Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Příručka pro moudré ženy

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Příručka pro moudré ženy

0 comments
Autoři: 
Rady a pokyny pro mladou nevěstu, kterak se chovati a jak zacházeti s intimními a osobními vztahy ve svazku manželském ku prospěchu nezrušitelnosti této požehnané svatosti a pro slávu boží
(Napsala Ruth Smythersová, milovaná žena reverenda L. D. Smytherse, pastora arkadické metodistické církve, při výročním regionálním shromáždění. Vydáno léta páně 1894.)

Pro citlivou mladou ženu, které se dostalo řádného vychování, jest svatební den paradoxně dnem nejšťastnějším i nejděsivějším zároveň. Kladným okamžikem jest svatba sama o sobě, kdy je nevěsta středem pozornosti a odehrává se krásný, Bohem požehnaný ceremoniál, který symbolizuje její triumf nad mužem, kterého si k sobe připoutala, aby vyplňoval všechny její tužby po zbytek života pozemského. Zápornou chvílí jest pak svatební noc, kdy se nevěsta musí vykoupiti tak říkajíc tím, že bude poprvé čeliti hrůze sexuální zkušenosti. Za těchto okolností poslyšte, drahá čtenářko, šokující pravdu.

Některé ženy očekávají zkoušku ohněm o svatební noci s radostí. Takových pocitů se vyvarujme! Sobecky a tělesně založený manžel může lehce takového nevěstina smýšlení zneužíti. Nikdy by nemělo upadnouti v zapomnění jedno zásadní pravidlo manželství: dávati se musí pomalu, zřídkakdy, a hlavně s nechutí. Jinak by se mohlo přihoditi, že manželství stane se prostorem pro ukájení živočišných tužeb. Na druhou stranu, utlačování nevěsty nemusí vždy zacházeti do krajnosti. Ačkoli jest sex v tom nejlepším případě odporný a v nejhorším případě bezbožný, bolestivý a ponižující zážitek, musí se přetrpěti, a ženy tak činí již od počátku věků. Odměnou budiž jim svatost monogamního domova a děti, jez touto cestou vznikají. Pro nevěstu je ve většině případů zbytečně brániti se ženichovým započínáním sexuálního aktu. Ideálním manželem by byl ten, kdo by k své ženě přistoupil pouze na její vlastní žádost a pouze z důvodu zploditi potomstva. Takové jemnosti a nesobeckosti však od průměrného muže očekávati nelze. Většina mužů, pokud nežije v sebezapření, bude sex vymáhati téměř denně. Moudrá nevěsta statečně protrpí nejvýše dva sexuální zážitky týdně v prvních měsících manželství a postupem času by se měla všemi možnými způsoby snažiti, aby se četnost snižovala.

V tomto ohledu se použiti dá předstíraná nemoc, ospalost i bolesti hlavy. S úspěchem se setkávají také večerní hádky, škorpení, popichování, sekýrování a hašteření zhruba hodinu předtím, kdy obvykle započíná svádění. Chytré ženy mají vždy v zásobě novou a lepší metodu, jak odmítnouti a odraditi manžela s jeho milostnými návrhy. Dobrá manželka může čekat, že do konce prvního roku manželství se jí podaří snížit častost intimních sblížení na jednou týdně a do konce pátého roku svazku manželského na jednou měsíčně. Mnoha ženám se podařilo do desátého výročí sňatku poroditi děti všechny a docíliti úplného ukončení sexuálního vztahu se svým manželem. V tomto období se mohou spolehnout, že láska k dětem a společenský nátlak jejich muže doma udrží. Tak jako si moudrá nevěsta vždy ví rady, jak udržeti četnost pohlavních styků co nejníže, stejnou pozornost musí věnovati také tomu, aby to byla ona, kdo řídí druh a stupeň styku.

