Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Prehľad činnosti lekárskych knižníc SR za rok 2002

Čas nutný k přečtení
13 minut
Již přečteno

Prehľad činnosti lekárskych knižníc SR za rok 2002

0 comments

Slovenská lekárska knižnica v Bratislave v roku 2003 po prvý raz realizovala štatistické zisťovanie činnosti lekárskych knižníc v SR pod gestorstvom Ministerstva kultúry SR a odboru pre knižničný systém Slovenskej národnej knižnice v Martine, ktorí v zmysle zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike zodpovedajú za ochranu dôverných údajov. Z toho vyplýva aj zverejňovanie štatistických údajov v Štatistickom prehľade o činnosti knižníc v SR (SNK) a na internetových stránkach MK SR a s tým súvisiace Vyhlásenie o súhlase so zverejnením dôverných štatistických údajov v súlade s ustanoveniami § 30 vyššie uvedeného zákona o štátnej štatistike.

V porovnaní s doteraz vykonávaným štatistickým vykazovaním O Kniž (MZ SR)1-01, v ročnom výkaze o knižnici KULT (MK SR)10-01 nastala zmena formy a obsahu štatistického výkazu.

Slovenská lekárska knižnica v Bratislave v snahe zachovať kontinuitu doteraz sledovaných štatistických údajov žiadala od lekárskych knižníc v SR aj vyplnenie ročného výkazu (čiastkového) o lekárskej knižnici, ktorý zostáva interným podkladovým materiálom SlLK. Štatistické údaje sledované v tomto výkaze zachovávajú doterajšiu obsahovú štruktúru sledovaných údajov a budú dôležitým informačným dokumentom pri spracovávaní medziročných analýz a štatistických prehľadov.

Štatistické ukazovatele sme vyhodnotili podľa typu zdravotníckych zariadení nasledovne:

Slovenská lekárska knižnica (1)
Knižnice špecializovaných zariadení (12)
Knižnice fakultných nemocníc (8)
Knižnice nemocníc s poliklinikou (53)
Knižnice polikliník (5)
Knižnice psychiatrických nemocníc a liečební (10)
Knižnice ústavov TBC a respiračných chorôb (7)
Knižnice štátnych zdravotných ústavov (17)
Knižnice slovenských liečebných kúpeľov (15)
Knižnice stredných zdravotníckych škôl (27)

Za rok 2002 vykázalo činnosť spolu 155 lekárskych knižníc. V uplynulom roku zriaďovatelia zrušili lekársku knižnicu Štátneho zdravotného ústavu v Spišskej Novej Vsi, lekárske knižnice polikliník v Banskej Bystrici, Bratislave – Vajnorská, Moldave n/Bodvou a lekársku knižnicu Kúpele Štós. Lekárska knižnica NsP Ružomberok bola včlenená do knižnice Vojenskej nemocnice v Ružomberku.

Ročný výkaz o činnosti nezaslalo 7 lekárskych knižníc, údaje o knižničnom fonde do ročného výkazu o činnosti boli použité z roku 2001.

Lekárske knižnice zdravotníckych zariadení, ako aj stredné zdravotnícke školy vykázali pacientske, čiastkové, učiteľské a žiacke knižnice v počte 295. Tieto knižnice boli v ročnom výkaze o knižnici KULT(MK SR) 10-01 vykázané ako pobočky, počet knižničných jednotiek, výpožičiek a používateľov je vykázaný v súhrnnom sumáre za všetky lekárske knižnice v SR.

Z celkového vykázaného počtu lekárskych knižníc je 22 knižníc mimo rezortu zdravotníctva:

Knižnice špecializovaných zariadení
Biotika, a.s. Slovenská Ľupča
Onkologický ústav sv. Alžbety, spol. s r.o. Bratislava

Knižnice nemocníc s poliklinikou
NsP Milosrdní bratia, spol. s r.o. Bratislava

Knižnice slovenských liečebných kúpeľov
Kúpele Bojnice, a.s.
Horehronská liečebná spoločnosť, Brusno kúpele
Prírodné jódové kúpele, a.s. Číž
Kúpele Lučivná, a.s.
Liptovské liečebné kúpele, a.s. Lúčky
Kúpele Nimnica, a.s.
Kúpele Nový Smokovec, a.s.
Slovenské liečebné kúpele, a.s. Rajecké Teplice
Liečebné termálne kúpele, a.s. Sklené Teplice
Prírodné liečebné kúpele, a.s. Smrdáky
Kúpele Štrbské Pleso, a.s.
Slovenské liečebné kúpele, a.s. Trenčianske Teplice
Slovenské liečebné kúpele, a.s. Turčianske Teplice
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.

