila Burgetová; 4x ročně, vychází tištěná verze, na webu plné texty jednotlivých čísel od roku 1997. Informační bulletin, vydávaný především pro potřeby knihoven a středisek vědeckých informací AV ČR. Přinášel organizační informace, přehled zajímavostí z oblasti knihovnictví a informatiky, upozornění na volná místa, výroční zprávy Knihovny Akademie věd; v posledních letech se zaměřuje na publikování monotematických čísel s plnou (resp. zkrácenou) verzí zajímavých diplomových nebo závěrečných prací.

Informační zpravodaj JIB
Občasník; vydává řešitelský tým Jednotné informační brány: PhDr. Bohdana Stoklasová, RNDr. Pavel Krbec; od 2003, zatím 3 čísla, pdf, malý rozsah (2-3 strany).

Knihovnický zpravodaj Vysočina
ISSN: 1213-8231; vydavatel: Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkovo nám. 87, 580 01 Havlíčkův Brod a Knihovna Matěje Josefa Sychry, Havlíčkovo náměstí 5, 591 38 Žďár nad Sázavou; šéfredaktorka Mgr. Libuše Foberová, redaktoři: Mgr. Eva Bazalová, Veronika Tonarová; 4x ročně, od 2001, pouze elektronicky; formát html; rubriky: Vzdělávání a komunitní role knihoven, Aktuální problémy veřejných knihoven, Mládež a volnočasové aktivity, Moje kniha, Literární kavárna, Terminologie knihovní a informační vědy, Anketa o knihovnické profesi, Představujeme knihovny regionu, Akce knihoven, Dokumenty ke stažení, Nabídka knihovnicko-informačních lekcí.

KROK
Knihovnická revue Olomouckého kraje ISSN: 1214-6420 (tištěná verze), 1214-648x (elektronická verze); vydavatel: Vědecká knihovna v Olomouci, Ostružnická 3, 771 11 Olomouc; vedoucí redaktorka Ing. Hana Študentová, odpovědný redaktor Mgr. Roman Giebisch, výkonná redaktorka PhDr. Helena Veličková; 4x ročně, vychází tištěná verze, na webu plné texty od 1993. V letech 1993-2003 vycházel čtvrletník knihovny pod názvem Knihovní obzor, formát html, od 2004 též ve formátu pdf. Rubriky: První Krok, Rozhovor KrokU, Knihovnictví drží Krok, Krok v literatuře, Krok zpět, Krok do světa, Krok Fórum, Krok informuje, Regionální kulturní osobnosti, Knihovnická literatura.

Lékařská knihovna
Časopis pro odborné knihovny a informační střediska ve zdravotnictví ISSN 1211-3255; vydavatel: Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, 121 32 Praha 2; redakční rada: PhDr. H. Bouzková, PhDr. M. Votípková, Mgr. J. Musil, R. Římanová; 6x ročně, vychází tištěná verze, na webu plné texty od 1996. Časopis pro pracovníky odborných knihoven a informačních středisek ve zdravotnictví, navazuje na předchozí časopisy NLK (Zdravotnická dokumentace 1962-1990, Zpravodaj NLK 1991-1995). Přináší aktuality NLK, metodické články, zprávy ze sítě lékařských knihoven apod.

Místní kultura
Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ISSN 1211-7994; vydavatel: NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, P.O.Box 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2; vedoucí redaktorka Ludmila Kučerová; měsíčně; vychází tištěná verze, na webu plné texty (v pdf) ročníku 2004. Časopis Místní kultura je jediný český časopis zabývající se kulturou v místech a regionech. Od května 2004 je rovněž samostatná webová verze, která není shodná s tištěnou (průběžné zveřejňování článků, řazení tematicky a chronologicky, možnost přidávat komentáře).

Národní knihovna - Knihovnická revue
ISSN: 0862-7487, ISSN: 1214-0678 (elektronická verze); vydavatel: Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 01 Praha 1; výkonný redaktor Mgr. Josef Schwarz; 4x ročně; vychází tištěná verze, na webu plné texty jednotlivých čísel (od roku 1999), ve formátu html, včetně aktivních odkazů a barevných grafů, a ve formátu pdf. Odborné knihovnické periodikum sborníkového typu. Rubriky: Informace, recenze, Novinky zahraniční knihovnické literatury. Tematický rejstřík, autorský rejstřík

Novinky Zeměměřické knihovny
Vydavatel: Odvětvové informační středisko a Odvětvová knihovna zeměměřictví a katastru VÚGTK, 250 66 Zdiby 98; redaktor Ing. Jiří Skřivánek; 6x ročně, vychází tištěná verze, na webu plné texty jednotlivých čísel od 1997. Obsahuje zkrácené překlady zahraničních odborných článků, anotované záznamů s abstrakty a seznamy přírůstků knihovny.

PLŽ - Plzeňský literární život
ISSN 1213-9890; vydávají občanská sdružení Pro libris, Ason-klub, Knihovna města Plzně, Středisko západočeských spisovatelů a Klub přátel knižní kultury (Knihovna města Plzně, ul. Bedřicha Smetany 13, 305 94 Plzeň); šéfredaktor Vladimír Novotný, redaktorky Jana Horáková, Helena Šlesingerová; měsíčně; vychází tištěná verze, na webu plné texty jednotlivých čísel od 2003, formát pdf. Jedná se o literární časopis, jehož vydavatelem je knihovna.

Sova
Časopis Regionální knihovny v Karviné vydavatel: Regionální knihovna, Centrum 2299/16, 734 11 Karviná – Mizerov; odpovědná redaktorka Ivona Kozubková; 4x ročně, od 2002. Jde o časopis určený pro čtenáře. Zajímavostí je statistika: nejčtenější články.

U nás : Knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje
ISSN 0862-9366; vydavatel: Studijní a vědecká knihovna, Pospíšilova tř. 395, 500 03 Hradec Králové; šéfredaktorka Božena Blažková; 4x ročně, vychází tištěná verze, na webu plné texty od 1999. Rubriky: Na slovíčko, Šumné knihovny, Naše téma, Stalo se, Z knihovnických organizací, Okénko do světa, Kdo je ..., Naše "JÁ", Ecce homo, Knihovníci, čtenáři políbení múzou, Tipy a náměty.

Zpravodaj Masarykovy veřejné knihovny
Vydavatel: Masarykova veřejná knihovna, Svárov 714, 755 01 Vsetín; redaktorky Marie Pokorná a Lucie Strbačková; měsíčně, zřejmě je i tištěná verze, na webu plné texty od 1998. Jde o časopis určený pro čtenáře.

Závěrem
U elektronických časopisů shledávám několik výhod proti tištěným: snadná dostupnost, aktuálnost, možnost prolinků na jiné webové stránky, prakticky neomezení rozsahu, možnost uveřejňovat přílohy, barevné fotografie, grafy. Tituly, které vedle tištěné verze zpřístupňují plné texty na webu, tak získávají další čtenáře (a mnohá regionální knihovnická periodika, s nimiž jsem se při přípravě svého vystoupení seznámil, mají obsah opravdu kvalitní a s významem nadregionálním – věřím, že se k nim brzy přidá i časopis Duha vydávaný Moravskou zemskou knihovnou) – přesvědčte se sami.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (hlasů: 25)
BROŽEK, Ivo. Současné české elektronické knihovnické časopisy. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 1 [cit. 2023-01-30]. urn:nbn:cz:ik-11757. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11757

automaticky generované reklamy