Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Souborné katalogy Ruska, Běloruska, Ukrajiny a pobaltských zemí

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Souborné katalogy Ruska, Běloruska, Ukrajiny a pobaltských zemí

0 comments
Autoři: 

V tomto sloupku se věnuji souborným katalogům v zemích bývalého Sovětského svazu. Ačkoliv předkládám informace o SK pouze vybraných zemí, není to způsobeno tím, že by byly některé země při zpracování vynechány, ale tím, že se SK těchto zemí na internetu nepodařilo nalézt, přestože stránky národních knihoven existují. Proto se článek věnuje pouze SK Běloruska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Ruska a Ukrajiny. Existenci SK se nepodařilo ověřit pro tyto státy: Arménie, Ázerbajdžán, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Turkmenistán, Tádžikistán a Uzbekistán.


Litva

Přestože se Litva svou rozlohou blíží rozloze Česka, v počtu obyvatel dosahuje pouze o něco více než třetiny.

V Litvě je provozován národní souborný katalog LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos – litevský integrovaný knihovně-informační systém). SK je spravován střediskem LIBIS Litevské národní knihovny M. Mažvydase. SK byl založen pro potřebu sdílení bibliografických záznamů. SK v současnosti obsahuje více než 1 milión bibliografických záznamů, což představuje více než 510 000 titulů. V SK jsou záznamy monografií, časopisů, novin, elektronických zdrojů, tištěných hudebnin, zvukových záznamů, videozáznamů, rukopisů, disertací, počítačových souborů, kartografických materiálů a grafiky. Účastníky SK je 63 litevských knihoven. SK je aktualizován denně. Vstup do katalogu je volný.


Lotyšsko

Lotyšsko se svou rozlohou blíží Česku, ve srovnání s počtem obyvatel je cca čtvrtinové.

Litevský národní souborný katalog je provozován neziskovou organizací Bibliotēku informācijas tīklu konsorcijs (Konsorcium pro knihovně-informační síť), která má v současnosti 9 členů (jinde se uvádí 8); jedná se o knihovny národního významu, které jsou přispěvateli do souborného katalogu. SK obsahuje téměř 250 000 záznamů. Vstup do katalogu je volný.


Estonsko

Estonsko má dvoutřetinovou rozlohu, počtem obyvatel dosahuje pouze jedné šestiny obyvatel Česka.

V Estonsku je provozován souborný katalog ESTER. SK obsahuje 1,35 miliónu bibliografických záznamů monografií, speciálních dokumentů, seriálů a článků. V současnosti má SK 13 přispěvatelů z řad vědeckých knihoven. ESTER zahrnuje dvě databáze: ESTER Tallinn (9 knihoven z hlavního města včetně Estonské národní knihovny) a ESTER Tartu (4 vědecké knihovny působící v městě Tartu). SK je aktualizován denně. Vstup do SK je volný.


Bělorusko

Bělorusko je rozlohou více než 2,5x větší než Česko, počet obyvatel je srovnatelný.

Souborný katalog Běloruska (Cводный электронный каталог библиотек Pеспублики Беларусь) – obsahuje více než 115 000 bibliografických záznamů monografií z 5 nejvýznamnějších běloruských knihoven. Vstup do katalogu je volný.

SK spravuje Národní knihovna Běloruska, účastníky jsou Národní knihovna, Centrální vědecká knihovna J. Kolasa, Národní akademie věd Běloruska, Základní knihovna Běloruské hospodářské univerzity, Republiková vědecko-technická knihovna a Prezidentská knihovna.


Ukrajina

Ukrajina je téměř 8x větší než Česko rozlohou území a 5x v počtu obyvatel.

Na Ukrajině je provozován SK s názvem Centrální ukrajinský kooperativní katalog (Центрально-Український Кооперативний Каталог). Účastníky jsou 3 oblastní vědecké knihovny. Knihovna dodává data a může přebírat data vytvořená jinou knihovnou. Katalog je dostupný pouze členům kooperativního systému, neslouží jako vyhledávací nástroj pro uživatele, ale jako zdroj záznamů pro katalogizátory.


Rusko

Rusko je rozlohou největší země a 6. největší zemí podle počtu obyvatel.

V Rusku pracuje systém knihoven, založený na kooperaci knihoven v rámci regionálních knihovních sítí a slučování do systémů vyšších úrovní. V rámci regionálních systémů jsou provozovány centrální katalogy, které jsou soubornými katalogy centralizovaného typu. Tyto centrální katalogy jsou propojovány do virtuálních souborných katalogů pomocí protokolu Z39.50. Situace v Rusku je na poli knihovnictví dobrá, existuje řada fungujících sítí knihoven, a to i díky podpoře prostřednictvím programů Open Society Institute.

Vzhledem ke skutečnosti, že sítí tohoto typu jsou v Rusku více než dvě desítky, nebudu podrobněji popisovat tyto centralizované regionální katalogy všechny. Zaměřuji se na SK většího rozsahu nebo významu. Protože jde většinou o SK virtuální, jejich popis je velice stručný, za nejvýznamnější informaci pokládám URL.

