Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Projekt Elektronické knihovny v českém Parlamentu

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Projekt Elektronické knihovny v českém Parlamentu

1 comments
Zajímá vás, jak probíhaly srpnové události 1968 v Národním shromáždění?
Chcete vědět, jak probíhala volba našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka?
Nebo jaká byla diskuse ke schvalování naší ústavy (zákon č. 1/1993 Sb.) v prosinci 1992?
Co se dělo ve Federálním shromáždění a v České národní radě po 17. listopadu 1989?

NA TO VÁM ODPOVÍ NAŠE ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA „ČESKÝ PARLAMENT".

Jak to všechno začalo

Elektronická knihovna „Český parlament" je projekt, který vznikl již před třemi lety a na kterém se podílí Parlamentní knihovna společně s odborem informatiky Kanceláře Poslanecké sněmovny. Elektronickou knihovnu (dále jen EK) tvoří texty, které vyprodukoval náš parlament od roku 1861 do současnosti. Obsahuje především těsnopisecké zprávy neboli stenoprotokoly, tj. doslovné záznamy z jednání parlamentu, a tisky, což jsou materiály předkládané k projednávání na schůzích parlamentu, jako návrhy zákonů, mezinárodní smlouvy, usnesení, rozpočty atd.

Celý projekt vznikl v podstatě z podnětu uživatelů, tehdy ještě potenciálních čtenářů Parlamentní knihovny, nyní již návštěvníků současné virtuální EK. Parlamentní knihovna totiž jako jediná vlastní kompletní parlamentária od dávné historie (Říšský sněm, zemské sněmy) až do současnosti. Je to obrovská kolekce, která však není veřejnosti volně přístupná, protože naše knihovna není veřejná. Další podstatný důvode vedoucí ke vzniku EK byla ojedinělost naší sbírky, která si z archivních důvodů zasloužila trvalejší nosič než papír. Některé části dokumentů byly již značně poškozeny. K výše zmíněným důvodům přispěla i snaha Kanceláře Poslanecké sněmovny co nejvíce zpřístupnit široké veřejnosti historickou i současnou práci parlamentu. Tak vznikla myšlenka, aby byly parlamentní texty převedeny s pomocí současné moderní techniky do elektronické podoby a co nejvíce zpřístupněny. Technicky jde při zpracování velmi zjednodušeně o skenování papírových předloh a konverzi textů až do konečné podoby v html formátu.

Co najdete v Elektronické knihovně

Práce na naplňování EK započaly v roce 1996. Tehdy bylo vyhlášeno výběrové řízení, které vyhrály dvě firmy, ESU Praha a COMDAT s.r.o. Celý projekt byl časově rozvržen do tří let. Jako první se začaly zpracovávat těsnopisecké zprávy z těch nejzajímavějších historických období, o které byl mezi čtenáři největší zájem, tzn. od roku 1989 (Federální shromáždění, Česká národní rada, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR), 1968 - 1970 (Národní shromáždění, vznik Federálního shromáždění, vznik České národní rady) a dále 1861, šedesátá léta atd. V dalších etapách se pak doplňovaly vzniklé časové mezery.

K dnešním dnům můžete v EK nalézt:

  • všechny těsnopisecké zprávy od roku 1918 až do současnosti a těsnopisecké zprávy z ustavujících schůzí (1861) a posledního volebního období Českého sněmu (1909 - 1911)
  • některé tisky z let 1948 - 1960, v nejbližší době také tisky z let 1918, 1919, posledního volebního období České národní rady a Federálního shromáždění (1992) a část tisků z volebního období 1990 - 1992 Federálního shromáždění
  • některé další dokumenty, především z 1. volebního období Poslanecké sněmovny (1993 - 1996), jako např. pozvánky na schůze, usnesení sněmovny, usnesení organizačního výboru, pozvánky, usnesení a zápisy jednotlivých výborů, atd.
  • těsnopisecké zprávy z 2. volebního období Poslanecké sněmovny (1996 - 1998)
Jak hledat v knihovně

Každá databáze je k ničemu, pokud se v ní nedá dobře vyhledávat. Jsme si vědomi, že právě v této oblasti máme vůči našim virtuálním návštěvníkům ještě jisté rezervy. Prozatím je možné vyhledávat v EK třemi způsoby:

  • prohlížení pomocí stromové (adresářové) struktury celé EK
  • k těsnopiseckým zprávám byly vypracovány časové rejstříky, z kterých vedou hypertextové odkazy přímo na konkrétní texty
  • pomocí fulltextu, který umožňuje hledat jak v jednotlivých kolekcích samostatně (kolekci tvoří jedno volební období), tak v několika nebo ve všech kolekcích najednou. Prozatím je fulltext ještě nedokonalý. Výsledky hledání tvoří totiž samostatné soubory, které však nejsou navázány na předcházející a následující texty, což značně omezuje orientaci v dokumentech. V současnosti tento problém řešíme.

Připravujeme také další vylepšení. Předně by měly být hypertextovými odkazy provázány obsahy jednotlivých schůzí s texty těsnopiseckých zpráv a měly by existovat odkazy z textů těsnopiseckých zpráv na jednotlivé tisky, o nichž se na schůzích jednalo. V blízké době bychom měli zpracovat věcné a jmenné rejstříky. Z nich by pak měly vést také hypertextové odkazy přímo k textům. Domníváme se, že rejstříky by měly tvořit důležitý vyhledávací nástroj, protože ve své papírové formě jsou kvalitně zpracovány a hodí se dobře i pro zpracování elektronické. Většinu takovýchto hypertextových odkazů však bude nutné vytvořit ručně a tak toto další zpracování zabere ještě určitou dobu.

A jak dál...

Původně měl být náš projekt ukončen v tomto roce. Vzhledem k různým finančním omezením jsme však byli nuceni naše práce zpomalit a tak počítáme s tím, že budeme pokračovat také příští rok. Rádi bychom ještě dokončili zpracování všech tisků a věnovali se zlepšení vyhledávání v EK. Poněvadž již máme zpracovány všechny těsnopisecké zprávy od roku 1918, připravujeme výběrové řízení na vydání CD-ROM, na kterém by byly uloženy. Již nyní je o takovýto produkt zájem.

Pokud i Vy se chcete stát návštěvníky naší Elektronické knihovny a nevíte, kde ji hledat, otevřete si webovskou stránku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na stránce http://www.psp.cz/eknih/. Stále čerstvé informace o projektu najdete na webovských stránkách Parlamentní knihovny.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VRBÍKOVÁ, Hana. Projekt Elektronické knihovny v českém Parlamentu. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 7 [cit. 2023-10-04]. urn:nbn:cz:ik-10258. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10258

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

měly být hypertextovými odkazy provázány obsahy jednotlivých schůzí s texty těsnopiseckých zpráv a měly by existovat odkazy z textů těsnopiseckých zpráv na jednotlivé tisky, o nichž se na schůzích jednalo. V blízké době bychom měli zpracovat věcné a jmenné rejstříky. Z nich by pak měly vést také hypertextové odkazy přímo k textům. Domníváme se, že rejstříky by měly tvořit důležitý vyhledávací nástroj, protože ve své papírové formě jsou
<a href="http://www.dizitutkusu.com/" target="_blank" title="porno izle">.</a>

registration login password