Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Referenční centrum Národní knihovny ČR

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Referenční centrum Národní knihovny ČR

0 comments
Autoři: 

Národní knihovna ČR (dále NK ČR) rozšířila spektrum nabízených služeb uživatelům a konečně otevřela dlouho očekávané Referenční centrum (dále RC), které bude poskytovat komplexní služby, jejichž cílem je zprostředkovat uživatelům orientaci v současném informačním prostředí a využívat informační zdroje v tradiční i elektronické podobě.

Nejdříve trošku "historie". Myšlenka RC nebyla v NK ČR nová. Zřízením místa, které bude integrovat informace a služby z "okolí" knihovny jako určitého protipólu Haly služeb, se uvažovalo již v polovině 90. let. Optimální varianta vycházela z myšlenky soustředění všech informačních zdrojů na jedno místo (Hala služeb), které by bylo přístupné všem návštěvníkům knihovny bez jakékoliv registrace jako je obvyklé u obdobných ústředních prostor velkých knihoven ve světě. Základní podmínkou však byla generální rekonstrukce a dispoziční přeměna současné Haly služeb a rychlá retrokonverze lístkových katalogů, aby mohl být jejich rozsah minimalizován a vytvořen tak dostatečný prostor pro referenční fondy a uživatelská místa. Rozpočet NK ČR však neumožnil jak náročnou přestavbu Haly služeb, tak i zpomalil retrospektivní konverzi lístkových katalogů. (Ostatně seberychlejší retrokonverze je vždy nakonec pomalá.) Potřebu tuto situaci urychleně řešit umocnil bouřlivý rozvoj elektronických médií a zejména Internetu.

Vedení NK ČR přijalo ideový projekt RC v roce 1997 a z rozpočtu na rok 1998 vyčlenilo finanční prostředky na realizaci stavebních úprav s cílem zprovoznit RC v 1. čtvrtletí roku 1999. Pro budoucí RC byla určena prostora bývalého jižního ambitu "Rajského dvora", dnes spíše známého jako Révové nádvoří. Toto místo bylo již dříve využíváno pro služby jako čítárna skript a v 80. letech jako Studovna společenských věd a materiálů UNESCO, OSN a FAO. Od konce 80. let do otevření Centrálního depozitáře NK ČR v Hostivaři zde byly dočasně uloženy nové přírůstky knihovních fondů, proto se tato "studovna" vytratila z povědomí uživatelů i pracovníků NK ČR. Rozsáhlé stavební úpravy proběhly podle harmonogramu a v rámci finančních možností rozpočtu NK ČR v roce 1998. Rovněž "knihovnická" příprava RC probíhala podle stanoveného harmonogramu s cílem otevřít RC veřejnosti k 1. dubnu t.r. Plány knihovny i úsilí knihovníků bohužel zhatila liknavost dodavatele vnitřního vybavení, proto bylo RC otevřeno pro veřejnost ve zkušebním provozu až 21. června t.r.

Příprava otevření RC vyvolala řadu změn v dosavadní organizaci služeb uživatelům. K 1. červenci roku 1998 bylo spojením Oddělení meziknihovních služeb a Oddělení bibliografických informací vytvořeno nové Oddělení referenčních a meziknihovních služeb a Referát rozvoje služeb NK ČR. 1. března 1999 byla ukončena činnost Studovny bibliografických informací a Studovny encyklopedické literatury v Hale služeb, jejichž fondy se staly základem pro vytvoření příruční knihovny budoucího RC. V Hale služeb bylo místo bývalé "Studovny" vybudováno klidové pracoviště pro dlouhodobější vyhledávání v bázích a naskenovaných katalozích NK ČR i pro práci se Sbírkou zákonů. Prostor bývalé Studovny bibliografických informací byl dočasně poskytnut pracovišti Souborného katalogu ČR, ale i zde se v nedaleké budoucnosti počítá se zřízením dalších studijních míst pro uživatele knihovny s rozsáhlými příručními fondy. V současné době sice vrcholí práce na projektových studiích, ale vlastní realizace je podmíněna rozpočtovými možnostmi NK ČR.