Souborný katalog veřejných knihoven města Moskvy (Сводный каталог публичных библиотек г.Москвы) má 21 účastníků z řad centrálních knihovních systémů a velkých veřejných knihoven. Obsahuje více než 400 000 bibliografických záznamů monografií. Vstup do katalogu volný.

Consensus Omnium: korporativní síť knihoven Uralu (Consensus Omnium: Корпоративная сеть библиотек Урала) má 17 účastníků. V rámci kooperativní katalogizace vzniká souborný katalog, který obsahuje více než 300 000 bibliografických záznamů monografií, seriálů i článků. Vstup do katalogu je volný.

Korporativní knihovní systém vysokých škol Petrohradu a severozápadního Ruska (Корпоративная библиотечная система вузов Санкт-Петербурга и Северо-Запада России) – RUSLANet. V rámci RUSLANEtu je vytvářen SK, který má 18 účastníků. Obsahuje více než 1 milión bibliografických záznamů, z toho téměř 750 000 záznamů monografií, více než 35 000 periodik a téměř 350 000 článků. Vstup do katalogu je volný.

Regionální distribuovaný korporativní knihovní systém města Novosibirsk (Региональная распределенная корпоративная библиотечная система г. Новосибирска) má 14 účastníků z řad knihoven oblasti.

Virtuální souborný katalog knihoven Sibiře nabízí prohledávání nejen knihovní sítě Novosibirsk, ale také Omské korporativní knihovní konsorcium a Otevřené elektronické knihovny města Tomsk. Vstup do VSK je volný.

Jaroslavská knihovní síť (Ярославская корпоративная библиотечная сеть) má 15 účastníků. SK je tvořen virtuálně pomocí protokolu Z39.50. Obsahuje bibliografické záznamy monografií, periodik, články. Vstup do virtuálního souborného katalogu je volný.

Omské korporativní knihovní konsorcium (Корпоративная библиотечная система Омского региона) sdružuje 8 akademických a vědeckých knihoven Omské oblasti. Vstup do virtuálního souborného katalog přes Z39.50 je volný.

Souborný katalog veřejných knihoven Jihovýchodní administrativního obvodu Moskvy (Сводный каталог публичных библиотек ЮВАО г.Москвы) nabízí centralizovaný vstup do záznamů dokumentů z fondů veřejných knihoven oblasti. Projektu se účastní 52 knihoven z centrálních knihovních sítí: Volgogradská, Lefortovo, Lublino. Jde o SK monografií, ale v blízké budoucnosti bude zpřístupněn SK periodik. Vstup do SK je volný.

Otevřený knihovní systém regionu Čeljabinsk (Открытая корпоративная библиотечная система Челябинского региона) má 10 účastníků z řad knihoven regionu. V rámci sítě jsou budovány 4 katalogy na virtuální bázi: SK monografií, periodik, článků a autoreferátů disertací.

Knihovní síť KORBIS sdružuje 15 knihoven Tverské oblasti a 11 partnerských knihoven. Virtuální souborný katalog budovaný pomocí protokolu Z39.50 je volně dostupný.

Korporativní knihovní síť Nižnij Novgorod (Нижегородская корпоративная библиотечная система) má 11 účastníků. V rámci sítě je provozován virtuální souborný katalog, který obsahuje především bibliografické záznamy monografií. Vstup do katalogu je volný.

Korporativní knihovní sítě města Kazaň (Корпоративная библиотечная сеть г.Казани) se účastní 12 knihoven regionu. Virtuální souborný katalog obsahující bibliografické záznamy monografií, periodik a článků je volně přístupný.

Souborný katalog knihoven vysokých škol Voroněže (Сводный каталог библиотек вузов Воронежа) má 9 účastníků. Vstup do virtuálního souborného katalogu je volný.

V dalším textu zmiňuji vybrané projekty, které si zaslouží naši pozornost pro rozsah nebo tematické zaměření.

V rámci projektu LibWeb je provozován Souborný katalog vědecko-technické literatury. Provozuje jej Státní veřejná vědecko-technická knihovna Ruska. SK obsahuje informace o zahraničních a domácích knihách a zahraničních periodicích z oblasti vědy, techniky, zemědělství a medicíny z fondů 10 ruských významných oborových knihoven. Každý záznam obsahuje kromě bibliografického popisu rejstříky rubrikátoru GRNTI (SVVTKR), sigly, do ruštiny přeložené cizojazyčné názvy dokumentů, předmětové rubriky, klíčová slova. Zahraniční periodika mají anotace v ruštině a/nebo angličtině; domácí knihy anotace v ruštině a/nebo angličtině a předmětové rubriky. Roční přírůstek činí kolem 30 000 záznamů všech typů dokumentů. Databáze obsahuje 585 000 záznamů. Vstup do katalogu je volný.

