Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Souborné katalogy ve Skandinávii

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Souborné katalogy ve Skandinávii

0 comments
Autoři: 

Dánsko

Dánské království je ve srovnání s Českou republikou zemí přibližně poloviční v počtu obyvatel i rozlohou.

Dánsko má dlouhou tradici mnoha různých forem spolupráce mezi veřejnými knihovnami a odbornými knihovnami. Zřejmě proto nedochází k tříštění sil ani na poli souborných katalogů. Největší a hlavní SK je DanBib.

DanBibobsahuje téměř 14 miliónů bibliografických záznamů z katalogů odborných knihoven, lokační informace z veřejných knihoven, Dánskou národní bibliografii (DNB) včetně článků, součástí DNB je také Souborný katalog dánské hudby. DanBib obsahuje záznamy monografií a seriálů od roku 1981, starší záznamy pocházející z DNB jsou zařazeny výběrově. Celkově do SK přispívá na 400 knihoven. Roční přírůstek je 500 000 záznamů. DanBib nabízí funkce pro MVS, sdílenou katalogizaci a přístup do zahraničních katalogů. SK obsahuje také záznamy z Britské národní bibliografie a Kongresové knihovny s retrospektivou od roku 1981. Německá národní bibliografie je dostupná jako separátní databáze v systému bibliotek.dk, v rámci kterého je přístupný i SK DanBib.

Bibliotek.dk kromě vyhledání informace o lokaci dokumentu umožňuje uživateli zadat požadavek své knihovně na objednávku knihy. Vývojem DanBibu bylo pověřeno Dánské knihovní centrum. Více informací o SK DanBib lze nalézt v příspěvku O. Husbyho na konferenci CASLIN`99 [2].

DEFKAT - spíše než o virtuální souborný katalog jde o portál, který nabízí paralelní prohledávání katalogů dánských knihoven. Poskytuje předpřipravené nabídky zvlášť pro větší a malé knihovny, zahraniční souborné katalogy a katalogy dánských veřejných knihoven nebo je možné využít vyhledávání podle předmětových oblastí. Navíc je možné si vytvořit vlastní souborný katalog ze všech katalogů zařazených v jednotlivých nabídkách. DEFKAT nabízí pouze základní jednoduché vyhledávání.


Finsko

Finsko má čtyřikrát větší rozlohu než Česko, počet obyvatel je však poloviční.

Univerzitní knihovna v Helsinkách plní funkci finské národní knihovny a provozuje centrální knihovnický systém finské sítě Linnea. V rámci této sítě jsou provozovány 3 finské souborné katalogy - LINDA, MANDA a VIOLA.

LINDA je souborným katalogem dokumentů uložených ve fondech akademických knihoven v síti Linnea. Obsahuje 3,9 miliónu bibliografických záznamů knih, seriálů, kartografických a audiovizuálních dokumentů, elektronických zdrojů a multimédií. Roční přírůstek činí 250 000 záznamů. Vstup do katalogu je možný po přihlášení.

MANDA - souborný katalog 20 regionálních ústředních knihoven. Obsahuje téměř 2 milióny bibliografických záznamů knih, hudebnin, kartografických dokumentů, vizuálních materiálů apod. s ročním přírůstkem 80 000 záznamů. Vstup do katalogu je možný po přihlášení.

VIOLA - souborný katalog hudebních děl obsahuje 560 000 bibliografických záznamů hudebnin od roku 1977 a zvukových dokumentů od roku 1901. Roční přírůstek činí téměř 50 000 záznamů. Vstup do katalogu je možný po přihlášení.

HELKA - (Helsingin yliopiston kirjastojen aineistoluettelo) souborný katalog univerzitních knihoven v Helsinkách obsahuje 1,745 miliónu bibliografických záznamů. Seznam účastníků je dostupný na separátní adrese. Webové stránky katalogu jsou pouze ve finštině, je proto obtížné získat podrobnější informace.

Vstup do katalogu je volný.


Norsko

V Norsku žije méně než polovina obyvatel Česka, přestože jde rozlohou o zemi čtyřnásobnou.

