Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Příprava na eContentplus

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Příprava na eContentplus

0 comments
Podnázev: 
Vídeňské Dny „Orientace v programu eContentplus a hledání projektových partnerů“
Autoři: 

Ve dnech 1. – 2. února 2007 proběhl ve Vídni poslední z cyklu přípravných dnů na program eContentplus, tentokrát zaměřený na digitální knihovny, tj. na tzv. kulturní obsah. Předchozí schůzky byly uspořádány v Bratislavě (září 2006 – téma: Vzdělávací obsah), v Budapešti (duben 2006 – téma: Vědecký a odborný obsah) a v Praze (leden 2006 – téma: Geografické a informační systémy).

Tyto přípravné dny vznikly jako iniciativa čtyř středoevropských zemí: České republiky, Maďarska, Rakouska a Slovenska. Jejich cílem bylo zvýšit informovanost institucí a firem z regionu o programu eContentplus a tím zajistit i jejich větší účast v programu.

Program eContentplus, přijatý v březnu 2005, je víceletým programem EU pro podporu dosažitelnějšího a využitelnějšího digitálního obsahu. Čtyřletý program (2005–2008) se specificky zaměřuje na rozvoj vícejazyčného obsahu pro inovativní služby v rámci EU. Příkladem podpory jsou digitální sbírky, muzea a archivy a ochrana a trvalé uchování digitálních sbírek.

Program se zaměřuje na tyto oblasti:

  • geografické informační systémy
  • vzdělávací obsah
  • kulturní obsah a vědecký obsah

Aktivity v těchto oblastech jsou podpořeny prostředky ze tří různých nástrojů: cílené projekty, nejlepší postupy, tematické sítě.

Rozpočet programu je 149 milionu EUR. Přibližně třetina rozpočtu byla poskytnuta v letech 2005–6, zbývající dvě třetiny předpokládá Evropská komise alokovat v letech 2007–2008.

Řídícím výborem této středoevropské iniciativy jsou příslušná ministerstva v jednotlivých zemích, odpovědná za implementaci programu eContentplus; u nás jde o Ministerstvo informatiky.

Jejich cílem je především upevnění a rozvoj spolupráce v regionu. Společnosti a organizace mohly v rámci vzniklé platformy získávat:

  • informace o programu eContentplus Evropské komise
  • spojení s příslušnými národními kontakty a zdroji
  • možnosti spolupráce s ostatními subjekty v oblasti eContentu
  • informace o trzích čtyř zemí této iniciativy
  • výměnu zkušeností i s ostatními evropskými regiony

Vídeňské setkání se konalo v Rakouské národní knihovně; na programu byly informace o vizi EU vybudovat Evropskou digitální knihovnu, vystoupení zástupců různých institucí a společností s možnými návrhy na budoucí projekty, referát Evropské komise o kulturním obsahu v programu eContentplus a vystoupení zástupců příslušných ministerstev, kteří hovořili o získaných zkušenostech a soustředili se na užitečné praktické rady.

Ranní blok druhého dne byl vyplněn panelovou diskuzí, v níž se zúčastnil vždy jeden zástupce z každé země. Slovensko a Českou republiku a zastupovali představitelé národních knihoven: Dušan Katuščák a Adolf Knoll.

Podle mého názoru je tato regionální iniciativa velmi záslužná, neboť přináší mnohem více informací širšímu okruhu zájemců o účast v programu. Jako taková je také v Evropě jedinečná. Na druhé straně Evropa a s ní i množina možných partnerů jsou daleko rozsáhlejší a přinejmenším z pohledu Národní knihovny ČR je mnohem důležitější spolupráce oborová než regionální. Větší účasti v programu také v minulosti bránila i vysoká spoluúčast resp. spolufinancování z vlastních zdrojů partnerů. Nejenže příspěvek Evropské komise mohl dosáhnout pouze 50 % uznaných nákladů, ale i výpočet režie byl nízký: max. 30 % osobních nákladů (tedy 15 % příspěvek EK). To řadu institucí odradilo zúčastnit se první výzvy na podávaní projektů, neboť šlo o výraznou negativní změnu ve srovnání s předešlým programem eContent, kde mohlo účtování režie při aplikaci modelu Full Cost dosáhnout skutečné výše.

Pro druhou výzvu, která byla uzavřena 19. října 2006, se s tím řada institucí již smířila, nicméně účast měla/má smysl jen v případě, že se danou aktivitou stejně ta která instituce chtěla zabývat, tj. do ní i investovat.

V současné době je očekávána třetí výzva k podávání projektů, kde by měl být příspěvek Evropské komise do celkových uznaných nákladů vyšší; o další orientaci programu nicméně spolehlivě vypovídá až její Pracovní program (Workprogramme) – k publikování toho nového na rok 2007 a další léta však ještě nedošlo.

Národní knihovna ČR se soustředila na minulou výzvu: ve hře jsou tři projekty s její účastí. Jeden by měla sama řídit: týká se rozšíření digitální knihovny Manuscriptorium na evropskou knihovnu rukopisů (projekt ENRICH); další dva se týkají zkvalitnění Evropské knihovny TEL (tam by Národní knihovna ČR měla být řešitelkou jedné etapy, týkající se zkvalitnění již existujícího digitálního obsahu formou OCR – projekt TELplus) a vytvoření evropské expertní sítě o digitálních knihovnách (projekt EDLnet). To, nakolik se tyto projekty nebo některé z nich budou skutečně realizovat, bude známo až po vyhodnocení, které proběhne do jara 2007.

Aktivní účast v evropských projektech je poměrně náročná záležitost a zcela jistě i spousta práce navíc nad rámec běžných povinností, nicméně se tím vytvářejí možnosti dalšího nadnárodního zkvalitnění našich služeb, neboť pro ty, kteří to ještě nevědí, platí zásada, že projekt podává mezinárodní konsorcium institucí z několika zemí. Jinými slovy: bez zahraničních partnerů a jejich širokého (tj. významného) geografického zastoupení se nelze evropských projektů účastnit.

Z tohoto důvodu pak mají příslušné platformy, jako byla tato středoevropská, nezastupitelný smysl, i když z pohledu naší instituce je kromě národních knihoven uvedených zemí ve výše zmíněných projektech zastoupení z regionu ve srovnání s jinými zeměmi velmi slabé, což na druhé straně ale znamená, že pro mezinárodní spolupráci neexistují hranice – a to je pozitivní zjištění.

Užitečné odkazy:

Program eContentplus:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm

Regionální platforma:
http://econtentplus.net/

Národní kontakt v ČR:
Ministerstvo informatiky
Martin Hiršal
martin.hirsal@micr.cz
http://www.micr.cz/

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KNOLL, Adolf. Příprava na eContentplus. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 3 [cit. 2022-10-05]. urn:nbn:cz:ik-12391. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12391

automaticky generované reklamy