Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Prezentace posterů (různí autoři)

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Prezentace posterů (různí autoři)

0 comments

Iva Bydžovská z knihovny Národního muzea představila dle vlastních slov drobný projekt Špalíček, tedy projekt digitální knihovny kramářských tisků, který byl podpořen Ministerstvem kultury. Jak zaznělo na konferenci, musíme si dávat pozor na to, aby se knihovny nestaly muzei. Ale co dělat, když knihovna už muzeem je? Pro projekt byly vytipovány kramářské tisky, které mohou zajímat jak knihovníky, tak etnology, historiky, jazykovědce, muzikology atd. Vzhledem k různým použitým písmům nebude možné fulltextové vyhledávání, ale jedná se převážně o české texty. I proto je vyhledávací rozhraní prozatím české. Po technické stránce zaznělo, že mají k dispozici vlastní rozhraní, které lze přizpůsobit sbírce.

Blanka Jankovská z Univerzitní knihovny Univerzity Pardubice představila poster s názvem Komiks a univerzitní knihovna - Jde to dohromady? Jedná se o informační letáky formou komiksů, které propagují knihovnu, informují studenty, nebo fungují např. jako pozvánka (třeba na seminář RefWorks). Stripy byly využity i pro tvorbu PF. Na závěr bylo prozrazeno, co je třeba pro vytvoření vlastního stripu: kromě nápadu, náplně, nadhledu, nadšení, nápoje, nadsázky, nápovědy, je to také volně dostupný nástroj Strip Generator, který je velmi jednoduchý na ovládání.

Věra Kroftová ze společnosti Agrotest fyto, s.r.o. představila poster Vědecké zemědělské časopisy vydávané v ČR a jejich postavení ve světových databázích. Převážně se jedná o časopisy ČAZV a několika dalších vydavatelů (MENDELU, VFU, VUC). Nejvíce časopisů věnujících se zemědělství vznikalo v 50. a 60. letech. Autorka v analýze sledovala, jak dlouho jsou jednotlivé časopisy v databázích, jaký je počet článků a citací, počtu citací na článek, h-index časopisu, nejvyšší počet citací článku v časopise nebo počet článků, které byly alespoň jednou citovány. U časopisů, které jsou zařazeny v databázi Web of Science, sledovala citovanost včetně míry článků s nulovou citovaností. Zmínila, že ačkoliv tyto časopisy ne vždy patří mezi světově nejvýznamnější, jedná se o příležitost pro mladé autory naučit se publikovat. Porovnala také IF časopisů, přičemž jeden z analyzovaných výrazně překročil medián svého oboru, což byl velký úspěch.

Radka Lukášová ze Střediska vědeckých informací Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (PřF UK) představila poster informující o projektu nového a snadného vyhledávání publikací na PřF UK, který byl financován z FRVŠ. Do projektu se zapojily 3 z 8 knihoven PřF UK a společně vyvinuly online navigační systém v knihovně, který řeší identifikaci místa, kde daná publikace v knihovně fyzicky leží. Systém se ovládá prostřednictvím dotykové obrazovky umístěné v knihovně. Zde funguje vlastní software (který programoval spoluautor posteru Šatal), a k dispozici jsou dvě okna: jedno s katalogem a jedno jako vyhledávací systém, který umožňuje 2D i 3D pohled.

Kamil Nešetřil z Ústavu nových technologií a aplikované informatiky Technické univerzity v Liberci představil poster věnující se výuce informačních zdrojů na univerzitě v Liberci. Jedná se nejen o výuku informačních zdrojů, ale spíše o informační gramotnost, která zahrnuje např. i výuku citací apod. K podpoře této výuky autor využil bibliografický manažer Zotero a Google docs (dotazník, výukové materiály). Závěrem zmínil, že informační výuka je opravdu potřebná, neboť studenti dle výsledků dotazníku např. neznají ani Google Scholar.

Vendula Papíková z Centra biomedicínské informatiky na Ústavu informatiky Akademie věd České republiky svůj poster s názvem COR: Webový nástroj pro získávání klinických důkazů v kardiologii zahájila otázkou, zda máme dostatek informací - a odpověděla si, že nikoliv, neboť nám chybí ty správné informace. COR znamená Cardio Online Reader, což znamená latinsky srdce. Jedná se o nástroj na podporu rozhodování kardiologů - základní informace jsou čerpány z PubMed a jsou doplněné o služby Webu 2.0. Autorka představila rozhraní nástroje a upozornila na některé vlastnosti jako možnost výběru typu článku či chronologické řazení článků (tj. od nejnovějšího). Nástroj je propojen na sociální sítě a nástroje k ukládání a sdílení citací (connotea, citeulike aj.). Nechybí ani tematický cloud. COR umožňuje sledování nejnovějších poznatků, vyhledávání tzv. nejlepších důkazů a komunikaci o kardiologických tématech (do budoucna předpokládají, že se bude vytvářet "user-generated content"). Aplikace je ve své betaverzi přístupná na adrese neo.euromise.cz/cor.

Jiří Pavlík z Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze představil federativní autentizaci Shibboleth u Jednotné informační brány. V letošním roce bude taková autentizace spuštěna, a to pro organizace z české akademické federace (eduID.cz). Pro ty, kteří nepatří do federace, zůstane zachována možnost mít samostatný účet s autentikací dle IP adresy. Mezi zdroje v JIB s podporou Shibboleth patří již nyní mnoho zdrojů a s dalšími se jedná. Technickou a grantovou podporu zajišťuje CESNET, na který je možné se v případě zájmu obrátit. Všechny univerzitní systémy na UK s Shibbolethem fungují, a jsou podporovány i další nástroje jako dSpace, MEFANET aj.

Aleksandra Popovic z Oddělení vědeckých informací a vzdělávání Univerzity Svetozara Markovice v Bělehradě ze Srbska představila poster s názvem Statistická analýza citací srbských vědeckých pracovníků. Statistické zpracování má dlouhou tradici, a byl také vytvořen jednotný srbský citační rejstřík. Tento rejstřík obsahuje přes 100 tisíc citací. V závěru autorka představila několik příkladů statistických analýz tohoto rejstříku.

Alena Zuzánková z Výskumného ústavu papiera a celulózy a.s. z Bratislavy představila poster věnující se tématu Záchrana a sprístupnenie profesionálnych informačných zdrojov z oblasti spracovania drevnej hmoty v knižnici Výskumného ústavu papiera a celulózy a.s. Nejprve krátce představila historii výzkumného ústavu, kde začali sbírat materiály k tomuto tématu, a vznikl tak ojedinělý časopisecký a knižní fond. Pak již představila digitalizační projekt tohoto fondu, který umožňuje tento fond uchovat a zpřístupnit veřejnosti. Digitalizace pomáhá mj. i propagaci a marketingu, umožňuje širší a komplexnější informační služby atd.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VAVŘÍKOVÁ, Lucie. Prezentace posterů (různí autoři). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2024-04-16]. urn:nbn:cz:ik-13647. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13647

automaticky generované reklamy
registration login password