Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Prezentace posterů (různí autoři)

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Prezentace posterů (různí autoři)

0 comments
Autoři: 

Posterovou sekci, kterou moderoval Jakub Petřík z Albertiny icome Praha, zahájila Tatjana Brzulovicová Stanisavljevicová z Univerzity v Bělehradu, jež si připravila poster zaměřený na vzdělávání srbských knihovníků v oblasti ochrany autorských práv a svobodného přístupu k informacím.

Elitsa Lozanova-Belcheva ze Sofijské univezity “St. Kliment Ohridski” představila téma veřejného přístupu k vládním elektronickým informačním zdrojům a problematiku role knihovníků a informačních odborníků, kterým se zabývá ve své dizertační práci. Upozornila na svobodu informací jako jedno ze základních lidských práv. Za důležité problémy informační společnosti lze pokládat zejména e-přístupnost, e-vyloučení/e-zahrnutí a digitální rozdělení. Přenášející následně zmínila některé služby e-governmentu. Mezi výhody zapojení (veřejných) knihoven do oblasti e-governmentu patří např. možnost pomáhat uživatelům při realizaci transakcí v rámci e-služeb, vzdělávat uživatele v této oblasti, nabízet přístup k počítačům a internetu zdarma. Na druhou stranu to vyžaduje značné investice času a zdrojů ze strany knihovny, knihovny také často nemají kvalifikovaný personál, který by poskytoval tento typ služeb. Knihovny mohou sloužit jako prostředník mezi občany a e-governmentem.

Eva Novotná z Univerzity Karlovy v Praze si připravila poster zaměřený na geografickou databázi GEOBIBLINE. Cílem projektu bylo vytvořit bohemikální geografickou bibliografii časově zaměřenou na 20. a 21. století. Databáze obsahuje přes 123 000 záznamů. Některé záznamy jsou doplněny o plné texty. Při tvorbě databáze probíhá také spolupráce s vydavateli oborových časopisů. Pokud se týká originální katalogizace, je již zpracováno 38 titulů oborových periodik. Pomocí modulu ADAM jsou prováděny experimenty s plnými texty. Webová prezentace databáze je k dispozici na adrese http://www.geobibline.cz/. V letošním a příštím roce se tvůrci chystají mj. maximálně automatizovat exporty dat a testovat formát MARC pro uvádění geografických souřadnic.

"Máme důkaz pro to, že se učí" je název posteru Heike vom Ordeové z Bavarian Broadcasting Corporation, v němž byly prezentovány výsledku výzkumu zaměřeného na komplexní přístup k médiím a k informační gramotnosti studentů.

Poster "Informetrické hodnocení elektronického časopisu EBIB" si připravila Aneta Ostrowska z Univerzity Mikuláše Koperníka. Vysvětlila také, proč je vhodné používat informetrické, ne pouze bibliometrické metody - lze totiž pracovat i např. s daty o využívání daného zdroje, v tomto případě časopisu EBIB. Pro provedení výzkumu nebyly k dispozici potřebné nástroje, proto byly v rámci realizace výzkumu vytvořeny.

Tatjana Timotijevicová (se spoluautorkou Biljanou Kosanovicovou) z Národní knihovny Srbska si připravila poster "Jak může knihovník lépe využívat bibliografické záznamy: Dejme dohromady data z WoS, Scopus a SCIndeks". Byla vytvořena databáze KoBSON, v níž jsou k dispozici bibliografické záznamy doplněné o odkazy na záznamy v citačních databázích. Nejužitečnějšími odkazy pro autory jsou odkazy na stránky s citacemi jejich publikací.

Alena Zuzánková z Výskumného ústavu papiera a celulózy, a. s., svůj příspěvek nazvala "Digitalizácia informačného fondu technickej knižnice so špecializáciou na vedný odbor spracovania drevnej hmoty". Stručně nastínila hlavní důvody podpory digitalizace (mj. uchování unikátního informačního fondu v regionu či dostupnost bohatého zdroje technických informací pro odbornou veřejnost).

Poster "Translace vědeckých poznatků do klinické praxe s využitím možností Web 2.0" si připravili Vendula Papíková a Miroslav Zvolský z Akademie věd České republiky. Poster prezentoval M. Zvolský. Dnes existují rozsáhlé databáze medicínských vědeckých poznatků, ty lze šířit různými způsoby - např. s využitím kanálů RSS, podcastů, mikroblogů (Twitter), sociálních vyhledávačů, sítí a záložek, formou online správy bibliografií, sociálních agregátorů zpráv, blogů či otevřených API. V rámci prezentace byl stručně charakterizován nově vytvořený nástroj založený na využití API PubMedu.

(lj)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Prezentace posterů (různí autoři). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2022-08-18]. urn:nbn:cz:ik-13440. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13440

automaticky generované reklamy