Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Seminář „Hudební knihovny 2006 - Muzikoterapie“ v Knihovně města Hradec Králové

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Seminář „Hudební knihovny 2006 - Muzikoterapie“ v Knihovně města Hradec Králové

0 comments

Většina hudebních knihovníků míří každým druhým rokem s nástupem podzimu do Hradce Králové. Knihovna tohoto města realizuje pravidelně, letos již po šesté, semináře pro hudební knihovníky. Spolupořadateli jsou Národní knihovna a SKIP východní Čechy s finanční podporou Ministerstva kultury ČR. Náplní jednotlivých referátů, vystoupení a diskuzí obvykle bývá knihovnická, hudební a legislativní tematika, prostředí elektronických a informačních zdrojů a různé formy vzdělávací činnosti. Ve dnech 31. 10. – 1. 11 2006 přivítala tato přívětivá, pohostinná a aktivní knihovna ve svých prostorách 62 účastníků setkání. O jejich spokojenost a nápaditý program se staral především personál hudebního oddělení, ale také ředitel knihovny Mgr. Jan Pěta a jeho zástupkyně Mgr. Helena Potůčková.

Po krátkém zahájení začala v 15 hodin, v první části programového bloku, prezentace firmy Disk multimedia s nabídkou výukových programů pro oblast hudební výuky. Skvělý a srozumitelný výklad Mgr. Jaroslava Musila přiblížil knihovníkům programy Sibelius, Midimaster a Earmaster. Počítačové aplikace se pohybují v oblasti hudební výchovy, hudebních nástrojů, hudební teorie, sluchových cvičení, kompozice, výuky notace a pro své snadné ovládání jsou přístupné každému. Finančně nejnákladnější je první ze jmenovaných programů, dostupný pouze v anglické verzi. Naopak v českém prostředí jsou nabízeny výukové programy Midimaster a Earmaster. Podrobné informace byly prokládány zvukově-obrazovými ukázkami a tak jsme sledovali postup při vytváření partitury, jejím přehrávání, přiřazování dalších hudebních nástrojů, rozepisování partů, hlasů a další postupy. V dnešní době používají hudebníci a studenti hudebních oborů počítačové programy v soukromí. Je zcela jistě perspektivní uvažovat o vytvoření domácího studia přímo v knihovně. Mohlo by být atraktivní pro hudebníky využívající prezenční služby knihoven. V kombinaci s vlastní tvůrčí invencí a nadáním se může stát neocenitelným pomocníkem při tvorbě kompozic i při dalších hudebních aktivitách. Mladším věkovým kategoriím program pomáhá k získání základních hudebních vědomostí.

Citovou záležitostí se stala následující beseda Mgr. Alexandry Sondové o „Hudební práci s dětmi s kombinovanými vadami“. Působí ve speciální škole DANETA v Hradci Králové, která je určena žákům s různým stupněm mentálního postižení, u nichž se vyskytují ještě některé další vady motorické i smyslové (vady zraku, sluchu, psychická onemocnění, autismus, poruchy chování, epilepsie, specifické poruchy učení, poruchy komunikace) apod. V této škole založila před třemi lety pěvecký smíšený sbor Danetáček. Dochází do něho sedmnáct dobrovolných zpěváků ve věku od 17 do 45 let. Ve sboru zpívají rádi a naplno, i když je to stojí mnoho úsilí. Některé z písní nacvičují i rok a půl. Nevidomí se musí učit písně stálým opakováním. Zpěv je pro ně důležitou a zároveň radostnou terapií. Přestože nemají pěveckou průpravu, není jejich zpěv falešný, je naopak opravdový a plný emocí. Zvedl jim sebevědomí, protože se naučili vystupovat na pódiu před lidmi a zjistili, že na vystupování mají. Ovocem jejich snah je řada získaných ocenění a nahrané CD, vytvořené z populárních písní, muzikálových hitů a lidových písniček. Umělecká úroveň interpretace je překvapivá. Přehrávání písní Zlatovláska, Kočovní herci a dalších vyvolalo všeobecné dojetí a všichni přítomní si uvědomili, kolik obětavé práce odvedli tvůrci CD a vedoucí souboru A. Sonková. Nejvíce námahy a následného štěstí přineslo jistě samotným svěřencům z Centra zdravotně postižených, jejichž tváře jsme poznali na závěr z videoklipu.

Večerní program připravila KMHK z vlastních personálních zdrojů. Nejprve jsme v poslechovém studiu hudebního oddělení zhlédli komponovaný pořad o W. A. Mozartovi v podání Mgr. Mojžíšové Šimonové. Je součástí nabídky školám pro žáky od 3. do 6. třídy. Při populárně vedených úvahách o životních osudech geniálního umělce čerpala autorka z odborné literatury, beletrie a dochovaných textů dopisů. Citlivě zvolené ukázky operního a instrumentálního díla ve zvukové i obrazové podobě, vlastní invence v podobě živého a dramatického přednesu, práce se zajímavými fakty o životě rozporuplného génia, široký záběr jeho dětství, rodinného prostředí a cestování se snahou přiblížit dětem lidské vlastnosti skladatele vyústily v poutavý pořad, aktuální nejen v roce masově oslavovaného Mozartova výročí.