Většina mužů jest od přírody spíše perverzní, a když žena vyjde i jen půl kroku vstříc, může to znamenati příval nejodpornějších výmyslů jeho. Třeba, mimo jiné, provozovati normální sex v nenormálních polohách, dotýkati se ženina těla ústy a své odporně vzrušené tělo nastavovati k ústům své ženy. Když jest muž odmítán, začnou se projevovati nechutné mužské zvyky, ke kterým jest v takové situaci každý manžel náchylný. Mluví o sexu, čte příběhy o sexu, je často nahý, prohlíží si fotografie nebo kresby znázorňující nebo připomínající sex. Moudrá nevěsta nikdy nedovolí, aby její muž viděl její tělo neoblečené, a nikdy nedopustí, aby on ukazoval své vysvlečené tělo jí. Pokud se sexu nejde vyhnouti, jest nezbytno, aby se provozoval v naprosté tmě. Spousta žen považuje za rozumné a užitečné nosit silnou bavlněnou noční košili a manžela oblékat do řádného pyžama. Noční úbory si manželé obleknou každý v jiném pokoji a při pohlavním aktu si je nemusí svlékati, tudíž dojde k odhalení co nejmenšího kousku nahých těl. Ve chvíli, kdy má nevěsta oblečenu košili a zhasla už všechna světla, postaví se tiše k posteli a očekává svého ženicha. Ten když tápavě vstoupí do místnosti, neměla by žena vydávati žádného zvuku, neboť by tomu mohl porozuměti jako povzbuzení. Měla by ho nechat tápati ve tmě. Vždy jest naděje, že třeba zakopne a způsobí si malé zranění, kterého by žena mohla využíti jako výmluvy a odepříti mu pohlavní styk. Když ji najde, měla by manželka ležeti co nejtoporněji. Jakýkoli tělesný pohyb z její strany by si mohl optimisticky manžel vyložiti jako vzrušení sexuální. Pokud se ji chystá políbiti na rty, stačí, když trochu stočí hlavu, a jeho polibek skončí někde na tváři. Pokud se ji chystá políbiti na ruku, měla by ji sevřít v pěst. Pokud ji nadzvedne noční košili a pokusí se ji políbit kdekoli jinde, měla by si ji okamžitě stáhnouti, kam patři, a vyskočiti z postele se slovy, že ji příroda volá tam, kam musí i král. Tohle určitě potlačí jeho touhu líbati zakázaná uzemí.

Když se manžel snaží ženu svésti necudnými řečmi, vymyslí si žena nějakou nesexuální a triviální otázku, kterou mu zničehonic položí. Jakmile na ni muž odpoví, měla by udržovati konversaci na ono téma, i kdyby bylo sebenicotnější. Nakonec manžel pochopí, že když vyžaduje pohlavní styk, musí v tom pokračovati jen bez milostných příkras. Moudrá žena si nenechá vyhrnouti noční košili dále než k pasu a dovolí nejvýše, aby si muž rozepl poklopec u pyžama, aby mohlo dojíti ke spojení. Manželka je po celou dobu, co on funí a vzdychá, úplně tiše nebo si bručí něco o domácích pracích. A hlavně musí ležeti úplně nehybně a nikdy, za žádných okolností nezamručí ani nezastená, dokud styk neskončí. Hned, jakmile muž dokončí pohlavní akt, začne ho moudrá žena sekýrovati stran drobných úloh, které si přeje, aby ráno vykonal. Spoustě mužů přináší největší sexuální uspokojení právě to poklidné konečné vyčerpání těsně po pohlavním aktu, a tak je pro ženu nutno zajistiti, aby v takové chvíli nenastal okamžik klidu, který by si manžel vychutnal. Jinak by mu to mohlo dodati odvahy, aby se znovu pokusil o pohlavní sblížení.

Manželka může byt ráda za jednu povzbudivou skutečnost. Celý život jejího muže vychovávala škola, církev, jeho rodina a společnost okolo něj k pocitu viny pro jeho pohlavní touhy. Přichází tedy ve svazek manželský kajícně a studem zahalen, už napůl přemožen a zdolán. A moudrá žena se chopí takové výhody a pozvolna sleduje svůj cíl: nejdříve omezování ve svůj prospěch a poté svého manžela úplně oprostí od sexuálního vyjadřování. Toť vše.

Poznámka: Tento text se šířil po Internetu mezi kyberfeministkami a jinými zasíťovanými feministkami jako zábavný pohled do minulosti. Není to však v žádném případě myšleno jako dělání si legrace z věřících. Bystrá čtenářka se nebude totiž bavit nad dobovými zvyklostmi a učením církve, ale nalezne v textu podobnosti s dnešním upořádáním vztahů manželských zcela nenáhodné…

… a tak kromě zjevně legračních nařízení příčících se dnešní "moudré ženě" bude zajímavá také sonda do vlastního svědomí: pokud kritizujeme uspořádání vztahů v dnešních manželstvích, není to jen vina mužů a patriarchálního řádu, ale často jsou to právě ženy, které nerovné vztahy podporují svým chováním.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
IKAROS, redakce. Příručka pro moudré ženy. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 12 [cit. 2023-12-04]. urn:nbn:cz:ik-11024. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11024

automaticky generované reklamy