Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Souborné katalogy Velké Británie

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Souborné katalogy Velké Británie

0 comments
Autoři: 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska je rozlohou (cca třikrát) i počtem obyvatel (téměř šestkrát) větší než Česká republika.

Je pozoruhodné, že v zemi s tak dlouhou knihovnickou tradicí neexistuje národní souborný katalog. Britský národní souborný katalog UKNUC je prozatím ve fázi projektování - v roce 2000 byla vyhlášena soutěž na vytvoření studie proveditelnosti projektu národního SK. Zvažovaly se dvě základní možnosti budování SK - virtuální a fyzický model. Jako výhodnější model pro budování SK požadovaného rozsahu byl zvolen fyzický souborný katalog. Závěrečná zpráva byla zveřejněna v dubnu roku 2001 na adrese http://www.uknuc.shef.ac.uk/NUCrep.pdf.

Tvorba SUNCAT, národního souborného katalogu seriálů v odborných knihovnách v Británii, byla zahájen v roce 2003. V letech 2003-2004 probíhá první, pilotní fáze, která zahrnuje zapojení 22 odborných knihoven. SUNCAT zatím není přístupný online.

ARLIS je souborný katalog periodik z oblasti umění, architektury a designu. SK nabízí 18 000 bibliografických záznamů časopisů o umění z více než 90 akademických, veřejných, národních a odborných knihoven ve Velké Británii a Irsku. Arlis.net nabízí též adresář 250 knihoven ve Velké Británii a Irsku, které mají vztah k umění, architektuře a designu. Vstup do katalogu ARLIS je volný.

Skotská kooperativní akademická informační síť CAIRNS (Co-operative Academic Information Retrieval Network for Scotland) integruje 25 informačních zdrojů přístupných přes protokol Z39.50 ve Skotsku pomocí webové služby. Tato služba nabízí prohledávání katalogů institucí, které jsou členy SCURL (skotské konsorcium vysokoškolských a odborných knihoven), ale rozšiřuje se i mimo toto konsorcium. Vstup do katalogu CAIRNS se nachází na adrese http://cairns.lib.strath.ac.uk/.

COPAC je souborný katalog konsorcia vysokoškolských knihoven CURL. SK obsahuje cca 30 miliónů bibliografických záznamů z 26 členských knihoven konsorcia včetně Britské knihovny, Národní knihovny Skotska a fondů speciálních knihoven, které členy CURL nejsou. COPAC obsahuje především bibliografické záznamy monografií, periodik a materiálů z konferencí, ale zahrnuje rovněž záznamy speciálních dokumentů. 37 % záznamů reprezentuje dokumenty publikované od roku 1980 do současnosti, 18 % záznamů se vztahuje k dokumentům vydaným před rokem 1800, v SK lze však nalézt i záznamy dokumentů z roku 1200. Vstup do katalogu je na adrese http://www.copac.ac.uk/copac/wzgw.

InformM25 je virtuální souborný katalog, který zprostředkovává vyhledávání v cca 140 katalozích univerzitních knihoven v oblasti Londýna, které jsou členy konsorcia M25. Vstup do katalogu je volný.

IPCat (Italian Periodicals Catalogue) je souborný katalog časopisů z oboru italianistiky, které se nacházejí ve fondech knihoven ve Velké Británii a Irsku. V současnosti SK obsahuje více než 1000 titulů ze 40 odborných knihoven. Projekt vznikl za podpory Britské knihovny. Vstup do katalogu se nachází na adrese http://ipcat.leeds.ac.uk/search.asp.

RIDING Gateway je virtuální souborný katalog, který umožňuje prostřednictvím protokolu Z39.50 paralelní vyhledávání v katalozích 12 odborných knihoven v oblasti Yorkshire a Humberside. Vstup do RIDING Gateway se nachází na adrese http://riding.hostedbyfdi.net/riding/zengine?VDXaction=ZSearchAdvanced.

SALSER je souborný katalog časopisů ve fondech univerzitních a odborných knihoven ve Skotsku, které jsou členy konsorcia SCURL. Vstup do souborného katalogu najdete na adrese http://salser.edina.ac.uk/; SALSER má i alternativní přístup pomocí protokolu Z39.50.

Britský souborný katalog čínských knih obsahuje záznamy z Britské knihovny a britských univerzitních knihoven. V současnosti obsahuje SK cca 264 000 bibliografických záznamů. Britský souborný katalog čínských knih je přístupný na stránkách Boodleian library Univerzity v Oxfordu na adrese http://www.bodley.ox.ac.uk/rslpchin/search.htm.