V rámci norské knihovní sítě BIBSYS je provozován stejnojmenný souborný katalog norských vědeckých knihoven, včetně vysokoškolských, Národní knihovny a některých odborných knihoven. Projekt BIBSYS byl zahájen v roce 1972 jako společný knihovní systém pro 6 knihovních a informačních institucí. BIBSYS je z hlediska SK zajímavý ve svém pojetí, neboť kromě funkcí souborného katalogu v sobě zahrnuje jednotlivé knihovnické procesy, akvizice, seriály, výpůjční protokol a lokální OPAC. Knihovny pracující pod systémem BIBSYS neprovozují lokální systém od BIBSYSu oddělený. Na technickém provozu a vývoji systému BIBSYS se podílí 40 pracovníků. V systému pracuje více než 70 knihoven. BIBSYS obsahuje více než 3 milióny bibliografických záznamů monografií, periodik včetně elektronických, speciálních dokumentů, což odpovídá asi 8 miliónům lokací.

Vstup do katalogu je volný.

Vedle BIBSYSu vzniká v Norsku několik národních souborných katalogů.

SAMBOK - norský národní souborný katalog knih vzniká v Norské národní knihovně. Obsahuje bibliografické záznamy monografií, speciálních dokumentů včetně postgraduálních kvalifikačních prací z 360 norských odborných, krajských a veřejných knihoven (včetně knihoven zapojených v sítí BIBSYS) a Norské národní knihovny. K 1.1.2003 obsahoval SAMBOK 3,3 miliónu bibliografických záznamů. Roční přírůstek činí na 400 000 záznamů. Katalog je volně přístupný.

SAMPER - norský národní souborný katalog periodik je budován rovněž v Norské národní knihovně. Na budování SK se podílí 350 účastníků z řad odborných, krajských a veřejných knihoven včetně NK. Obsahuje více než 100 000 záznamů časopisů, ročenek a zahraničních novin. Roční přírůstek se blíží 3000 záznamů. V rámci SK funguje elektronické dodávání dokumentů. Vstup do katalogu je volný.

SAMNOTER - norský souborný katalog tištěných hudebnin obsahuje téměř 170 000 záznamů partitur z 60 norských knihoven s retrospektivou od roku 1960. Vstup do katalogu je volný.

SAMTEATER- norský souborný katalog divadelních představení - záznamy o divadelních představeních, provedených ve 12 významných norských divadlech od roku 1876 do současnosti. Obsahuje více než 12 500 záznamů, poslední aktualizace proběhla v květnu 2000. Vstup do katalogu je volný.


Švédsko

Přestože je území Švédska téměř šestkrát větší než území Česka, žijí zde pouze tři čtvrtiny obyvatel Česka.

LIBRIS - souborný katalog švédských knihoven vzniká v Královské knihovně - švédské národní knihovně. LIBRIS je zároveň národním knihovním systémem, který kromě vyhledávání umožňuje katalogizaci a MVS. LIBRIS obsahuje více než 4 milióny titulů ze 300 účastnických knihoven, mezi nimiž převažují především knihovny odborné. Obsahuje záznamy švédské literatury od roku 1866 do současnosti, zahraniční literatura je zahrnuta od roku 1968. LIBRIS zpřístupňuje bibliografické záznamy monografií, seriálů, článků, map, tištěných hudebnin, elektronických zdrojů atd. Roční přírůstek v databázi činí přibližně 350 000 záznamů.

LIBRIS je reálný SK, způsob práce spočívá v centrální katalogizaci s přenosem z centra do heterogenních lokálních systémů. Registrovaní uživatelé mohou využívat meziknihovních služeb.

Vstup do katalogu je volný.


Island

Island má o něco málo obyvatel více než Plzeň, rozlohou je o třetinu větší než Česko.

Islandský souborný katalog Gegnir byl spuštěn v polovině roku 2003 jako SK Národní a univerzitní knihovny Islandu a 10 dalších knihoven. Gegnir obsahuje bibliografické záznamy monografií, seriálů, článků a dalších dokumentů, které se nacházejí ve fondech účastnických knihoven. V průběhu roku se do SK připojí další islandské knihovny. Protože se jedná o velice mladý SK, informace o počtu záznamů a ročním přírůstku prozatím nejsou k dispozici.