Po jeho skončení následoval knihovnický Hyde Park, ve kterém jsme při dobrém domácím pohoštění debatovali o různých knihovnických otázkách (Mgr. J. Navrátilová informovala o elektronickém časopise IAML, Mgr. Pěta o současné prosperitě hudebního oddělení KMHK, představili se noví knihovníci apod.). Ryze pracovní náplní večera byla schůzka zájemců o členství v konsorciu knihoven, počítajících v roce 2007 s instalací elektronické verze encyklopedie GROVE. Dík patří Mgr. Navrátilové a Ing. Hrdé, které zajistily výraznou finanční podporu tohoto projektu americkou ambasádou. Setkání se zúčastnil také PhDr. Filip Vojtášek za instituci Albertina icome Praha, na jejíž konto byla sponzorská částka zaslána.

Náplní druhého pracovního dne semináře byla debata o novele autorského zákona. Téma přednesl PhDr. Vít Richter z Národní knihovny ČR. Zaměřil se hlavně na aplikaci pozměněných bodů zákona v praxi knihoven. Instruoval o správném postupu při vytváření a užití záložních kopií a při evidenci zvukově obrazových dokumentů v prezenčních službách, informoval o časovém vymezení platnosti chráněného díla a mnoha jiných otázkách. Posluchače zajímala problematika práce s hudebninami, zvláště v bodech limitujícího zákazu kopírování. Další komentář zákona pojednával o ohlašovací povinnosti při realizaci kulturně vzdělávacích aktivit, živých koncertů a autorských čtení. Během výkladu se objevila řada dotazů a škoda, že této problematice mohla být věnována pouze jedna hodina programu. Naštěstí bude téma předneseno i na dalších knihovnických platformách, mimo jiné na Kolegiu knihovníků Jižní Moravy dne 27. 11. 2006 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.

Nosnému tématu hradeckého semináře, „Muzikoterapii“, byla vymezena odpolední a zároveň závěrečná část programu. Úlohy lektora se zhostil psycholog Mgr. Zdeněk Šimanovský, externí pedagog PedF UK. Své metody výchovné terapie uplatňuje hlavně na dětech a mládeži ze základních i speciálních škol a ústavů. Se svými cykly a kurzy oslovuje zejména pedagogy a vychovatele. V naší různorodé skupině lidí odlišného věku použil současné trendy muzikoterapie: hru s rytmem, se zpěvem, pohybovou improvizaci, meditaci, prožili jsme si relaxaci a uvolnění. V rámci skupinové terapie jsme se snažili, pod vedením psychologa, o dosažení vnitřní harmonie. Osvěžujícím a aktivním prvkem byl společný zpěv folkových a lidových písní za doprovodu kytary. Pocitově jsme zažili pohybovou improvizaci postav ze zvolené lidové písně. Pro úspěšné strávení všech těchto postupů bylo důležité i prostředí, které psycholog Šimanovský volil jako sezení v kruhu.

Toto inspirativní setkání bylo definitivním závěrem letošního semináře, který ještě více stmelil specifická hudebněknihovnická pracoviště České republiky. Přispěl k správnému legislativním postupu v souvislosti s platností novely autorského zákona. Dalším pozitivem je účast nových a mladých knihovníků, kteří přebírají štafetu po starší generaci a zapojují se do celorepublikových aktivit. Je inspirací pro další knihovny, které zatím nebyly v pozici hostitelů a mohly by se podílet na poznávání dalších hudebních knihoven. Aktivní v tomto směru bude nově rekonstruovaná Knihovna města Ostravy, uvažující o semináři v roce 2008. O rok dříve, na jaře, se sejdeme opět v Knihovně Jiřího Mahena na semináři „Od Monteverdiho k Webberovi“.

Knihovnický Hyde Park

Knihovnický Hyde Park

Mgr. Jana Navrátilová, předsedkyně IAML: Aktuální informace

Mgr. Jana Navrátilová, předsedkyně IAML: Aktuální informace

Pořad o W. A. Mozartovi v poslechovém studiu hudebního oddělení

Pořad o W. A. Mozartovi v poslechovém studiu hudebního oddělení

W. A. Mozart (ukázka pořadu pro děti), Mgr. Mojžíšová Šimonová

W. A. Mozart (ukázka pořadu pro děti), Mgr. Mojžíšová Šimonová

PhDr. Vít Richter: Autorský zákon – novela

PhDr. Vít Richter: Autorský zákon – novela

Pohled mezi účastníky semináře

Pohled mezi účastníky semináře

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HOREJSKOVÁ, Miroslava. Seminář „Hudební knihovny 2006 - Muzikoterapie“ v Knihovně města Hradec Králové. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 12 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-12293. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12293

automaticky generované reklamy