Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rovné příležitosti mužů a žen - závěrečná konference projektu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Rovné příležitosti mužů a žen - závěrečná konference projektu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín

0 comments

Ve středu 27.4.2011 se ve vsetínském kulturním domě mluvilo o ženách, o mužích a o rovných šancích. Probíhala zde totiž závěrečná konference k projektu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín s názvem „Ženy a muži v komunitní knihovně“. Konference se účastnili zástupci neziskového sektoru, vsetínských firem, ale i účastnice a účastníci vzdělávacích akcí projektu (a nebylo jich málo - 70 kurzů a seminářů navštívilo přes 600 frekventantů).

Po úvodních slovech místostarosty města Vsetína Petra Kořenka a Heleny Gajduškové, ředitelky knihovny, vyslechlo na 50 přítomných zajímavé příspěvky. Téma “ Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života“ objasnila pracovnice MPSV ČR Zuzana Labajová. Na ni navázala Marta Vohlídalová ze Sociologického ústavu AV ČR a přiblížila zajímavé výzkumy z oblasti rodičovství a placeného zaměstnání. Rozebrala postavení žen matek na pracovním trhu, přičemž zazněla i zajímavá srovnání s evropskými zeměmi.

Následující část konference byla věnována konkrétním aktivitám projektu, na které se zaměřil blok lektorů a blok partnerů projektu. Byly tak představeny jednotlivé oblasti vzdělávání (počítačové, tematické, psychosociální a jazykové kurzy v prezenční i e-learningové formě), činnost dobrovolnického týmu pro organizaci happeningu a výstavy, motivace zaměstnavatelů v regionu a další.

Na konferenci navázala vernisáž venkovní výstavy fotografií místních autorů s názvem „Velké prádlo aneb bourání stereotypů“. Byla výsledkem práce dobrovolnického týmu, který se scházel při knihovně.

Pár snímků z projektu Rovné příležitosti Pár snímků z projektu Rovné příležitosti

Pár snímků z projektu "Rovné příležitosti"

Poznámka: Akce proběhla v rámci projektu „Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín“, který je financovaný Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Pár slov o projektu

Projekt „Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně“, v jehož rámci články k tomuto tématu vycházely (všechny si lze přečíst na www.mvk.cz/rp), se chýlí k závěru. Je  tedy čas pro závěrečné zhodnocení, shrnutí, snad i zamyšlení. Co projekt přinesl? Co dal účastníkům, knihovně a jejím partnerům, účastníkům vzdělávacích aktivit – mužům i ženám, zaměstnavatelům, městu Vsetínu? Je vůbec téma Rovné příležitosti pro Vsetín zajímavé, aktuální?

Co tedy nám projekt dal (a vzal)? Na prvním místě jsou to peníze: Vzdělávací aktivity, které si mnozí účastníci/účastnice  opravdu pochvalovali, by bez těchto peněz nebylo možné realizovat. Kromě peněz, za něž se podařilo uskutečnit neuvěřitelných 70 kurzů, jichž se zúčastnilo přibližně 600 osob, jsme se pokusili ve spolupráci s Agenturou pro ekonomický rozvoj Vsetínska zjistit u místních zaměstnavatelů, zda ve svém přístupu k zaměstnancům akcentují rovné šance. Pokusili jsme se naznačit cesty, jak sladit práci s rodinou, s cílem pomoci nejen zaměstnancům, ale i (z pohledu ekonomického) zaměstnavatelům. V této oblasti je před námi ještě hodně práce.

Další pozitivum, které projekt přinesl, bylo vytvoření týmu dobrovolnic a dobrovolníků, kteří se ve svém volném čase scházeli a přemýšleli, jak téma rovnosti mužů a žen představit veřejnosti. Setkávání tohoto týmu je jedním z velkých úspěchů tohoto projektu a všem, kteří se po dobu dvou a půl let scházeli, patří poděkování. Mají za sebou totiž slušný kus práce: Zorganizovali úžasný happening s mnoha doprovodnými akcemi, informovali o něm v TV Beskyd a v dalších médiích, zúčastnili se konferencí pro zaměstnavatele a pro rodinná a mateřská centra, oslovili vsetínské fotografy a z jejich fotek vybrali a vytvořili výstavu „Velké prádlo aneb bourání stereotypů„. Sami se také vzdělávali a napsali sérii článků. Dobrovolná aktivní práce tohoto týmu, jehož vedení se ujal náš projektový partner Společnost pro komunitní práci, konkrétně Tomáš Pifka, nás příjemně překvapila.

Ráda bych se zmínila ještě o dalším výstupu, který projekt přinesl, a tím je posílení partnerství. Projekt jsme řešili ve spolupráci s Městem Vsetín, Rodinným a mateřským centrem, Agenturou pro ekonomický rozvoj Vsetínska, Úřadem práce a již zmíněnou Společností pro komunitní práci. Dobré bylo i to, že některé partnery zastupovali muži, kteří by se ze své vlastní iniciativy tématem rovných příležitostí nikdy nezabývali. Naši partneři zaslouží velké poděkování – děvčata za vstřícnost a iniciativu, chlapi za nadhled, humor a tvořivý přístup.

Nakonec je tu otázka, jak ovlivnil projekt a jeho realizace život knihovny. Proč si vlastně přiděláváme práci a co z toho máme?

Kromě již zmíněné finanční injekce a možnosti organizovat na profesionální úrovni vzdělávací aktivity nám přinesl nové uživatele a čtenáře, kteří se díky účasti na těchto aktivitách dostali do knihovny – a přihlásili se jako její pravidelní uživatelé.

Knihovna se také dostala do oblastí pro ni ne úplně obvyklých, a to je kontakt se zaměstnavateli. Spolupráce s neziskovým sektorem je nám blízká, došlo však k jejímu prohloubení. A posílení partnerství se spolupracujícími subjekty vytvořilo platformu i pro budoucí společné projekty a nápady.

Díky patří všem, kteří se na realizaci projektu jakkoliv podíleli. Myslím, že pozitiv, která přinesl, není málo.

Helena Gajdušková, ředitelka MVK Vsetín

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
GAJDUŠKOVÁ, Helena a JANOŠKOVÁ, Kateřina. Rovné příležitosti mužů a žen - závěrečná konference projektu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5 [cit. 2024-02-24]. urn:nbn:cz:ik-13637. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13637

automaticky generované reklamy
registration login password