Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

SCImago Journal & Country Rank

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

SCImago Journal & Country Rank

0 comments
Anglicky
English title: 
SCImago Journal & Country Rank
English abstract: 
<p>The SCImago Journal &amp; Country Rank is a portal that includes the journals and country scientific indicators developed from the information contained in the Scopus®. These indicators could be used to evaluate and analyze scientific fields.</p>

Tento příspěvek stručně představuje portál SCImago Journal & Country Rank. Podává o SCImago základní informace, stručně popisuje možnosti vyhledávání, zvláště pak indikátory časopisů a zemí.

Základní informace

SCImago Journal & Country Rank je portál, který obsahuje a zpřístupňuje citační indikátory časopisů a zemí vytvořených z dat, která pochází z databáze Scopus®. Tato platforma získala název podle indikátoru SCImago Journal Rank (SJR), který byl vyvinut skupinou SCImago z velmi rozšířeného algoritmu Google PageRank™. Tento indikátor zobrazuje viditelnost časopisů obsažených v databázi Scopus® od roku 1996.

Výzkumná skupina SCImago je tvořena členy z několika univerzit (Granada, Extremadura, Madrid, Alcalá de Henares) a věnuje se informační analýze, zobrazení a vyhledávání prostřednictvím vizualizačních technik. Skupina pracuje kromě portálu SJR také na projektu Atlas vědy, který navrhuje vytvoření informačního systému, jehož hlavním cílem je dosažení grafického zobrazení ibero-amerického vědeckého výzkumu. Zobrazení je pojato jako sbírka interaktivních map, které dovolují navigaci fungující v celém sémantickém prostoru vytvořeném pomocí map.

Vyhledávání

Indikátory prezentované na portálu SJR byly vypočítány z dat, která byla exportována z databáze Scopus® v březnu 2007 a budou pravidelně aktualizována. Z tohoto důvodu některé údaje vystavované na portálu SJR a v databázi Scopus® nemusí odpovídat. Indikátory časopisů a zemí jsou k dispozici v časovém období 1996 až 2006. Vyhledávat informace (konkrétní indikátory) lze v několika různých strukturách - vyhledáváním časopisů, zemí, indikátorů časopisů a indikátorů zemí. V předmětové oblasti lze vyhledávat z 27 velkých tematických oblastí, v jejichž rámci jsou klasifikovány všechny časopisy z databáze Scopus®. Tematické oblasti jsou dále členěny na 295 specifických předmětových kategorií. Časopisy, v nichž probíhá vyhledávání, pochází z celkem 229 zemí. Země jsou rozděleny na deset geografických regionů (západní Evropa, východní Evropa, severní Afrika, střední Afrika, jižní Afrika, severní Amerika, latinská Amerika, Střední východ, asijský region, tichomořský region).

Obr. 1: Rozhraní pro vyhledávání zemí

Obr. 1: Rozhraní pro vyhledávání zemí

Informace, které jsou v rámci portálu SJR vyhledány a zpřístupněny v tabulkách či grafech, podávají prostřednictvím jednotlivých indikátorů přehled o „citačních vlastnostech“ konkrétního časopisu či postavení jednotlivých zemí, z nichž tyto časopisy pochází. U časopisů se vypočítává 19 různých indikátorů a u zemí 15 indikátorů. Podle nich se vyhledané informace mohou dále zpracovávat a používat. V následujících seznamech jsou vypsány všechny indikátory a jejich stručný popis. Podrobnější informace o indikátorech jsou uvedené na adrese http://www.scimagojr.com/help.php.

Na základě zadaných kritérií se jako výsledek vyhledávání zobrazí tabulka, kterou lze vyexportovat do formátu MS Excel.