RC se skládá ze dvou prostorů: "vlastního" centra a klidové studovny (názvy jsou zatím pracovní a doufáme, že praxe přinese výstižnější pojmenování). "Vlastní" centrum je otevřeno zasklenými arkádami do uklidňujícího Révového nádvoří (kliknutím v obrázku na domácí stránce RC si lze dopřát virtuální prohlídku) a poskytuje nejen dostatek studijních míst (32, z toho 20 s napojením na počítačovou síť), ale i prostor pro rozsáhlou příruční knihovnu (cca 9000 sv.). Zde je také hlavní pult pro dva pracovníky, kteří zde jsou k dispozici uživatelům. Odtud se dá vstoupit do klidové studovny, kde jsou další studijní místa (7, z toho 3 na síti), příruční knihovna (Česká a Slovenská národní bibliografie) a pult pro poskytování meziknihovních služeb. Současné technické vybavení zatím neodpovídá projektu, dosud jsou k dispozici 2 lokální PC (CD-ROM), 1 PC (UltraNet), 7 PC (Internet, z toho 2 multimediální), 1 PC s příručním scannerem (sestava pro nevidomé), 2 disklesy (kompletní nabídka bází NK ČR), 1 čtečka mikrofilmů a kopírovací přístroj na mince. U hlavního pultu je 1 PC (Internet, multimediální) se síťovou tiskárnou a u pultu pro MVS rovněž 1 PC (Internet) s tiskárnou. Většina výpočetní techniky byla hrazena z mimorozpočtových zdrojů NK ČR (granty, dary etc.) a rovněž dokompletování celého technického vybavení RC se podaří pravděpodobně pouze za pomoci dalších sponzorů.

RC nabízí uživatelům klasickou příruční knihovnu ve volném výběru k prezenčnímu studiu, kterou tvoří encyklopedie, bibliografie, jazykové i oborové slovníky, biografické příručky a další základní referenční literatura. Příruční knihovna je stavěna podle MDT, informace o ní jsou k dispozici v lístkovém katalogu (koncem roku bude zrušen) i v OPACu NK ČR. Informační zdroje v elektronické podobě (lokální CD-ROM a UltraNet), jejichž seznam je přístupný na letácích i Internetu. RC buduje také virtuální příruční knihovnu užitečných odkazů na zdroje na Internetu v základním profilu NK ČR. Mezi další informační zdroje RC patří lístkové souborné katalogy (CEZL), lokálně přístupné báze v systému ISIS a speciální kartotéky.

Služby poskytované RC zahrnují celé spektrum služeb integrovaných pracovišť, které je navíc obohaceno o služby nové nebo dosud v NK ČR standardně neposkytované:

  • referenční služby zahrnují poskytování individuálních konzultací ke všem zdrojům RC s odkazy na další relevantní zdroje mimo knihovnu (připravuje se báze referencí o zdrojích v Praze, báze nejfrekventovanějších dotazů etc.), faktografických a bibliografických informací, zpracování rešerší z klasických i elektronických zdrojů, služba SDI,
  • reprografické služby - na objednávku poštou, faxem, e-mailem nebo přímo v RC v samoobslužném režimu,
  • meziknihovní služby z českých a zahraničních knihoven,
  • nová místa pro prezenční studium příruční knihovny i výpůjček získaných prostřednictvím meziknihovních služeb,
  • služby pro nevidomé - speciální počítačová sestava s hlasovým výstupem a scannerem a další služby ve spolupráci s Macanovou knihovnou,
  • přístup na Internet pro všechny registrované uživatele NK ČR s platným řádným či dočasným čtenářským průkazem,
  • pravidelná uživatelská školení, která probíhají podle pevného rozvrhu od pondělí do pátku vždy od 8.00 do 9.00 hodin a jsou věnována databázím NK ČR, informačním zdrojům na CD ROM, Internetu a jeho možnostem, vyhledávání v naskenovaných katalozích knihovny i základním informacím o RC.