Knižnice ústavov TBC a RCH
OLÚRCH Nový Smokovec

Knižnice stredných zdravotníckych škôl
SZŠ P. Fouriera Bratislava
SZŠ sv. Alžbety Košice
SZŠ sv. Bazila Veľkého Prešov
SZŠ sv. Vincenta de Paul Topoľčany

V ďalšom postupe privatizácie zdravotníckych zariadení (2. etapa privatizácie podľa uznesenia vlády č. 577 z 20. júna 2001 doplnená podľa uznesenia vlády č. 101 zo 6. februára 2002) v priebehu roka 2002 prechádzali zdravotnícke zariadenia do zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov a správy miest a obcí. K 30.6. 2003 v rezorte Ministerstva zdravotníctva zostáva 64 zdravotníckych zariadení, z ktorého počtu je 37 zdravotníckych zariadení, ktorých lekárske knižnice vykázali činnosť za rok 2002 formou ročného výkazu o knižnici. Zdravotnícke zariadenia - detské ozdravovne, liečebne pre dlhodobo chorých, rehabilitačné centrá, centrá pre liečbu drogových závislostí, geriatrické centrá, odborné liečebné ústavy a ďalšie v počte 27 na základe dotazníkového prieskumu v roku 2001 nevykázali lekárske knižnice, z toho dôvodu nie sú za rok 2002 štatisticky vykázané.

Knižničný fond

Lekárske knižnice v Slovenskej republike vykázali knižničný fond v počte 1 089 951 knižničných jednotiek (k.j.) bez Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave. V porovnaní s rokom 2001 je značný pokles knižničného fondu – 16 481 k.j. – index 98,51, ako aj vykázaných prírastkov knižničných jednotiek 10 582 – index 47,03, čo súvisí nielen so zrušením 5 lekárskych knižníc a preradením 1 lekárskej knižnice, ale aj s poklesom finančných prostriedkov na nákup knižničných dokumentov.

Prírastky k.j. v počte 10 582 činili:

 • prírastky kúpou - 77,23 %
 • prírastky darom - 21,28 %
 • prírastky výmenou - 0,08 %
 • prírastky bezodplatným prevodom - 1,41 %

Z fondov lekárskych knižníc sa vyradilo celkom 9042 k.j., v porovnaní s rokom 2001 o 9863 k.j. menej – index 47,82.

Z uvedeného počtu knižničných dokumentov vykázali pacientské a čiastkové knižnice v počte 246, ako pobočky lekárskych knižníc spolu 129 963 k.j. – čo predstavuje 11,90 % z celkového počtu knižničných dokumentov vykázaných lekárskymi knižnicami. Prírastky činili 390 k.j. úbytky 1498 k.j.

Lekárske knižnice odoberali celkom 3793 titulov periodík v porovnaní s rokom 2001 je vykázaný pokles o 287 periodík – index 92,96. Z celkového počtu odoberaných titulov periodík sa zo zahraničia získali periodiká v počte 1920 – 50,61 %. Počet exemplárov dochádzajúcich periodík činil 4490.

V počte knižničných jednotiek na 1 zamestnanca zdravotníckeho zariadenia pripadá 16,52 k.j.

Počet knižničných jednotiek na 1 zamestnanca v jednotlivých typoch zdravotníckych zariadení:

 • špecializované zdravotnícke zariadenia - 24,43
 • štátne zdravotné ústavy - 22,37
 • ústavy TBC a RCH - 21,20
 • polikliniky - 13,91
 • psychiatrické nemocnice a liečebne 13,66
 • nemocnice s poliklinikou - 12,58
 • fakultné nemocnice - 9,79
 • slovenské liečebné kúpele - 4,57

Prepočet knižničných jednotiek na 1 zamestnanca je vykázaný bez knižničných jednotiek pacientských a čiastkových knižníc.