Indikátory časopisů (Journal Indicators):

 • Rank - postavení časopisu,
 • Title - název časopisu,
 • SJR = SCImago Journal Rank – indikátor SJR, podrobné informace viz http://www.scimagojr.com/SCImagoJournalRank.pdf,
 • H Index - vyčísluje vědeckou produktivitu a vědecké působení časopisu, viz definice uvedená ve Wikipedii,
 • Total Documents - počet dokumentů za vybrané období,
 • Total Docs. (3years) - počet dokumentů za vybrané tři roky,
 • Total References - celkový počet citací,
 • Total Cites (3years) - celkový počet citací v časopise za vybrané tři roky,
 • Citable Documents - celkový počet článků a recenzí publikovaných ve tři letech předcházejících vybranému,
 • Cites per Documents (2 years/3 years/4 years) – tři indikátory zobrazující průměrný počet citací na dokument za poslední dva, tři nebo čtyři roky,
 • Ref. x Doc. - průměrný počet citací na dokument,
 • Country - země původu,
 • Self Cites - autocitace,
 • Non-citable documents - necitované dokumenty, dostupné v grafické podobě,
 • Cited Documents - počet dokumentů, které získaly nejméně jednu citaci v tříletém období,
 • Uncited Documents - počet dokumentů, které nezískaly ani jednu citaci v tříletém období,
 • Documents with authors from several countries - počet dokumentů s autory z několika zemí.

Výsledné zobrazení vybraného časopisu je také možné vložit do webových stránek či do blogu (pomocí odkazu ve formátu HTML). Zobrazení pak v grafické podobě ukazuje tři vybrané ukazatele časopisu s jejich hodnotami (hodnota SJR za poslední rok, průměrný počet citací na dokument a celkový počet citací v časopise; v letech 1999-2006). Pomocí vloženého zobrazení bude možné se kdykoli dostat na úplný záznam časopisu.

Obr. 2: Rozhraní pro vyhledávání indikátorů časopisů

Obr. 2: Rozhraní pro vyhledávání indikátorů časopisů

Indikátory zemí (Country Indicators):

 • Rank - postavení časopisu,
 • Country – výběr z 229 zemí,
 • Documents – celkový počet publikovaných dokumentů v zemi časopisu,
 • Citable Documents – celkový počet článků a recenzí ve vybraném roce,
 • Total Cites – počet citací získaných ve vybrané zemi,
 • Self Cites – autocitace vybrané země,
 • Cites per Doc. – průměrný počet citací na dokument za poslední dva roky,
 • H Index – vyčísluje vědeckou produktivitu a vědecké působení země,
 • Self Cites per Doc. – průměrné autocitace na dokument,
 • Non-citable documents – necitované dokumenty, dostupné v grafické podobě,
 • Cited Documents - počet dokumentů, které získaly nejméně jednu citaci v tříletém období,
 • Uncited Documents – počet dokumentů, které nezískaly ani jednu citaci v tříletém období,
 • Documents with authors from several countries - počet dokumentů s autory z několika zemí,
 • % Region - poměr mezi počtem dokumentů publikovaných ve vybrané zemi k celkovému počtu v regionu,
 • % World - poměr mezi počtem dokumentů publikovaných ve vybrané zemi k celosvětovému počtu publikovaných dokumentů.

Další služby

Porovnávání (Compare)

V rámci portálu SJR je také nabízena možnost srovnávání jednotlivých zemí (případně regionů) nebo časopisů. Tento nástroj umožňuje srovnat rozvoj pomocí různých indikátorů ve vybraných zemích nebo časopisech v letech 1996-2006. Pro porovnávání lze vybrat maximálně čtyři země nebo časopisy. Výsledky se zobrazují v tabulkách a grafech.

Generátor map (Map generator)

Tento nástroj umožňuje vytvářet mapy, které v reálném čase budou odpovídat preferencím uživatele. V nabídce je možné vybrat zemi, dvouleté období (mezi 1996 až 2006) a dva typy map: systémy paralelních citací (Co-citation networks) nebo bublinová schémata (Bubble charts).

Použité zdroje:
 • SCImago research group. SJR : SCImago Journal & Country Rank [online]. c2007 [cit. 2008-05-02]. Dostupný z WWW: <http://www.scimagojr.com/>.
 • SCImago research group. SCImago web [online]. [1996- ] [cit. 2008-05-02]. Dostupný z WWW: <http://www.scimago.es/>.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HANUŠOVÁ, Soňa. SCImago Journal & Country Rank. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 6 [cit. 2024-05-18]. urn:nbn:cz:ik-12859. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12859

automaticky generované reklamy