Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Řekl někdo nová média?

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Řekl někdo nová média?

0 comments
Podnázev: 
Představení nového studijního oboru na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
Anglicky
English title: 
Who said "new media"?
English subtitle: 
Presentation of a new study programme at the Faculty of Arts, Charles University
English abstract: 
This article presents new study M.A. programme at the Faculty of Arts, Charles University. This study programme called "New media studies" has been released from the academic year 2006/2007 and this year welcomes new students to apply.

Osobnostmi roku 2006 jsou podle časopisu Time uživatelé nejrůznějších internetových aplikací, které umožňují publikovat, sdílet, organizovat a vzájemně komentovat příspěvky, videa, fotografie a další materiály. Internet, mobilní telefony a různé podoby „nových médií“ pronikají a stírají hranice mezi veřejným a soukromým prostorem a mění dynamiku sociálních, ekonomických, politických a dalších vztahů. Právě nová média a jejich pronikání do všech sfér dnešního světa se v roce 2006 staly předmětem nového studijního oboru na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Nová média – termín moderní, skloňovaný v různých akademických kruzích, zaklínadlo většiny frikulínů (be free, cool & in) - se v 90. letech staly akademickým oborem na řadě zahraničních škol v Evropě a USA. V akademickém roce 2006/2007 se také poprvé v ČR otevírá navazující magisterský obor Studia nových médií, který dva roky připravoval tým interních a externích expertů vycházející z informačních studií a knihovnictví. Tento projekt měl od začátku nelehký úkol spojit do jednoho studijního programu oblasti, o které se dnes zajímají jak lidé z médií, filmu a umění, tak programátoři, webdesignéři, informační designéři a další.

Právě důraz na paradigma a otázky informační vědy je to, co odlišuje studia nových médií (SNM) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) od stejně nebo podobně nazvaných oborů na jiných vysokých školách. Nová média zkoumáme ve vztahu k „tradičním“ médiím a entitám, jako jsou například dokument, kniha, knihovna, univerzita a další instituce. Všechny tyto entity dnes totiž nabývají nových vlastností a bez pochopení principů a podstaty této proměny nebudeme schopni říci, co je vlastně nového na nových médií a co z toho vyplývá pro stávající mediální a informační instituce. Jak by měla vypadat knihovna, která přináší unikátní a cenné služby v době Google? Jakou přidanou hodnotu mohou nová média vnést do probíhající digitalizace kulturního dědictví? Jak by se měly proměňovat univerzity budoucnosti, v nichž probíhá kolaborativní a kontinuální proces učení? Jaké nové možnosti do mezilidské komunikace přinášejí nejen nové technologie, ale také virtuální komunity? V čem spočívá problém svobodné tvorby v síťovém světě, kde můžeme získávat hudbu, filmy a jiné produkty lidského umu, ale zároveň jsme svázáni tradičním chápáním autorství a duševního vlastnictví nesíťového světa? Toto jsou některé z otázek, na které nepředkládáme hotové odpovědi, ale nabízíme předměty, v rámci kterých lze na tyto otázky nahlížet z různých úhlů pohledu.

Hovoříme-li o vyučovaných předmětech a jejich různosti, ta je dána dvěma faktory: 1) naši lektoři pocházejí z různých prostředí a mají velmi odlišné profily; každý je osobností, která má za sebou velmi úspěšnou praxi v oboru (od knihoven přes televizi, design internetových projektů a publikování až po produkci uměleckých projektů, z komerční i neziskové a výzkumné sféry) a 2) předměty ve studijním plánu jsou z jedné třetiny teoretické, z druhé třetiny metodické a z poslední třetiny praktické; ty navíc doplňuje na míru šitá praxe ve vybraných a oboru odpovídajících institucích, směrovaná na konkrétní posty nebo projekty. Celé studium navíc provází práce na různých projektech a řada příležitostí uplatnit se v praxi, na konkrétním projektu nebo ve spolupráci s některým z přednášejících odborníků. SNM má kontakty na zahraniční i české instituce, které mají blízko k oboru a se kterými jsou dohodnuty různé formy spolupráce s ohledem na potřeby studentů.

