Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

SFX a nestandardní platformy

Čas nutný k přečtení
8 minut
Již přečteno

SFX a nestandardní platformy

0 comments
Anglicky
English title: 
SFX and special platforms
English abstract: 
<p>It's very beneficial to use SFX with a wide range of resources. In case of subscription-based databases the user may activate SFX services in their respective administration interfaces. But there are also very high quality and widely used freely available databases without registration requirement, thus having no accessible administration interface. Even in such cases it may be possible to enable SFX services. Policy varies among database producers. Some have a clear list of requirements for inclusion of the SFX icon. Many databases become available for SFX linking after registration of an SFX instance with the OCLC. This article sums up the possibilities of using SFX with services available at no charge. </p>
Poznámka redakce: Příspěvek volně navazuje na článek Impakt faktory časopisů jako součást služeb SFX, který byl zveřejněn v květnovém čísle Ikara.

Tento měsíc bychom rádi v našem seriálu o technologii SFX předestřeli možnosti využití SFX ve volně dostupných informačních zdrojích. Přestože je jejich aktivace mnohdy komplikovanější, přínos pro koncového uživatele je neoddiskutovatelný.

Úvod

SFX služby jsou podporovány drtivou většinou producentů informačních služeb. V některých případech se však jedná o velmi specifické platformy. Obvykle mají instituce smluvní vztahy s producenty databází a na základě administrátorských přístupů jsou schopny do těchto informačních zdrojů implementovat svoje SFX služby. Jak se ale zachovat v případě, že se jedná o volně dostupný zdroj, který lze využívat bez jakýchkoliv restrikcí, a tudíž není nutno přistupovat do administrativní báze těchto služeb? Institucionální uživatelé tyto databáze zhusta využívají a nesporně by ocenili možnost linkování na SFX služby svojí knihovny. I v takovýchto případech se často dají SFX služby v rámci dané databáze aktivovat. Politika producentů volně dostupných databází je však mnohdy velmi odlišná. Pro její demonstraci nám poslouží dvě velmi prestižní bibliografické databáze: PubMed, který je volně dostupnou verzí známé medicínské databáze Medline, a ERIC, který představuje nejucelenější bibliografický zdroj pro oblast pedagogiky, výchovy a vzdělávání. Obě výše zmiňované databáze jsou dostupné bezplatně. Protože linkování na plné texty z databáze ERIC je realizováno na základě postupu, který je jednotný i pro celou řadu jiných zdrojů, budou v další části článku představeny i ostatní databáze, které linkují na shodném principu.

PubMed

Databáze PubMed je nejvyužívanější světovou databází pro oblast medicíny. Indexuje velké množství prestižních oborových časopisů a kromě bibliografických záznamů obsahuje také kolekci volně dostupných materiálů. Problém dostupnosti plných textů nicméně zůstává ožehavou záležitostí. Samotná databáze nabízí možnost linkování na plné texty dokumentů, a to jak na stránky vydavatelů, tak na katalogy knihoven, které mají daný dokument ve svých fondech. Přestože se jedná o volný zdroj, jeho obliba na univerzitách a v dalších vědeckých institucích je obrovská. A právě pro tyto institucionální uživatele je velmi výhodné mít při práci s PubMedem k dispozici SFX služby své instituce. V takovém případě se administrátoři SFX mohou e-mailem obrátit přímo na producenty systému a zvolit si jednu ze dvou možností, jakým způsobem bude samotné linkování probíhat. Musí přitom splnit poměrně náročné požadavky, které National Library of Medicine, která je producentem PubMedu, vyžaduje. PubMed totiž podporuje pouze prověřené SFX instance. Instituce mohou zvolit, zda chtějí své SFX služby nabídnou prostřednictvím možnosti LinkOut nebo využití OutsideTool. Pro plnohodnotné instalace SFX je výhodnější využít OutsideTool, který možnosti linkování plně využije. Pro ověření funkčnosti linkování požaduje producent otestování, zda server korektně poskytuje základní služby, jako je odkaz do knihovního katalogu nebo odkaz na plný text. Navíc je nutné předávat metadata do MVS formuláře. Pokud SFX zpřístupní všechny služby na množině jimi dodaných záznamů, je nutné zaslat poskytovateli e-mail se žádostí o aktivaci služby OutsideTool. Po úspěšném zvládnutí celé procedury se u vyhledaných záznamů uvnitř systému objeví ikonka příslušné SFX instance. Využití SFX služeb není vázáno na IP adresy instituce. Po vytvoření registrace je vygenerována speciální URL adresa, skrze kterou mohou institucionální uživatelé do databáze přistupovat a využívat tak služby své SFX instance v maximální možné míře.

