Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Projekt Evropská knihovna - modulární rozšíření pro zprostředkovávání online zdrojů

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Projekt Evropská knihovna - modulární rozšíření pro zprostředkovávání online zdrojů

0 comments
Autoři: 

Projekt Evropská knihovna: modulární rozšíření pro zprostředkovávání online zdrojů (The European Library - Modular Extensions For Mediating Online Resources, neboli TEL-ME-MOR) byl zahájen 1. února 2005. Projekt je podporován Evropskou komisí prostřednictvím 6. rámcového programu (FP6) technologie informační společnosti (IST), Activity 2.3.6.1, která je zaměřena na stimulaci a podporu účasti institucí nových členských států a přidružených kandidátských zemí v aktivitách IST.

telmemor.gif

Projekt TEL-ME-MOR koordinuje Německá národní knihovna (Die Deutsche Bibliotek). Do dvouletého projektu jsou zapojeny národní knihovny nových členských států Evropské unie, včetně Národní knihovny ČR. Dalšími partnery jsou Britská knihovna, Národní knihovna Holandska, Švýcarská národní knihovna a CENL: Konference Evropských národních knihoven. Projekt se bude snažit o rozvoj výzkumu v nových členských státech EU a rozšiřování jejich účasti v evropských projektech IST, zabezpečení lepšího přístupu k významným evropským informačním zdrojům, rozšíření síťových služeb rozvinutých Evropskou knihovnou. Bude iniciovat průzkum připravenosti nových zemí EU v účasti v projektech a aktivitách IST, zakládat partnerská konsorcia pomocí seminářů, schůzek, workshopů.

Očekávaný význam TEL-ME-MORE bude v tom, že služby Evropské knihovny budou dostupné ve všech deseti národních knihovnách. Evropská knihovna hraje významnou roli v 6. rámcovém programu a jejím cílem je standardizace a vzájemné propojení dat a zdrojů deseti národních knihoven.

Hlavní plány a cíle projektu TEL-ME-MOR jsou:

  • Rozvoj vědecko-výzkumného programu znalostní společnosti v deseti nových členských zemích.
  • Rozšiřování informací o příležitostech k účasti v aktivitách IST.
  • Podpora účasti institucí nových členských států a kandidátských zemí v budoucích výzvách IST z oblastí kulturního dědictví a vzdělávání.
  • Rozšíření přístupu pro badatele, vědce, studenty, učitele v rámci informační společnosti v Evropě k výzkumným informačním zdrojům a dokumentům (převážně v digitálním formátu), které jsou ve vlastnictví evropských národních knihoven. K docílení tohoto plánu bude projekt podporovat deset nových členských zemí k získání plného členství v Evropské knihovně. Jedná se o iniciativu poskytující jednotný přístup k elektronickým zdrojům hlavních evropských národních knihoven stejně jako i k dalším knihovnickým službám. Členství v síti služeb Evropské knihovny umožní jejím uživatelům přístup k informacím a zdrojům z partnerských knihoven, aniž by byli omezeni místem a časem.

Na webových stránkách projektu jsou publikovány informace o projektu v jazycích zemí, které se projektu účastní.

Knihovny, muzea, archivy a školy (stejně jako ostatní kulturní a výchovné instituce) rozvíjejí tradici podpory přístupu k informacím a kulturním zdrojům. Jsou zapojeny do vzdělávacích aktivit a znají potřeby svých uživatelů. Všechny tyto faktory je činí klíčovými partnery v evropské výzkumné oblasti (European Research Area - ERA), kde mohou rozhodující měrou přispět k ochraně, uchovávání a zpřístupňování kulturního dědictví a rozvoji vzdělávání.

Pracovní program IST (IST Work Programme) pro období 2005-2006 detailně definuje cíle a vědecké a technologické priority IST z oblasti tematických priorit specifického programu FP6 pro "integraci a posílení evropské výzkumné oblasti".

Útvar E3 IST Evropské unie řídí výzvy a aktivity související s oblastí vzdělávání a kulturního dědictví, konkrétně se jedná o následující projekty:

  • Zvýšení úrovně vzdělávání prostřednictvím technologií - Technology-enhanced Learning
  • Kulturní dědictví - Cultural Heritage DigiKult

Projekt TeLearn (Technology-enhanced Learning), tj. zvýšení úrovně vzdělávání prostřednictvím technologií, má vést k zavádění interaktivních systémů a k uplatnění nových přístupů zdokonalujících vyučovací proces. Týká se výuky na školách, univerzitách, pracovištích a institucích celoživotního vzdělávání pro všechny a v jakémkoliv jazyce.

Projekt kulturního dědictví DigiKult je také pověřen napomáhat v brzkém osvojení nových technologií pro zpřístupnění a uchování evropských kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů, které učiní knihovny, archivy a muzea dosažitelné pro všechny, odkudkoliv a v kteroukoliv dobu. Měl by pokrýt tvorbu rozsáhlých sítí kulturních zdrojů.

Výzvy (anglicky Calls) jsou oficiální dokumenty publikované Evropskou komisí, která vybízí zájemce k předložení projektových návrhů. Texty formulují potřebné specifikace k přípravě a předložení návrhů a upřesňují pro každou činnost typy pomůcek, které jsou i typovými projekty a jsou v předkládaných návrzích. Více informací o různých nástrojích lze nalézt na adrese http://www.cordis.lu/fp6/stepbystep/instruments.htm. Výzvy se obracejí k specifickým Strategickým cílům a objasňují příslušné Pracovní programy.

Nyní je otevřena výzva 4, ukončena bude v úterý 22. března 2005. Výzva nabízí příležitosti pro spolupráci knihoven, muzeí a archivů, škol a dalších institucí a pokrývá následující oblasti:

  • Technology-enhanced Learning (technologie zkvalitňující výuku, strategický cíl 2.14.10).
  • The Enlarged Europe (Rozšiřující se Evropa, strategický cíl 2.4.13) - cílem je podpořit účast nových členských států a příznivě ovlivnit partnerství v Evropě. Jedna ze specifických oblastí je zacílena na e-learning.
  • Sumarizaci informací o Výzvě 4 naleznete na webových stránkách TEL-ME-MOR.

V letošním roce bude ještě vypsána výzva 5, která pokrývá oblast kulturního dědictví (strategický cíl 2.5.10) a je zaměřena na koordinaci, včetně vícejazyčné komunikace (strategický cíl 2.5.7). Výzva 5 bude otevřena 17. května a ukončena 21. září 2005.

Oficiální informace o aktuálních a budoucích výzvách jsou dostupné na webových stránkách Evropské komise z následujících odkazů:

Jakékoliv dotazy týkající se předkládaných návrhů posílejte v angličtině na e-mailovou adresu mail@barbaramorganti.org. Dotazy budou ihned projednány s pomocí evropské komise Kulturního dědictví a Sektoru výuky.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MARVANOVÁ, Eva. Projekt Evropská knihovna - modulární rozšíření pro zprostředkovávání online zdrojů. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 3 [cit. 2024-05-24]. urn:nbn:cz:ik-11785. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11785

automaticky generované reklamy