Někteří zájemci o studium nových médií si mohou myslet, že bez schopnosti bravurně naprogramovat redakční systém, konstruovat složité internetové portály či stříhat video se nemohou o studium ucházet. U oboru, který ve svém základě charakterizují čtyři vlastnosti - interdisciplinární, experimentální, inovativní a interinstitucionální -, e však těžké přesně nadiktovat, co zájemce o studium musí a co nemusí umět. Interdisciplinární znamená, že kombinujeme poznatky z různých oborů a tedy vítáme i studenty z různých škol s různými znalostmi a zkušenostmi. Naši učitelé jsou ostatně také absolventi různých oborů a v rámci informační vědy různých zaměření. Experimentální znamená, nikoli že na studentech hodláme provádět pokusy (co ještě student vydrží?), ale že neustále testujeme nové technologie přímo v procesu, jako metodu výuky, komunikace, vylepšení stávajícího procesu učení se. Vše je tedy v pohybu a vystaveno neustálé změně a zkoušení nového, těžko tedy můžeme chtít, aby naši studenti byli stále stejní. Jediné, co tedy po nich chtít musíme, je, aby byli otevřeni novému a měli vůli to kriticky zkoumat, aby je bavilo podrobovat nové technologie testům. Interinstitucionální pak popisuje náš dosavadní způsob práce - nejsme uzavřeni jen v akademickém světě, máme vazby na realitu, které ale přinášíme výzvy a snažíme se ji ovlivňovat. Praxe našich studentů se tedy může odehrávat ve výzkumném ústavu stejně dobře jako v televizním studiu nebo firmě, která vytváří informační kampaně a jiné služby. Inovativní - zase další zaklínadlo - pro nás má však zcela přesný význam. Myslíme tím, že se zaměřujeme na nové formy komunikace a gramotnosti, zkoumáme současnost z perspektivy budoucnosti. Jako vstupní nárok na uchazeče z toho vyplývá jednoduchá věc: nebýt příliš zatížen minulostí, zakořeněn ve starých strukturách, neschopen odpoutat se od „tradice“ a „dobrých způsobů, jak se tohle dělá“. Neříkáme, že vše, co se osvědčilo, je třeba zahodit jenom proto, že "tu máme nová média" - naopak, teorie nových médií se často opírá o texty starší než je barevné vysílání České televize; nová média budeme velmi často poznávat právě přes ta „stará“. Souhrnem: od uchazeče očekáváme základní orientaci v problematice, oči otevřené k tomu, co se kolem nás v důsledku nových technologií děje, vítáme samozřejmě konkrétní zkušenost, například práci na nějakém projektu nebo alespoň zájem o určité konkrétní téma. Očekáváme otevřené, zvídavé a kritického myšlení schopné osoby.

Co studenty čeká po přijetí ke studiu? Studium předmětů, jejichž popis lze najít na webových stránkách oboru, cesty na zahraniční stáže nebo zapojení do řady aktivit a projektů, které SNM realizuje s dalšími partnery, např. s Matematicko-fyzikální fakultou UK, ČVUT, FAMU, organizacíCIANT a dalšími. Studenti budou mít zajištěnu praxi na některém z relevantních pracovišť a po obhajobě diplomové práce a složení státní závěrečné zkoušky (z předmětů informační věda, filozofie a nová média, informační politika a zkouška z jednoho ze tří volitelných předmětů digitální kultura, interaktivní média a informační design) budou vypuštěni do světa nových médií. ;-)

(Pro ty, kterým „svět nových médií“ ještě nepřipadá jako téměř cokoliv v jejich okolí, se může jednat například o práci v knihovně, vzdělávací instituci, oblasti žurnalistiky a zpravodajství, muzeu, galerii, digitalizačním pracovišti, marketingu a reklamě, výzkumu a vývoji; student se může stát například správcem informačního portálu, kurátorem výstavy moderního umění, šéfem muzea techniky, vedoucím týmu webdesignérů nebo třeba knihovědcem pracujícím v digitalizačním pracovišti. Je na studentech, s čím propojí dnešní technologie.)

Stručný přehled:

Typ studia:
jednooborové navazující magisterské prezenční (žádné jiné formy vypisovány nejsou)

Název oboru:
Studia nových médií

Kde je obor studován:
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav informačních studií a knihovnictví

Jak se mohu přihlásit?
Přijímací řízení na obor Studia nových médií je stejné jako na ostatní magisterské obory na FF UK, pečlivě si proto přečtete Podmínky přijímacího řízení na FF UK, důležité jsou všeobecné informace, informace týkající se navazujícího magisterského jednooborového studia a stručné informace o oboru na str. 33-34 Podmínek. Dále doporučujeme pravidelně sledovat stránky FF UK k přijímacímu řízení, postupně se na nich budou objevovat informace pro uchazeče, termíny a aktualizace stávajících dokumentů. Doporučujeme podívat se na modelový test přijímacího řízení a prostudovat si doporučenou literaturu.

Termín podání přihlášek je 28.2. 2007 , chcete-li se blíže seznámit s oborem, jeho studenty, výsledky studia, učiteli a plány, zajděte se na nás podívat při Dni otevřených dveří, který se koná 13. ledna 2007 od 9,00 v m.č. 200 v hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1).

Kde se dozvím více:
Určitě si pečlivě prohlédněte stránky oboru na adrese http://novamedia.ff.cuni.cz/ !

Osobně nás navštivte na adrese: Ústav informačních studií a knihovnictví, Studia nových médií, U Kříže 8 a 10, 158 00 Praha 5 - Jinonice. Sekretariát SNM (místnost č. 2012) má úřední hodiny pondělí 9,30-16,00 a úterý 9,30-16,00. Tajemnice: Zuzana Pipková (zuzana.pipkova@seznam.cz), tel: +420 251 080 382; příp. můžete kontaktovat jednotlivé učitele osobně v jejich konzultačních hodinách nebo e-mailem:

Petra Jedličková - úterý 12:30-14:00 (Petra.Jedlickova@ff.cuni.cz)
Denisa Kera - pondělí 13:30–15:00 (kera@ff.cuni.cz)
Daniel Říha - úterý 16.30–18.00 (Daniel.Riha@ff.cuni.cz)
Bohuš Získal - pondělí 10,00-11,30 (bohus.ziskal@ff.cuni.cz)

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEDLIČKOVÁ, Petra. Řekl někdo nová média?. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 1 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-13347. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13347

automaticky generované reklamy
registration login password