Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Seminář Open Access pro EIZ 2020

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Seminář Open Access pro EIZ 2020

0 comments

Dne 12. října 2020 se konal online seminá  Open Access pro EIZ 2020 věnovaný změnám v licenčních modelech předplácených EIZ v souvislosti s publikováním v režimu otevřeného přístupu. Příspěvky byly zaměřeny na nejvýznamnější iniciativy usilující o transformaci modelu předplácení EIZ na model gold open access a na konkrétní činnosti, které se změnou obchodního modelu souvisí.

Cílem je efektivní převod vědeckého publikování z modelu předplatného na model plateb za otevřené publikování. Dočasným nástrojem k prosazení změny jsou transformativní smlouvy, které se snaží o cenovou neutralitu, transparentnost a rozvoj OA standardů i postupů. Typům transformativních smluv a OA modelů se ve svých prezentacích věnovali RNDr. Bartošek (MU) a dále Dr. Jirát (VŠCHT/CzechELib).

Model „Read & Publish“ je založen na jedné platbě zahrnující jak předplatné, tak APC pro autory z dané instituce. Základem je předplatné, tj. Read fee.

U modelu „Publish & Read“ je platba určena na hrazení otevřeného publikování, základem je tedy Publishing fee. Zároveň je umožněn přístup k obsahu bez dalších poplatků. Na tomto modelu je založeno např. vyjednávání národních smluv v Německu v rámci projektu DEAL pro konsorcium 700 akademických institucí, jehož cílem je okamžitý OA, trvalý přístup k celému portfoliu časopisů vydavatelů a rozumná cena založená na počtu publikovaných článků.

Model „Platinum OA“ je Gold OA bez APC poplatků, kdy veškeré náklady jsou hrazeny institucí, grantem či sponzorem.

Jako dočasné řešení se využívá v některých případech model „Offsetting“, kdy se náklady na předplatné a APC vzájemně kompenzují formou snížení nákladů na APC nebo snížení nákladů na předplatné na základě APC hrazených v předcházejícím roce.

Pro menší konsorcia a malé objemy se využívá model „voucherů“, kdy předplácející instituce / konsorcium získá určitý počet voucherů pro otevření článku v režimu OA. Při tomto modelu je nutné počítat s administrativou spojenou s jejich využitím.

U malých vydavatelů je dobře využitelný model „Subscribe to open“, kdy v rámci předplatného vydavatel otevře časopis v režimu OA, autoři neplatí APC. U modelu „Pay as you go / Pay as you publish“ probíhá platba za APC v okamžiku přijetí publikačního výstupu. Pravidla pro platby nejsou jednoznačně daná a proces bývá administrativně náročný.

Cest transformace na OA může být více. Příkladem je konsorcium SCOAP3, což je mezinárodní sdružení knihoven, výzkumných center a dotačních agentur ze 43 zemí, které zajišťuje otevřený přístup k vědeckým článkům z oblasti jaderné fyziky.

Financování je pro členy konsorcia nastaveno na období 3 let, výpočet podílu jednotlivých zemí je nastaven podle jejich publikační aktivity. V rámci České republiky jsou podíly jednotlivých institucí následně rozděleny dle přijaté interní metodiky CzechELib. Autoři z těchto institucí mají možnost neomezeného publikování OA článků z kategorie HEP (High Energy Physics) v následujících časopisech: https://scoap3.org/phase2-journals/.

Dr. Fryščáková (ČVUT) ve spolupráci s Mgr. Rygelovou (VŠB-TUO) představily projekt ESAC, který ilustruje a posuzuje vývoj vědeckého vydavatelského trhu při přechodu na otevřený přístup s využitím modelů „Offsetting“ a „Read & Publish“. ESAC shromažďuje a sdílí informace o zavádění transformačních dohod po celém světě, jejich transformační mechanismy a schémata rozdělení nákladů, dosaženém dopadu z hlediska otevřeného přístupu a příslušných pracovních postupech.

