Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Profesiogram profesionálneho informačného pracovníka (Anežka Compelová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Profesiogram profesionálneho informačného pracovníka (Anežka Compelová)

0 comments
Autoři: 

Anežka Compelová

A. Compelová je absolventka Katedry knižničné a informačné vedy Univerzity Komenského v Bratislavě. Prezentovala výsledky výzkumu, který provedla v loňském roce v rámci své diplomové práce. Profesiogram neboli profil informačního pracovníka (angl. job analysis) je strukturovaný dokument, který podává ucelený obraz o profesi a jednotlivém pracovníkovi. Informačního pracovníka chápe A. Compelová jako profesionála, který používá informace s cílem podporovat fungování organizace, dále jako odborníka, který pracuje s obsahem. Na základě výsledků výzkumu vyhodnotila autorka současnou pozici informačního pracovníka ve slovenských firmách a navrhla ideální profesiogram informačního pracovníka. Tento profesiogram obsahuje název pozice, účel a předmět práce, předpokládané vědomosti, zručnosti a schopnosti, specifikaci podle čeho se práce vykonává. Potvrdilo se, že informační pracovníci se podílejí na všech činnostech firmy, vytváření produktů a služeb, ale jejich role není jasně vymezená. Kompetence informačního pracovníka jsou teoretické znalosti informační vědy, schopnost interakce s obsahem a lidmi, kompetence v oblasti obchodu, IT a speciální vědomosti podle oboru činnosti firmy. Navržený profesiogram je komplexní a lze ho využít např. pro stanovování nároků na uchazeče o zaměstnání, zařazení pracovníka do funkce, stanovení platového a jiného ohodnocení, rozšíření vzdělání, přípravu školicích, výukových a studijních plánů. Příspěvek rozpoutal poměrně živou diskusi o dnešní roli a postavení informačního profesionála.

(text konferenčního příspěvku)

(kp)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Profesiogram profesionálneho informačného pracovníka (Anežka Compelová). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2022-05-23]. urn:nbn:cz:ik-12820. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12820

automaticky generované reklamy
registration login password