Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Problémy týkající se doporučení ISBD(ER)

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Problémy týkající se doporučení ISBD(ER)

0 comments

V souvislosti s vývojem standardů a se změnami v pravidlech popisu elektronických zdrojů (zejména ISBD(ER)) došlo k zásadním změnám ve formátu USMARC, nově MARC21. Vzhledem k tomu, že pro změny v zápisu údajů ve formátu UNIMARC nebyla dosud stanovena potřebná pravidla, byla v Národní knihovně provedena analýza změn ve formátu USMARC a navržena jejich aplikace pro UNIMARC, která by měla zajišťovat kompatibilitu popisu elektronických zdrojů v českých knihovnách se zápisem údajů v OCLC a tudíž směnitelnost záznamů.

V Národní knihovně České republiky používáme pro katalogizační zpracování knihovního fondu standardy, na jejichž používání se dohodly české knihovny, tj. AACR2R a doporučení ISBD, pro bibliografický popis elektronických zdrojů samozřejmě ISBD(ER); pro ukládání dat do naší databáze (i jako výměnný formát) se používá bibliografický formát UNIMARC. Pro dodržování těchto standardů jsme si potřebovali prohlédnout záznamy zapsané ve formátu USMARC a podle nich stanovit naši katalogizační politiku. Kromě toho jsme dostali několik záznamů z databáze OCLC konvertovaných z formátu USMARC (OCLC-MARC) do formátu UNIMARC a na těchto záznamech jsme si ověřili správnost našeho návrhu na zápis v UNIMARCu.

  1. ISBD(ER) - bod 0.1.1 doporučuje pro popis elektronických zdrojů, u nichž jsou kombinovány vlastnosti, jimiž se zabývají jiná doporučení ISBD (např. elektronický seriálový dokument, digitalizovaná mapa), dva způsoby popisu: 1. podle ISBD(ER) s doplněním údajů pro druh dokumentu, který je "obsahem" elektronického zdroje; 2. podle ISBD specifické pro druh dokumentu, který je "obsahem" elektronického zdroje s doplněním údajů podle ISBD(ER).

    Především je třeba zvolit jeden ze dvou principů popisu elektronických zdrojů s kombinovanými vlastnostmi, které jsou stanoveny v ISBD(ER) a považovat jej za závazný pro kooperaci knihoven. Pokud by knihovny měly možnost zvolit si kterýkoliv ze dvou principů popisu, takže by každá z nich používala odlišný způsob, nebyla by možná kooperace v katalogizaci ani spolupráce v souborném katalogu.

  2. Pracovníci NK ČR navrhují pro českou síť knihoven stanovit jako závazný první princip, tj. "... aby bibliografická agentura nejprve použila všechna potřebná ustanovení z ISBD(ER) a potom podle potřeby aplikovala další druhy ISBD." To znamená, že jestliže se popisuje např. CD-ROM obsahující digitalizované fotografie, popisuje se podle ISBD(ER), tj. jako elektronický zdroj a do záznamu se doplní data týkající se popisu grafiky (tj. podle ISBD(NBM)).

  3. Při popisu CD-ROMu obsahujícího fotografie (který by mohl případně být vydáván i jako seriál) podle ISBD(ER) se v UNIMARCu v podpoli 200$b uvede výraz "elektronický zdroj", ve fyzickém popisu v poli 215 bude uveden výraz pro elekronické nosiče (tj. "elektronický optický disk" resp. "optický disk"), v poli 230 se může uvést termín "elektronická obrazová data" resp. "obrazová data" (tento údaj je nepovinný pro lokální zdroje).

  4. Pokud jde o kódované údaje, podle posledních změn ve fixních polích ve formátu MARC21 neplatí již nadále pro elektronické zdroje žádný vztah mezi obecným označením druhu dokumentu a kódem pro typ záznamu. Podle instrukcí OCLC "Cataloging Electronic Resources: OCLC-MARC Coding Guidelines", resp. instrukcí Library of Congress "Guidelines for Coding Electronic Resources in Leader/06", kód "m" v návěští (odpovídající kódu "l" v UNIMARCu) je definován pouze pro určité typy elektronických zdrojů (tj. software, číselná data, elektronická multimédia s počítačovou problematikou /= computer-oriented multi-media/, systémy nebo služby online) a v ostatních případech se zde uvádí kód odpovídající obsahu elektronického zdroje (v našem případě "k" pro neprojekční grafické dokumenty).

  5. Ve formátu UNIMARC by měl být rovněž uveden v návěští záznamu na pozici 6 kód "k" pro tištěné grafické dokumenty; tento kód pro typ záznamu je uváděn též v záznamech převzatých z báze OCLC a konvertovaných konverzním programem z formátu OCLC-MARC do formátu UNIMARC. Kód "l" v návěští záznamu ve formátu UNIMARC by se měl (obdobně jako "m" v MARC21) používat pouze pro stanovené typy elektronických zdrojů.

  6. Při popisu elektronických zdrojů s kombinovanými vlastnostmi je třeba zapisovat všechny kódované údaje používané pro popis elektronických i ostatních druhů dokumentů (v našem případě pro grafické dokumenty a event. pro seriály), tj. na pozici 7 v Návěští kód "m" pro monografickou úroveň popisu nebo kód "s" pro seriálovou úroveň popisu; podpole 135$a s pozicí 1 pro "typ elektronického zdroje" - konvertováno z MARC21 pole 008/26 resp. 006/09 a s pozicí 2 pro "označení typu nosiče dat"; pole 116 pro grafické dokumenty; event. pole 110 pro seriály.

  7. Tento návrh pro popis elektronických zdrojů také koresponduje s principem popisu mikrodokumentů, který byl stanoven a používán již dříve: Podle AACR2R mají oba typy dokumentů svoji vlastní kategorii, tj. obecné označení druhu dokumentu - "elektronický zdroj" (dříve "počítačový soubor") a "mikrodokument". Ve formátu UNIMARC jsou pro popis mikrodokumentů stanovena zvláštní pravidla, uvedená v manuálu pod textem k Návěští, pozice 6: "Kód by měl být v souladu spíše s aktuálním typem katalogizovaného dokumentu než s jeho sekundární fyzickou formou. Jelikož zde není kód pro mikrofilmy, měl by mikrofilm obsahující tištěný text být zakódován jako "textový dokument, tištěný".

Tento návrh bude konzultován na příští schůzce Pracovní skupiny pro elektronické zdroje při Národní knihovně ČR v říjnu t.r. a pokud bude schválen, bude publikován jako závazná česká interpretace AACR2R / UNIMARC.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Ludmila. Problémy týkající se doporučení ISBD(ER). Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 9 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-10398. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10398

automaticky generované reklamy
registration login password