Z dat ESAC vyplývá, že nejčastěji instituce využívají model „Read & Publish“ a naopak model „Publish & Read“ velké zastoupení nemá. Z těchto modelů vyplývá, že tyto transformativní smlouvy znamenaly buď stejnou nebo vyšší finanční zátěž pro instituce. Instituce musejí také počítat s nelehkou vyjednávací pozicí vůči nakladatelům, se značnou administrativní zátěží a diskomfortem pro vědeckou obec. Naopak velcí vydavatelé na smlouvách nijak netratí, oproti OA gold časopisům jsou zvýhodněni a nejsou nuceni na OA gold přecházet.

Ujednáním OA ve smlouvách NTK/CzechELib se věnovala ve svém příspěvku Mgr. Burešová (KNAV /CzechELib). V licenčních smlouvách CzechELib nebylo zatím řešení OA prioritou. Ve všech smlouvách je však zahrnuto ujednání, že v případě zájmu je o začlenění OA transformačních prvků možné jednat.

Někteří vydavatelé nabízí již nyní APC vouchery či slevy na APC. Na základě analýzy publikační aktivity českých autorů se připravují podklady pro následnou přípravu strategie. Strategie transformačních smluv na OA v České republice v rámci projektu CzechELib bude v kompetenci týmu hlavního vyjednavače, kterým byl navržen RVVI koncem září 2020 ředitel Národní technické knihovny Ing. Martin Svoboda a v nejbližší době se očekává jeho jmenování. Cílem vyjednávání je dosažení co nejlepších podmínek pro publikování v režimu OA za přijatelných finančních nákladů.

CzechElib rovněž v roce 2019 připravoval a koordinoval sběr Article Processing Charge (publikačních poplatků) na členských organizacích. Tento sběr byl součástí opatření Akčního plánu pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017–2020 a jeho cílem byla finanční analýza prostředků v oblasti přístupu k vědeckým informacím.

Dr. Jirát (VŠCHT/CzechElib) představil souhrnné výsledky sběru, kterého se zúčastnilo 113 institucí. Návratnost dotazníků byla 83,2 %, 94 institucí odevzdalo data velmi dobré kvality a 28 institucí uvedlo nulové náklady na APC. Zhruba 600 časopisů od 30 vydavatelů, jež byly pořizovány přes CzechElib, dosáhly ročních nákladů cca 350 milionů Kč bez DPH. Oproti tomu 2 000 titulů od 650 nakladatelů, které si zakupovaly instituce samy, dosáhly nákladů cca 50 milionů Kč bez DPH.

Dr. Jirát (VŠCHT/CzechElib) a také Mgr. Simandlová (UK) upozornili na řadu překážek při sběru dat. Kromě decentralizace nákupu, pohyblivosti kurzu Kč, problémům s DPH a nepochopením definice APC, bylo hlavním problém nepřipravenost ekonomických systémů na jednotlivých institucích.

Na většině institucí neexistuje organizovaná evidence peněz týkající se APC, neboť tyto údaje nemusely být z ostatních poplatků souvisejících s publikováním vyčleňovány a na fakturách také často chybí, k jakému článku se publikační poplatek váže. Na řadě institucí se proto rozhodli systematicky tyto platby sledovat a zavádět nové workflow.

V souvislosti s transformací na gold OA se objevuje potřeba vzniku společné komunikační platformy pro výměnu zkušeností a informací z oblasti EIZ. Byl navržen vznik pracovní skupiny EIZ AKVŠ, která bude sledovat mechanismy překlápění obchodních modelů z předplatného na gold open access, monitorovat vývoj v této oblasti u nás i v zahraničí, aktivně spolupracovat s CzechELib, sdílet znalosti z oblasti akvizice EIZ, licenčních podmínek a statistik využívání, apod.

Prezentace ze semináře jsou dostupné na adrese https://dspace.vsb.cz/handle/10084/141728.

Literatura:
Hodnocení: 
Průměr: 2 (1 hlasování)
KATOLICKÁ, Barbora a MINCZÉROVÁ, Miroslava. Seminář Open Access pro EIZ 2020. Ikaros [online]. 2021, ročník 25, číslo 1 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-19551. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/19551

automaticky generované reklamy
registration login password