Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Referenční služby a informační zdroje v knihovnách ČR

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Referenční služby a informační zdroje v knihovnách ČR

0 comments

Databáze RSZ (Referenční služby a informační zdroje v knihovnách) Národní knihovny ČR vznikla v roce 2000 v rámci projektu Referenční centrum NK ČR – brána do světa informací, který získal finanční podporu z prostředků ministerstva školství (program Informační zdroje pro výzkum a vývoj).

Databáze byla zpřístupněna původně pod označením RCO (Referenční centrum – odkazy). Cílem báze bylo vytvoření přehledu o jednotlivých informačních službách, podmínkách jejich poskytování, o informačních zdrojích dostupných ve vybraných knihovnách. Ke změně označení báze na RSZ došlo v roce 2002, kdy se původní báze RCO rozšířila o dvě části DKK (Databáze, katalogy a kartotéky NK ČR) a RES (Rešerše zpracované v NK ČR).

Původně byla databáze budována pro potřeby pracovníků a uživatelů Referenčního centra. Návrh báze, její strukturu, standardizaci zápisu údajů, dotazník pro sběr dat jsme vytvořili v rámci absolventské práce rekvalifikačního kurzu NK. Zpracování databáze, naplnění daty se pak realizovalo z grantových prostředků výše zmíněného projektu. Po zveřejnění báze na webových stránkách NK ČR slouží báze RSZ i pro potřeby širokého okruhu uživatelů a referenčních pracovníků.

V současné době databáze RSZ obsahuje kolem padesáti záznamů knihoven, které přehledně informují o nabídce poskytovaných služeb, informačních zdrojích a jiných důležitých údajích, které jsme získali prostřednictvím dotazníků, zaslaných velkým pražským knihovnám, některým odborným a univerzitním knihovnám, dále pak byly osloveny i mimopražské vědecké knihovny apod. Databáze RSZ bude postupně rozšiřována o další významné knihovny, vysokoškolské knihovny, informační střediska a jiné instituce, pokud nám poskytnou požadované informace.

Aktualizace záznamů se provádí oslovením jednotlivých institucí s požadavkem o překontrolování údajů, o oznámení případných změn, které pak zaneseme do záznamu. Rozsah údajů a jejich aktuálnost závisí zejména na samotných institucích, na jejich pohotovosti upozornit na změny. Do budoucna počítáme s vytvořením formuláře pro aktualizaci dat.

Přechod knihovního systému z Alephu 300 na Aleph 500 umožnil v bázi RSZ rozšířit záznam dané instituce o odkaz na její URL adresu. V letošním roce se nám podařilo propojit bázi RSZ s bází ADR (Adresář knihoven a informačních institucí ČR). Propojení obou bázi umožní uživateli snadnější přístup k údajům, které každá z databází sleduje. Např. báze RSZ neuvádí u jednotlivých záznamů kontaktní údaje o instituci, kliknutím na odkaz informace o knihovně se uživateli otevře záznam v bázi ADR, která dané údaje obsahuje, návrat do záznamu v RSZ se pak rovněž uskuteční kliknutím tentokrát na odkaz referenční služby a informační zdroje.

V současné době naše záznamy v bázi RSZ obsahují výpis více druhů informačních zdrojů – katalogy lístkové, naskenované, elektronické; databáze na CD-ROM, on-line databáze, které jednotlivé knihovny zpřístupňují. Stává se, že výpis on-line zdrojů a zdrojů na CD-ROM u některých institucí výrazně prodlužuje vytvořený záznam, zobrazovací formát je pak málo přehledný. Uvažujeme proto o zkrácení a zpřehlednění záznamu, místo výpisu zdrojů bychom vytvořili odkazy na konkrétní stránky dané instituce, na kterých jsou zpřístupňované on-line databáze uvedeny, případně bychom vytvořili odkazy na konkrétní stránky současných informačních systémů, obsahující výpis zdrojů dané instituce. Byli bychom rádi, aby záznamy v bázi RSZ byly přehledné, po obsahové stránce si udržely požadovanou informační hodnotu a umožnily uživateli snadnou orientaci v nabízených službách a informačních zdrojích jednotlivých institucí.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MANOUŠKOVÁ, Zdeňka a HLASIVCOVÁ, Markéta. Referenční služby a informační zdroje v knihovnách ČR. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 12 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-11456. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11456

automaticky generované reklamy