Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Seminář Digitalizací k ochraně kulturního dědictví

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Seminář Digitalizací k ochraně kulturního dědictví

0 comments
Anglicky
English title: 
Digitisation of national cultural heritage - Tutorial
English abstract: 
Tutorial was focused on digitisation as a way of preservation the national cultural heritage and making its results available to users as inseparable part of digitisation. There were discussed many matters which make digitisation problematic, difficult or impossible to do.

12. července 2016 se v Národní technické knihovně (dále NTK) uskutečnil seminář k problematice digitalizace. Formou byl laděn do podoby diskuzního workshopu. Organizaci akce zajistil spolek Omnium z.s., Iva Horová a Filip Šír.

Seminář zahájila Iva Horová z NTK, která ocenila účast odborníků z různorodých institucí. V nadpolovičním zastoupení byli pracovníci knihoven; pracovníků archivů, muzeí a firem byla menšina. Pravidelná setkávání lze považovat za předpoklad úspěšné spolupráce a efektivního řešení problémů. Takto je třeba propojit odlišné instituce, resorty a zřizovatele; vyměňovat si zkušenosti z praxe, navázat dialog. V České republice lze za “setkávací platformu” považovat konference. Na nich však zpravidla bývá méně prostoru k diskuzi a řada polytematických příspěvků ani neumožňuje zaměření na užší problematiku. K tomuto účelu se zdá být vhodnější setkávání v menších počtech osob (se zájmem o konkrétní otázky), konané několikrát za rok.

Iva Horová promlouvá k účastníkům semináře
"Situace v digitalizaci nebude nikdy ideální" - Iva Horová promlouvá k účastníkům semináře

Knihovny, archivy, muzea i firmy spojuje zájem o “kvalifikovanou ochranu kulturního dědictví”. Její realizaci by mělo podpořit konání podobných akcí jako byl tento seminář (již druhý v tomto roce). K diskuzi a na otázky účastníků byli připraveni odpovídat pozvaní zástupci institucí s významným podílem na digitalizační činnosti: Andrea Miranda z Univerzity Karlovy, Michal Indrák z Moravské zemské knihovny v Brně a Zuzana Kvašová z Národní knihovny v Praze.

Po nastínění problému či situace, kterou je třeba uchopit, následovalo vyjádření příslušného zástupce instituce. Poté se mohli zapojit posluchači. Mezi diskutovaná témata patřila:

 • význam stanovení centralizované digitalizační strategie, než je tato zahájena
 • stanovení priorit, co digitalizovat (nejprve skutečně ohrožené materiály)
 • problematika zpřístupnění jako hlavní cíl digitalizace v paměťových institucích
 • dokumenty spojené s digitalizací jako znalostní východisko (chybějící portál, sdružující na jedno místo tyto dokumenty) a jako zdroj argumentace pro zřizovatele, pokud není digitalizaci nakloněn
 • stav jednání s Ministerstvem kultury (odklon od řešení sektorových agregátorů ke strategii digitalizace)
 • nezbytnost správného postupu činností (nelze řešit zpřístupnění, jestliže nejsou ošetřeny základní předpoklady digitalizace)
 • význam zpracování sbírek (katalogizace) před vlastní digitalizací
 • problematika dotací (finance na vybavení, na personální zabezpečení je to problém)
 • digitalizace jako jediná možnost zpřístupnění uživatelům (na rozdíl od investic do restaurování původních nosičů)
 • (ne)prezentace obsahu paměťových institucí
 • chybějící nebo neobratná propagační činnost paměťových institucí
 • lobbying v politice jako nástroj prosazení aktivní ochrany kulturního dědictví
 • situace ve vzdělávacím sektoru a potřeba nových profesí, které ochrana kulturního dědictví vyžaduje (např. digitální kurátor)
 • zahraniční pojetí problematiky ochrany kulturního dědictví a propagace (nejen) digitálního obsahu
 • edukační činnost, spolupráce se studenty

Seminář byl zakončen konstatováním, že situace k digitalizaci nebude ideální nikdy. I tak je třeba začít jednat a snažit se ­ byť s omezenými prostředky ­ zachovat naše kulturní dědictví dalším generacím, a nečekat např. na příznivé změny v autorském zákoně. Jako první krok vedoucí ke zlepšení je nepochybně uvědomění si a pojmenování problémů, následované konstruktivní diskusí. Tuto bude možné opět navázat na dalším setkání nebo na konferenci DIGI 2016, která se uskuteční v říjnu tohoto roku.

Účastníci semináře a PhDr. Adam Kretschmer
V učebně Národní technické knihovny měli kromě panelistů prostor také samotní účastníci semináře. Na snímku PhDr. Adam Kretschmer.

Poznámka: Autorem fotografií je Filip Šír.
Hodnocení: 
Průměr: 4.8 (hlasů: 6)
NOVOTNÁ, Helena. Seminář Digitalizací k ochraně kulturního dědictví. Ikaros [online]. 2016, ročník 20, číslo 7 [cit. 2022-10-06]. urn:nbn:cz:ik-17809. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17809

automaticky generované reklamy
registration login password