Hlavní stránka systému: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Bližší informace o možnosti využití vlastní SFX instance v rámci PubMedu: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/linkout/doc/liblinkout.html

Obr.  č. 1: Bibliografický záznam v databázi PubMed s ikonkou pro využití SFX služeb

Obr. č. 1: Bibliografický záznam v databázi PubMed s ikonkou pro využití SFX služeb

ERIC

Rovněž databáze ERIC je zhusta využívána vědeckými pracovníky, přičemž je přístupná zcela bezplatně. Také zde se naplno projevuje zvýšená poptávka po plných textech, byť i přímo v rámci databáze ERIC je budována plnotextová kolekce. Nasazení SFX služeb do databáze je možné bezproblémově, avšak na poněkud jiných principech než už předchozí služby PubMed. Funkce, na kterou je SFX v tomto případě navázáno, se nazývá Find in a Library. Tato ikonka je dostupná v jakékoliv verzi databáze a za normálních okolností je navázána na služby souborného katalogu WorldCat od organizace OCLC. Zájemci však mohou svou SFX instanci zaevidovat právě v rámci WorldCatu a tím také změnit linkování z databáze ERIC, které bude po správném nastavení přesměrováno na příslušný linkovací server. Registraci a nastavení je možno provést bezplatně na internetové adrese http://www.worldcat.org/registry/Institutions/. Pro využití vlastního SFX je zde, na rozdíl od PubMedu, nutno zadat rozsah IP adres. Databáze ERIC nepodporuje SFX grafiku, proto je v tomto případě velmi důležité poučit uživatele, že služby SFX lze využívat přes ikonku Find in a Library.

Hlavní stránka systému: http://www.eric.ed.gov/

Obr. č. 2: Bibliografický záznam v databázi ERIC. SFX služby spouští zvýrazněná ikonka Find in a Library

Obr. č. 2: Bibliografický záznam v databázi ERIC. SFX služby spouští zvýrazněná ikonka Find in a Library

Obr. č. 3: SFX menu po přesměrování na příslušný institucionální SFX server

Obr. č. 3: SFX menu po přesměrování na příslušný institucionální SFX server

Další zdroje, které používají linkování přes registraci v OCLC

WorldCat OCLC

Výše zmiňovaná registrace u OCLC je používána pro linkování ze všech bibliografických databází, které jsou zpřístupňovány prostřednictvím OCLC. Běžní uživatelé nejvíce využijí službu WorldCat, která je na rozdíl od jiných zdrojů bezplatná. Zabudování SFX služeb do WorldCatu dává knihovnám možnost ověřovat dostupnost dokumentů vyhledaných v tomto obsáhlém zdroji ve svém lokálním katalogu. Jedná se o velmi přínosnou funkci, neboť WorldCat je největším světovým souborným katalogem knih a uživatelsky je velmi oblíben. Pomocí jednoho kliknutí může být přímo ze zobrazeného záznamu ověřena dostupnost vyhledaného dokumentu v uživatelově domovské knihovně. Ani zde není bohužel podporována grafická ikonka SFX a odkaz na lokální katalog je na stránce navíc poměrně nenápadný. Informovaný uživatel však tuto možnost zcela nepochybně ocení.

Hlavní stránka systému: http://www.worldcat.org

Obr. č. 4: Bibliografický záznam knihy v souborném katalogu WorldCat s možností ověření její dostupnosti na základě technologie SFX

Obr. č. 4: Bibliografický záznam knihy v souborném katalogu WorldCat s možností ověření její dostupnosti na základě technologie SFX

Databáze DIMDI

Německé databázové centru DIMDI je známé svým zaměřením na tematickou oblast medicíny a příbuzných vědeckých disciplín. V rámci nabízených služeb je možno využívat celou řadu hodnotných informačních zdrojů zdarma (mj. také databázi Medline). U všech obsažených databází je k dispozici OpenURL linkování přes OCLC, avšak ani zde není podporována grafická ikona. Umístění odkazu na stránce pro možnost získání plného textu dokumentu je však dostatečně viditelné.

