Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Seminář TTT v informační gramotnosti

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Seminář TTT v informační gramotnosti

0 comments
Autoři: 

TTT – Train The Trainers je úsporný anglický název, který se do češtiny překládá jen neúsporně. Používá se pro typ kurzů, seminářů či workshopů různého obsahového zaměření, které jsou určeny pro vzdělávání těch, kdo budou vzdělávat v dané oblasti další lektory.

Seminář TTT v informační gramotnosti byl uspořádán na podzim roku 2008 v rámci řešení projektu Informační vzdělávání bez bariér: webový portál pro rozvoj informační gramotnosti a podporu celoživotního vzdělávání. Jde o centralizovaný rozvojový projekt MŠMT řešený knihovnami České zemědělské univerzity, Českého vysokého učení technického a Západočeské univerzity. Seminář byl určen knihovníkům a pedagogům a jeho záměrem bylo připravit vyučující k začlenění informační gramotnosti do výuky na vysokých školách. Byl koncipován jako obdoba workshopů TTT in Information Literacy, které organizuje UNESCO ve spolupráci s IFLA a zahraničními univerzitami v roce 2008 a 2009 na mnoha místech světa. Jejich cílem je připravit školitele, kteří budou podobné workshopy pořádat ve svých regionech. Mgr. Petra Šedinová, která spolupracuje na řešení centralizovaného projektu, měla možnost zúčastnit se workshopu TTT v Ankaře v září 2008. Využili jsme tedy jejích zkušeností a znalostí k uspořádání seminářů pro vysokoškolské knihovníky a pedagogy a pro studenty knihovnických oborů v Praze a v Brně. Pořadatelem byla Ústřední knihovna Fakulty strojní ČVUT ve spolupráci se Studijním a informačním centrem ČZU a Ústřední knihovnou VUT. Na oba semináře přišlo celkem 56 účastníků, z toho několik studentů a bohužel jen čtyři pedagogové.

Záměry semináře TTT:

 • přenést dobrou praxi z iniciativy UNESCO Training-the-Trainers in Information Literacy do vysokoškolského prostředí v České republice,
 • poskytnout pedagogům a lektorům/knihovníkům zabývajícím se informační gramotností aktuální teorie, výukové metody, metody učení, příklady dobré praxe a umožnit diskuzi k tématu,
 • zjistit potřeby vyučujících a mezery, které je třeba doplnit, a využít těchto znalostí k přípravě dalších vzdělávacích akcí (workshopy TTT, koučování).

Stanovené cíle:

 1. Účastníci semináře
  • získají ucelený přehled o problematice informační gramotnosti a aktivitách zaměřených na zvyšování informační gramotnosti studentů vysokých škol,
  • porozumějí teoretickým aspektům informační gramotnosti (modely, standardy) a pedagogicko-psychologickým aspektům,
  • budou umět aplikovat získané znalosti do praxe na svých univerzitách s přihlédnutím k podmínkám a potřebám vlastních institucí,
  • budou umět plánovat, navrhnout, realizovat a kvalifikovaně organizovat programy informačního vzdělávání.
 2. Organizátoři semináře získají zpětnou vazbu k přípravě dalších vzdělávacích aktivit.

Obsah semináře

Teoretický úvod zahrnoval základní pojmy a definice z oblasti informační gramotnosti, stručný přehled aktivit ve světě a několik modelů a standardů informační gramotnosti. Dále se probírala témata:

 • didaktika a metodika v informačním vzdělávání - strategie vyučování, metody a formy výuky vhodné pro informační gramotnost, tvorba sylabu a jednotlivých částí kurzů či programů na podporu informační gramotnosti, hodnocení znalostí, evaluace vzdělávacích akcí,
 • integrace informační gramotnosti do učebních plánů - příprava projektu informačního vzdělávání
 • informační gramotnost a nové trendy - e-learning, web 2.0.

Seminář byl proložen aktivní týmovou prací účastníků ve skupinách. Prvním tématem bylo sestavení obsahu programu informačního vzdělávání s využitím českých i zahraničních standardů informační gramotnosti, druhým tématem byl projekt informačního vzdělávání s využitím Modelového akčního plánu z Koncepce informačního vzdělávání na vysokých školách v České republice.

V závěru proběhla diskuze k obsahu i organizaci semináře, k podmínkám rozvoje informační gramotnosti na našich univerzitách a k potřebám knihovníků i pedagogů, kteří by k němu chtěli přispět. Zajímavé byly i diskuze k tématu během přestávek. Z ankety účastníků semináře v Brně vyplynulo, že přestože dvě třetiny účastníků uvedly, že seminář zcela splnil jejich očekávání, uvítali by více praktických rad, tipů a dobrých zkušeností, více praktických příkladů z pedagogiky a didaktiky a také více času. Praktickou část semináře také účastníci uváděli jako nejpřínosnější.

Je zřejmé, že pedagogická a didaktická stránka informačního vzdělávání je největším problémem, který „učící“ knihovníci cítí, a že účastníci mají zájem o sdílení praktických zkušeností. Podrobnému vyhodnocení ankety a doplnění názorů účastníků semináře v Praze se bude věnovat komise IVIG při Asociaci knihoven vysokých škol, která navrhne rozšířený seminář s více lektory a projedná i možný způsob certifikace. Přínosem by byla spolupráce se školami vychovávajícími knihovníky a informační specialisty a s pedagogickými fakultami našich univerzit. Rýsuje se možnost přínosné práce.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
TICHÁ, Ludmila. Seminář TTT v informační gramotnosti. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 1 [cit. 2023-06-02]. urn:nbn:cz:ik-13025. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13025

automaticky generované reklamy
registration login password