RC je otevřeno ve zkušebním režimu všední dny od 9.00 do 19.00 hodin a o sobotách od 8.00 do 19.00 hodin. V letních měsících bude centrum o sobotách uzavřeno a školení budou probíhat v omezeném rozsahu podle zájmu uživatelů. Poskytování služeb RC se řídí Knihovním řádem NK ČR a pravidly, která jsou jeho přílohou. Placené služby jsou poskytovány v souladu s Ceníkem služeb a poplatků NK ČR.

Zpřístupnění Internetu uživatelům v NK ČR bylo snad nejvíce očekáváno od nového RC, proto na doplnění pár poznámek. Internet je přístupný všem registrovaným uživatelům knihovny bez speciální platby za strojový čas, přesto knihovna musela přistoupit k určité regulaci využívání výpočetní techniky. Na jednotlivých PC byly stanoveny tzv. priority, v současnosti to znamená, že na některých strojích je prioritou přístup na Internet (7 PC), jiné jsou primárně určeny pro přístup na UltraNet a CD-ROM pod Windows (1 PC) nebo pro nevidomé (1 PC). Praxe by měla být taková, že stroje, kde je prioritou Internet, budou využívány výhradně k tomuto účelu. Uživatel má možnost objednat si strojový čas předem. Ostatní PC s jinými prioritami mohou být rovněž využity k práci na Internetu, pokud však přijde jiný uživatel (nevidomý, resp. žádající přístup na UltraNet), musí uživatel Internetu práci do 5 minut ukončit a PC uvolnit. Pokud objednavatel strojového času na Internet nepřijde ve stanovené časové toleranci, může PC využít jiný uživatel. Rovněž bude možné po předchozí dohodě prodloužit vymezený strojový čas. Uživatelé RC mají samozřejmě možnost výsledky své práce vytisknout na síťové tiskárně, resp. stáhnout data na disketu. Veškeré informace o podmínkách poskytovaných služeb jsou uživatelům přístupny na letácích, vývěskách a samozřejmě na Internetu.

K poznámkám na okraj jistě patří i naše další plány. Dnes je možné v RC využívat některé placené zdroje na Internetu (ANOPRESS nebo FirstSearch) a NK ČR počítá s dalším rozšířením této nabídky, byť nákup licencí není levnou záležitostí. NK ČR plánuje také zavedení služeb document delivery (DODO). Již dnes v rámci meziknihovních služeb poskytuje NK ČR v tomto režimu kopie z periodik prostřednictvím systému JASON, aniž o tom konečný uživatel vůbec ví. Pro naše uživatele jistě bude povzbuzující, že projekt DODO z fondů NK ČR by měl být připraven na podzim tohoto roku a pokud vše půjde podle předpokladů v lednu roku 2000 se DODO stane jednou ze standardních služeb RC.

Své seznámení s novým RC jsem začal u projektů, stavebních prací a financí. Klidovou studovnu a celé pracovní zázemí RC ještě čekají stavební práce, které nebylo zatím možné realizovat, funkčnost RC pro veřejnost by to však nemělo omezit. Další vybavení RC je vázáno na úspěšnost v grantových řízeních (držte, prosím, palce) a snad nám také pomůže slavnostní otevření RC v září tohoto roku. Rádi bychom u této příležitosti RC více mediálně zviditelnili i přizvali potenciální sponzory. Zkušební provoz RC nechť je výzvou i pro Vás, čtenáře Ikara, abyste bez ostychu naši práci ohodnotili, ať již navštívíte RC virtuálně či reálně. Vaše rady, připomínky i kritické reakce jsou u nás v RC vítány.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HEMOLA, Hanuš. Referenční centrum Národní knihovny ČR. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 7 [cit. 2022-08-13]. urn:nbn:cz:ik-12882. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12882

automaticky generované reklamy
registration login password