Vstup do katalogu je volný.


Nadnárodní souborné katalogy

NOSP (Nordisk samkatalog for periodika) - souborný katalog seriálů skandinávských zemí. Vstup do katalogu je volný.

Obsahuje více než 400 000 bibliografických záznamů, aktualizován je čtvrtletně, roční přírůstek přibližně 1000 záznamů. Obsahuje záznamy z 900 knihoven z Dánska, Finska, Islandu, Norska, Švédska a Lotyšska.

SVUC - Scandinavian Virtual Union Catalogue - skandinávský virtuální souborný katalog je ve fázi projektu [1], funkční verze katalogu zatím není dostupná. Do projektu se zapojily skandinávské národní projekty - BIBSYS, DanBib, SAMBOK, Gegnir, Linnea a Libris.

Příště se zaměříme na souborné katalogy vybraných zemí bývalého Sovětského svazu.Tabulka č. 2: SK skandinávských zemí

Legenda:
mez. ... mezinárodní
nár. ... národní
reg. ... regionální
ob. ... oborový
R ... reálný
V ... virtuální
s - seriály
m - monografie
č - články
hud. - hudebniny
sd. - speciální typy dokumentů
v - všechny typy dokumentů
? ... údaje se nepodařilo zjistitZemě Zaměř. Typ Originální název Zkr. Druh dok. Počet úč. Retrosp. Počet zázn.(v tis.) Aktuálnost údajů Poznámka
Dánskonár.RDanBib (OPAC)xs, m4001981140005002000
Dánskonár.VDanmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (OPAC)DEFKATx*x*x*x*x*x**tyto údaje u VSK nelze vymezit
Finskoreg.RHelsingin yliopiston kirjastojen aineistoluettelo (OPAC)HELKAm, ?98*?1745?2003"*seznam účastníků
Finskonár.RLINDA (OPAC*)Xs, m, sd??39002502003*vstup do katalogu je možný po přihlášení
Finskonár.RMANDA (OPAC*)Xs, m, sd20?2000802003*vstup do katalogu je možný po přihlášení
Finskonár.RVIOLA (OPAC*)Xhud. ?1901, 1977**560502003*vstup do katalogu je možný po přihlášení **1901 záznamy zvukových dokumentů, 1977 záznamy hudebnin
Norskonár.RBIBSYS (OPAC)Xm, s, sd7019723000?2001
Norskonár.RNorsk samkatalog for bøker (OPAC)SAMBOKm, sd360?33004002003
Norskonár. ob.RNorsk samkatalog for notetrykk (OPAC)SAMNOTER hud. 601960170?2003
Norskonár.RNorsk samkatalog for periodika (OPAC)SAMPERs350?10032003
Norskonár. ob.RSamkatalog for norske teaterforestillinger (OPAC)SAMTEATERsd*12187612,5?2003***záznamy o divadelních představeních v Norsku **poslední aktualizace proběhla v květnu 2003
Švédskonár.RLIBRIS (OPAC)Xm, s, sd, č3001866 , 1968*40003502003*1866 záznamy domácí produkce, 1968 zahraniční produkce
Islandnár.RGegnir (OPAC)Xm, s, sd, č10*???2003*SK vznikl letos, počet účastníků a záznamů se bude měnit
Skandináviemez.RNordisk samkatalog for periodika (OPAC)NOSPs900?40012003
Skandináviemez.VScandinavian Virtual Union Catalogue*SVUCxxxxx2003*ve fázi projektuReference
[1] Agreement on the mutual access to the nordic union catalogues for information retrieval and copying of records. Dostupné na www: http://www.lib.helsinki.fi/svuc/agreement.htm
[2] HUSBY, Ole. Reálné a virtuálné [sic!] souborné katalogy. In Souborné katalogy : organizace a služby. Praha : Národní knihovna, 2000. S. 16-24. ISBN 80-7050-354-8 Dostupný též na www: http://www.caslin.cz:7777/caslin99/c2.html
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BULÍNOVÁ, Eva. Souborné katalogy ve Skandinávii. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 12 [cit. 2023-01-30]. urn:nbn:cz:ik-11450. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11450

automaticky generované reklamy
registration login password