Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Projekt SETKÁVÁNÍ v Knihovně Jiřího Mahena

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Projekt SETKÁVÁNÍ v Knihovně Jiřího Mahena

0 comments

V listopadu 2006 jsme završili tříletý program SETKÁVÁNÍ – projekt na podporu společenské integrace handicapovaných už tradičním každoročním seminářem nazvaným Komunikace se zdravotně handicapovanými uživateli knihoven, který vznikl za finanční podpory knihovnické organizace SKIP a Ministerstva kultury ČR. V roce 2006 se programu zúčastnilo 21 kolegů ze všech typů knihoven České republiky, kteří pracují s handicapovanými a zajímají se o tuto problematiku v knihovnách.

Stěžejním tématem byla práce s mentálně handicapovanými a duševně nemocnými, protože v knihovnách se setkáváme a chtěli bychom kvalitně pracovat i s touto skupinou našich uživatelů.

Seminář byl rozdělen do dvou bloků:

dopoledního; teoretického: Kniha a mentálně handicapovaní – problematika integrace do majoritní společnosti; odpoledního; nabitého praktickými zkušenostmi knihoven a organizací zabývajících se prací s mentálně či duševně handicapovanými: Knihovny a instituce a jejich zkušenosti s prací s mentálně postiženými a duševně nemocnými.

Zahájení se svojí přednáškou Kvalita života osob s mentálním postižením v České republice ujala doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D., z katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty MU Brno. Ve své přednášce hovořila o tom, co máme chápat pod pojmem kvalita života u osob s mentálním handicapem. Mluvilo se o osobnosti jedince s mentálním postižením a jeho nároku na vzdělání a také o změnách v přístupu ke vzdělání těchto jedinců v 90. letech 20. století.

Tematicky navázal další přednášející, Mgr. Oldřich Müller, Ph.D., z katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UP Olomouc skvělou prezentací Možnosti aktivizace osob s mentálním postižením. Inspirativním tématem, které vzbudilo velmi živou diskusi mezi účastníky semináře, bylo ulehčení orientace po knihovně pro jedince s mentálním handicapem pomocí různých komunikačních, vhodně strukturovaných systémů (piktogramy, referenční předměty, obrázky). Zajímavé také bylo dozvědět se, jaké terapie se používají v práci s mentálně postiženými (např. arteterapie orientovaná na výtvarný projev, biblioterapie, teatroterapie, muzikoterapie a mnohé další).

Odpolední blok zahájily Mgr. Eva Bazalová a Naďa Trojanová z Městské knihovny Třebíč. Jejich prezentace se zaobírala tématem Služby veřejných knihoven mentálně postiženým čtenářům. Účastníci se dozvěděli informace o specifikách zajištění informačních a výpůjčních služeb pro mentálně handicapované (jakého složení má být fond knihovny; jakou formou podávat informace apod.), ale mluvilo se také o možnostech personálního zajištění, chce-li knihovna komunikovat s touto specifickou skupinou čtenářů. Velmi přínosným bodem pak byla prezentace konkrétních programů, jež třebíčská knihovna nabízí mentálně handicapovaným uživatelům. Nápadité programy byly pro řadu účastníků nesporně inspirativní.

Dalším hostem semináře byla Jana Vejsadová, která představila Báječná léta s Úsvitem, aktivizační program pro mentálně postižené. Jde o pětiletý projekt spolupráce s klienty denního stacionáře pro mentálně postižené ve věku 15-38 let. Spojuje práci s informacemi a informačními zdroji s využitelnými prvky kognitivního tréninku. V současné době obsahuje tři osvědčené složky (práce s knihami a časopisy, kognitivní trénink a práci s PC a internetem), které se v průběhu roku střídají a do jisté míry prolínají. Teoretické i praktické poznatky stejně jako předchozí příspěvky doplnily ukázky z konkrétních programů a také malé procvičení paměti publika.

Knížky pro každého, tak se jmenovala prezentace Jany Křížkové z Oblastní charity Žďáru nad Sázavou. Zevrubně představila tuto organizaci i všechny její aktivity, které se zabývají prací s lidmi s mentálním a duševním onemocněním.

Závěr semináře patřil pracovnicím z dětského oddělení Knihovny Jiřího Mahena, které představily Den pro Terezu, což je každoroční dopolední program pro tělesně a mentálně postižené děti, který vznikl ve spolupráci Knihovny Jiřího Mahena a Terezy (detašovaného pracoviště Ústavu sociální péče Kociánka, Brno) a velmi slibně pokračuje.

Výstupem ze seminářů je elektronický sborníček, který kromě letošního shrnuje i semináře předešlé.

Domníváme se, že seminář roku 2006 byl úspěšným završením tříletého projektu SETKÁVÁNÍ a že stejně jako oba předchozí ročníky přinesl všem zúčastněným informace a inspiraci k práci se skupinou handicapovaných uživatelů knihoven. Z kladných ohlasů lze soudit, že tomu tak skutečně bylo.

Doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Mgr. Oldřich Müller, Ph.D.

Mgr. Oldřich Müller, Ph.D.

Jana Vejsadová

Jana Vejsadová

Poznámka redakce: Tento text se objeví také v připravovaném elektronickém sborníku příspěvků ze semináře.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PIETRYNCZAKOVÁ, Alina. Projekt SETKÁVÁNÍ v Knihovně Jiřího Mahena. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 1 [cit. 2022-08-18]. urn:nbn:cz:ik-12322. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12322

automaticky generované reklamy
registration login password