Souborný katalog ruské literatury 19. století (Электронный Сводный каталог русской книги XIX века) obsahuje 530 000 záznamů knih z fondů 6 největších ruských knihoven. Tento katalog je budován od roku 1977, v roce 2000 se začalo s pracemi na jeho elektronické verzi. Katalog obsahuje záznamy ruských knih vydaných v období 1826-1917; jedná se o největší světový zdroj informací o ruské odborné i beletristické literatuře publikované v uvedeném období v Rusku i v zahraničí. SK byl spuštěn v listopadu 2003, je však dostupný pouze pro registrované uživatele.

Souborný katalog ugrofinských publikací (Сводный электронный каталог на финно-угорских языках) obsahuje bibliografické záznamy dokumentů vydaných v ugrofinských jazycích (např. karelština, lapp, komi, mari aj.). SK provozuje Ruská národní knihovna. SK je aktualizován týdně. Dodavateli záznamů jsou národní knihovny jednotlivých republik (Komijska, Karélie, Marijska Mordovy, Udmurtska), Finská národní knihovna a Ruská národní knihovna. SK obsahuje 1701 záznamů. Vstup do katalogu je volný.

Portál Sigla nabízí vyhledávání v katalozích významných ruských i zahraničních knihoven. Jde o virtuální SK, založený na vyhledávání pomocí Z39.50. V Sigle je možné paralelně prohledávat 21 knihoven Moskvy, na 90 ruských knihoven a téměř 50 zahraničních katalogů. Kromě těchto katalogů nabízí také vstup do plnotextových a bibliografických databází, počet databází včetně katalogů dosahuje čísla 1090. Vstup do katalogu je volný.Tabulka: SK Ruska, Běloruska, Ukrajiny a pobaltských zemí

Legenda:
nár. - národní
reg. - regionální
ob. - oborový
R - reálný SK
V - virtuální SK
s - seriály
m - monografie
a - články
sd - speciální typy dokumentů
dis - autoreferáty disertací
x - relevantní údaj pro danou položku neexistuje
? - údaje se nepodařilo zjistitZemě Zaměř. Typ Originální název Zkr. Druh dok. Počet úč. Retrosp. Počet zázn.(v tis.) Aktuálnost údajů Poznámka
Běloruskonár.RCводный электронный каталог библиотек Pеспублики Беларусь (OPAC)xm5?1152001
Estonskonár.REesti raamatukogude elektronkataloog (OPAC)ESTERm, s, sd, a13?13502001
Litvanár.RLietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (OPAC)LIBISm,s, sd63?1 0002003
Lotyšskonár.RNacionālā elektroniskā kopkatalogs (OPAC)xm, ?9?2502003
Ruskonár.VSigla (OPAC)xm, s, a161xx2003
Ruskoob.RРоссийский Сводный каталог по НТЛ (OPAC)xm, s, sd 10?5852001
Ruskoob.RСводный электронный каталог на финно-угорских языках (OPAC)xm7?1,72001
Ruskoob.RЭлектронный Сводный каталог русской книги XIX века (OPAC*)xm?1826-1917 5302003* katalog je přístupný pouze registrovaným uživatelům
Ruskoreg.RСводный каталог публичных библиотек г.Москвы (OPAC)xm21?4002002
Ruskoreg.VConsensus Omnium: Корпоративная сеть библиотек Урала (OPAC)Consensus Omniumm, s, a17x3002003
Ruskoreg.VКорпоративная библиотечная система вузов Санкт-Петербурга и Северо-Запада России (OPAC)RUSLANetm, s, a18x10002001(?)
Ruskoreg.VРегиональная распределенная корпоративная библиотечная система г. Новосибирска (OPAC)xm14xx2003* obsahuje též katalogy knihoven Omské a Tomské knihovní sítě
Ruskoreg.VЯрославская корпоративная библиотечная сеть (OPAC)xm, s, a15xx2002?
Ruskoreg.RСводный каталог публичных библиотек ЮВАО г.Москвы (OPAC)xm52??2003
Ruskoreg.VОткрытая корпоративная библиотечная система Челябинского региона (OPAC)xm, s, a, dis10xx2003?
Ruskoreg.VKORBIS (OPAC)xm, ?26xx2003
Ruskoreg.VНижегородская корпоративная библиотечная система (OPAC)xm11xx2002?
Ruskoreg.VКорпоративная библиотечная сеть г.Казани (OPAC)xm, s, a12xx2003
Ruskoreg.VСводный каталог библиотек вузов Воронежа (OPAC)xm, ?9xx2003?
Ukrajinareg.RЦентрально-Український Кооперативний КаталогCUKKm, a3??2000SK slouží pouze pro knihovníky jako zdroj bbg. záznamů
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BULÍNOVÁ, Eva. Souborné katalogy Ruska, Běloruska, Ukrajiny a pobaltských zemí. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 1 [cit. 2024-03-04]. urn:nbn:cz:ik-11481. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11481

automaticky generované reklamy
registration login password