Hlavní stránka systému: http://portal.dimdi.de

Obr. č. 5: Podrobné zobrazení bibliografického záznamu článku v databázi MEDLINE v rámci databázové centra DIMDI. Odkaz na ověření dostupnosti plného textu je zvýrazněn nahoře obrázku

Obr. č. 5: Podrobné zobrazení bibliografického záznamu článku v databázi MEDLINE v rámci databázové centra DIMDI. Odkaz na ověření dostupnosti plného textu je zvýrazněn nahoře obrázku

Obr. č. 6: Nabídka dostupnosti plného textu v rámci služeb databázového centra DIMDI. Přesměrování na lokální SFX server probíhá přes zvýrazněnou ikonku via OCLC WorldCat

Obr. č. 6: Nabídka dostupnosti plného textu v rámci služeb databázového centra DIMDI. Přesměrování na lokální SFX server probíhá přes zvýrazněnou ikonku via OCLC WorldCat

The Royal Historical Society

Tuto databázi ocení zejména uživatelé, kteří se zabývají historií. The Royal Historical Society Bibliography představuje zdroj, který velmi obšírně pojímá tematiku historie Velké Británie. Databáze je volně dostupná a obsahuje zhruba půl milionu bibliografických záznamů dokumentů. Pro využití SFX služeb je určena ikonka Find in a Library, která přesměrovává linkovací služby na příslušný SFX server. Pro ověření dostupnosti plných textů využívá databáze také alternativní SFX službu EDINA.

Hlavní stránka systému: http://www.rhs.ac.uk/bibl/

Obr. č. 7: Bibliografický záznam v databázi RHS. Linkování na lokální SFX server je realizováno přes zvýrazněnou ikonku Find in a Library

Obr. č. 7: Bibliografický záznam v databázi RHS. Linkování na lokální SFX server je realizováno přes zvýrazněnou ikonku Find in a Library

The EconomistsOnline

The EconomistsOnline je projekt podporovaný Evropskou unií, na němž se podílí celá řada partnerů z členských států EU. Patronát nad celým systémem drží Tilburg University. Jak už vyplývá z názvu, jedná se o databázi, která obsahuje informace pro oblast ekonomie. V současnosti je v systému obsaženo více než 50 000 bibliografických záznamů dokumentů, povětšinou článků, přičemž do budoucna se počítá se značným rozvojem celé služby. Linkovací služby jsou realizovány přes OCLC, avšak předávání potřebných údajů do OpenURL dosud nefunguje korektně. Propojování na plné texty tak nemůže probíhat bezproblémově. Nelze nic než věřit, že tato poměrně mladá a progresivní služba v nejbližší době danou chybu opraví a linkování bude probíhat k naprosté spokojenosti všech uživatelů.

Hlavní stránka systému: http://www.economistsonline.org/search/

Zhodnocení

Na těchto příkladech jsme jasně demonstrovali, že rozšířenost SFX, potažmo linkovacích služeb všeobecně, se vztahuje i na řadu volně dostupných zdrojů. Uživatelé nesporně ocení možnost využití link serveru své domovské instituce i ze zdrojů bibliografické povahy, které jsou k dispozici bezplatně. Věc, která se však musí nezbytně vyřešit, je dosavadní nejednotnost odkazů pro linkování z jednotlivých zdrojů. Uživatelé jsou totiž zvyklí využívat SFX služby téměř výhradně přes jednotnou SFX grafiku. Používání textových odkazů nebo jakýchkoliv rozdílných grafických ikonek použitelnost SFX služeb nesporně snižuje, a to i přesto, že se tomu provozovatelé SFX instancí snaží zabránit pomocí nejrůznějších pomůcek a nápověd. Do budoucna lze očekávat další rozšíření zdrojové základny pro SFX služby, přičemž zvýšené nároky budou kladeny také na správce jednotlivých SFX instancí, kteří by měli pozorně sledovat, zda se neobjevil nějaký další volně dostupný zdroj podporující OpenURL linkování, u kterého by uživatelé implementaci SFX služeb uvítali.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
FABIÁN, Ondřej a BUDÍNSKÝ, Lukáš. SFX a nestandardní platformy. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 6 [cit. 2024-07-13]. urn:nbn:cz:ik-13173. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13173

automaticky generované reklamy
registration login password