Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rizika internetové komunikace tématem olomoucké konference

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Rizika internetové komunikace tématem olomoucké konference

0 comments
Autoři: 

Ve čtvrtek 10. května 2012 se v prostorách olomouckého kina Metropol konala mezinárodní vědecká konference Rizika internetové komunikace – teorie, praxe, prevence, edukace, kterou realizoval tým Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého (PdF UP) v Olomouci (tým E-Bezpečí) ve spolupráci s dalšími partnery, zejména firmou Net University s. r. o. Záštitu nad konferencí převzal ministr vnitra České republiky Jan Kubice a děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.

Dvojdílná konference se zaměřila na rizikové formy chování spojené s používáním internetu a mobilních technologií, na dětskou kriminalitu ve spojení s informačními technologiemi, na aktuální výzkumy v této oblasti, vzdělávací a preventivní programy zaměřené na oblast zneužití informačních a komunikačních technologií (ICT), na zkušenosti s řešením rizikových komunikačních jevů spjatých s ICT apod.

Na konferenci vystoupilo množství expertů, kteří se otázkami rizikového chování v prostředí internetu dlouhodobě zabývají a kteří posluchače seznámili s aktuálními trendy, které jsou s tímto tématem spojeny

Na konferenci vystoupilo množství expertů, kteří se otázkami rizikového chování v prostředí internetu dlouhodobě zabývají a kteří posluchače seznámili s aktuálními trendy, které jsou s tímto tématem spojeny

Konferenci zahájil krátkým referátem Kamil Kopecký z týmů Centra PRVoK, E-Bezpečí a E-Synergie. Publikum seznámil s projekty, které se zaměřují na primární prevenci a edukaci v oblasti rizikového chování ve virtuálních prostředích. Dále objasnil systém odborné edukace budoucích pedagogů, kterou jeho tým realizuje se studenty PdF UP v Olomouci v rámci projektu E-Synergie. Karel Kuchařík z Policejního prezidia ČR informoval publikum o aktuálních trendech rizikového chování dětí, přičemž upozornil na kauzy, které Policie ČR řeší. Další zajímavou přednášku proslovil Lukáš Habich z Vyšší policejní školy v Jihlavě, který se zaměřil na eliminaci dětské internetové kriminality a výzkumné úkoly, které se svým týmem realizuje.

Preventisté Marta Vlachová a Petr Čunderle z řad olomoucké policie informovali o preventivních programech, které jsou na území Olomouckého kraje realizovány. Vedoucí Linky bezpečí Peter Porubský seznámil publikum s činností Linky bezpečí, pro ilustraci uvedl aktuální statistiky případů, které tato intervenční organizace zajišťuje. O projektech zaměřených na prevenci kriminality v Jihomoravském kraji krátce poreferovala Martina Brtnická z Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Eva Martinicová z Google Czech Republic informovala účastníky konference o službě Centrum bezpečnosti pro rodiče a děti. Dopolední konferenční blok pak zakončilo vystoupení Jana Bartoňka z týmu E-Bezpečí, který seznámil plénum se stalkingem a kyberstalkingem mezi mladistvými.

Odpolední část konference zahájila projekce filmu Seznam se bezpečně 2 realizovaného týmem firmy Seznam, a.s. ve spolupráci s dalšími institucemi. Na projekci navazovala zajímavá přednáška Václava Píseckého z Krajského ředitelství policie hl. města Prahy a Martina Kožíška manažera firmy Seznam. Oba protagonisté seznámili publikum s kriminalitou na sociálních sítích, uvedli také ukázky konkrétních kasuistik, které firma Seznam ve spolupráci s Policií ČR řeší. Zejména upozornili na rostoucí množství případů dětské prostituce spojené s internetovými komunikačními platformami. Na přednášku navázala prezentace Reného Szotkowského z týmu E-Bezpečí, která seznámila diváky s aktuálními výsledky výzkumu realizovaného týmem projektu E-Bezpečí v rámci projektu E-Synergie  vědeckovýzkumná síť pro rizika elektronické komunikace.

Další zajímavé údaje spojené s výzkumy kyberšikany u vysokoškolských studentů uvedl Jan Šmahaj z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vojtěch Bednář ve svém vystoupení objasnil publiku, zdali jsou uživatelé na internetu anonymní. Na referát navázal Přemysl Filip z firmy Google Czech Republic, který se zaměřil na pozitivní využívání sociálních médií a na zajímavé kampaně, které firma Vodafone v rámci sociálních médií realizuje. Závěr konference patřil zahraničním hostům Arkadiuszi WąsińskemuŁukaszi Tomczykovi z Polska, kteří se zaměřili na vliv nových médií na pubescenty a adolescenty v Polsku.

Konference poskytla prostor pro vzájemnou diskusi a spolupráci nejrůznějším nekomerčním i komerčním subjektům, které se na oblast rizikového chování spojeného s ICT zaměřují. Nabídla také prostředí pro neformální dialog mezi vystupujícími a účastníky a umožnila vzájemnou výměnu znalostí a dovedností mezi lidmi, které spojuje společný zájem o dobrou věc. Olomouckou konferenci navštívilo více než 150 návštěvníků.

Dvojdílná konference byla realizována v rámci projektu E-SYNERGIE – vědeckovýzkumná síť pro rizika elektronické komunikace (CZ.1.07/2.4.00/17.0062) a projektu E-Nebezpečí pro učitele (CZ.1.07/1.3.13/02.0040). Další informace o konferenci včetně prezentací jednotlivých účastníků naleznete na internetové stránce http://konference.e-bezpeci.cz. Děkujeme všem, kteří se do přípravy organizace aktivně zapojili.

Poznámka redakce: Text byl převzat ze serveru e-bezpeci.cz se svolením autora.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KOPECKÝ, Kamil. Rizika internetové komunikace tématem olomoucké konference. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 7 [cit. 2023-02-04]. urn:nbn:cz:ik-13939. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13939

automaticky generované reklamy
registration login password