V Británii jsou dostupné dva různé souborné katalogy japonských knih: první z nich (Japanese Union Catalogue) se nachází na stránkách Bodleian library Univerzity v Oxfordu, obsahuje 124 000 bibliografických záznamů. Druhý souborný katalog japonských knih v Británii (UK Japanese Union Catalogue) je přístupný na stránkách Univerzity v Cambridgi na adrese http://juc.lib.cam.ac.uk. Tento SK je budován za finanční podpory Daiwa Anglo-Japanese Foundation, HEFCE a fakulty orientalistiky Univerzity v Cambridge; podrobnější informace jsou přístupné pouze v japonštině.

Souborný katalog UNITYweb obsahuje bibliografické záznamy ze všech oblastí Anglie (kromě West Midlands, London & South East Region), Walesu, Skotska a Irska, do spolupráce se zapojilo osm z deseti britských regionálních knihovních sítí. Kromě záznamů z těchto zdrojů obsahuje SK rovněž záznamy Britské národní bibliografie od roku 1950 do současnosti, katalogy periodik a monografií Britské knihovny a také data ze SK NUCAF (národní SK alternativních formátů). UNITYweb obsahuje více než 17 miliónů titulů. Pro vstup do katalogu UNITYweb je zapotřebí ID a heslo.

V3 Web je souborný katalog, který obsahuje 6 miliónů bibliografických záznamů z fondů knihoven Britské knihovny a knihoven v Londýně a jihovýchodní oblasti a West Midlans. Je přístupný pouze po přihlášení, které je vázáno na předplatné.

NUCAF je souborný dokumentů v alternativních formátech, přesněji dokumentů v Braillově písmu, velkoformátových knih a zvukových dokumentů. SK vznikl v roce 1999. Do katalogu přispívá více než 260 institucí a obsahuje cca 90 000 bibliografických záznamů Katalog je dostupný prostřednictvím služeb UNITYweb a V3 Web.Tabulka: SK Velká Británie

Legenda:
nár. - národní
reg. - regionální
ob. - oborový
inst. - institucionální
R - reálný SK
V - virtuální SK
s - seriály
m - monografie
sd - speciální typy dokumentů
x - relevantní údaj pro danou položku neexistuje
? - údaje se nepodařilo zjistitZemě Zaměř. Typ Originální název Zkr. Druh dok. Počet úč. Retrosp. Počet zázn.(v tis.) Aktuálnost údajů Poznámka
Velká Británie ob. R ARLIS (OPAC) x s 90 ? 18 ? 2002
Velká Británie reg. V Co-operative Academic Information Retrieval Network for Scotland (OPAC) CAIRNS m, s, ? 25* x x x 2004 sdružuje 25 informačních zdrojů, nikoliv knihoven, jejich počet se nedá přesně určit
Velká Británie inst. R COPAC (OPAC) x m, s, sd 26 1200-> 30000 ? 2004
Velká Británie inst. V InformM25 (OPAC) x m, s, ? 140* ? x x 2004 * konzorcium má 50 členů, ale knihoven je do SK integrováno cca 140
Velká Británie ob. R Italian Periodicals Catalogue (OPAC) IPCat s 40 ? 1 x 2002
Velká Británie ob. R Japanese Union Catalogue (OPAC) x m ? ? 124 ? 1997
Velká Británie ob. R National Union Catalogue of Alternative Formats * NUCAF m, sd 260 ? 90 ? x * přístupný pouze prostřednictvím placených služeb UNITYweb a V3Web
Velká Británie reg. V RIDING Gateway (OPAC) x m. s, ? 12 x x x 2001
Velká Británie reg. R SALSER (OPAC) x s x x x x 2003?
Velká Británie nár. R SUNCAT x s 22 x x x 2003 * projekt SK se nachází v pilotní fázi, zatím není přístupný na webu
Velká Británie ob. R UK Japanese Union Catalogue (OPAC) x m ? ? ? ? 2004
Velká Británie ob. R UK Union Catalogue of Chinese Books (OPAC) x m ? x 264 ? 2004
Velká Británie reg. ? UNITYweb (OPAC*) x m, s, ? ? 1950-> 17000 ? 2004? * přístupný pouze po přihlášení
Velká Británie reg. ? V3 Web (OPAC*) x m, s, ? ? ? 6000 ? 2004 * přístupný pouze po přihlášení
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BULÍNOVÁ, Eva. Souborné katalogy Velké Británie. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5 [cit. 2022-11-30]. urn:nbn:cz:ik-11557. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11557

automaticky generované reklamy