V počte knižničných jednotiek na 1 používateľa knižnice zdravotníckeho zariadenia pripadá 25,49 k.j. Počet knižničných jednotiek na 1 používateľa lekárskej knižnice v jednotlivých typoch zdravotníckych zariadení:

 • polikliniky - 285,50 (pozn. 1)
 • štátne zdravotné ústavy - 44,89
 • ústavy TBC a RCH - 34,84
 • nemocnice s poliklinikou - 30,95
 • fakultné nemocnice - 29,64
 • špecializované zdravotnícke zariadenia - 25,48
 • psychiatrické nemocnice a liečebne - 8,09
 • slovenské liečebné kúpele - 7,66

Na nákup knižničných dokumentov sa vynaložili finančné prostriedky v objeme 19 325 057,- Sk – index 82,04, čo v porovnaní s rokom 2001 predstavuje pokles o 4 230 454,- Sk. Percentuálne čerpanie finančných prostriedkov v jednotlivých typoch zdravotníckych zariadení:

 • špecializované zdravotnícke zariadenia - 39,17 %
 • nemocnice s poliklinikou - 27,65 %
 • fakultné nemocnice - 20,11 %
 • štátne zdravotné ústavy - 5,46 %
 • ústavy TBC a RCH - 5,05 %
 • stredné zdravotnícke školy - 1,77 %
 • psychiatrické nemocnice a liečebne - 0,40 %
 • slovenské liečebné kúpele - 0,23 %
 • polikliniky - 0,16 %

V nákupe k.j. v Sk na 1 zamestnanca zdravotníckeho zariadenia sa dosiahlo 292,97 Sk.

Nákup k.j. v Sk na 1 zamestnanca v jednotlivých typoch zdravotníckych zariadení:

 • špecializované zdravotnícke zariadenia - 1485,37 Sk
 • štátne zdravotné ústavy - 551,89 Sk
 • ústavy TBC a RCH - 389,49 Sk
 • stredné zdravotnícke školy - 349,44 Sk
 • fakultné nemocnice - 272,11 Sk
 • nemocnice s poliklinikou - 147,64 Sk
 • polikliniky - 70,75 Sk
 • psychiatrické nemocnice a liečebne - 37,87 Sk
 • slovenské liečebné kúpele - 16,68 Sk

V nákupe k.j. na 1 používateľa knižnice sa dosiahlo 452,06 Sk.

Nákup k.j. v Sk na používateľa v jednotlivých typoch zdravotníckych zariadení:

 • polikliniky - 1451,35 Sk (pozn. 2)
 • špecializované zdravotnícke zariadenia - 1383,95 Sk
 • štátne zdravotné ústavy - 1107,56 Sk
 • fakultné nemocnice - 736,95 Sk
 • ústavy TBC a RCH - 460,00 Sk
 • nemocnice s poliklinikou - 324,26 Sk
 • stredné zdravotnícke školy - 75,43 Sk
 • psychiatrické nemocnice a liečebne - 22,42 Sk
 • slovenské liečebné kúpele - 9,52 Sk

Slovenská lekárska knižnica v Bratislave vykázala za rok 2002 celkom 133 475 k.j. – index 100,73. Prírastky k.j. v počte 1380 zaznamenali pokles – index 52,63, rozdiel prírastkov – 1242 k.j.

Z celkového počtu prírastkov k.j. činili:

 • prírastky kúpou - 35,65 %
 • prírastky darom - 59,56 %
 • prírastky výmenou - 2,54 %
 • prírastky bezodplatným prevodom - 2,26 %

V počte knižničných jednotiek na 1 používateľa knižnice pripadá 37,97 k.j.

Počet titulov dochádzajúcich periodík sa v porovnaní s rokom 2002 znížil o 17 titulov, z počtu odoberaných titulov periodík 262 – index 93,90 je 157 titulov zahraničných periodík – 59,92 %.

Na nákup knižničných jednotiek sa vynaložili finančné prostriedky v objeme 1 410 000,- Sk – index – 39,35, čo v porovnaní s rokom 2001 predstavuje pokles o 2 173 00,- Sk. V nákupe k. j. na 1 používateľa sa dosiahlo 401,13 Sk.

Knižničné služby/používatelia

V uplynulom roku vykázali lekárske knižnice celkom 542 932 výpožičiek, s indexom 94,02 je v počte výpožičiek zaznamenaný mierny pokles o 34 499 výpožičiek, čo je dôsledkom poklesu finančných prostriedkov na nákup knižničných dokumentov, zrušením 5 lekárskych knižníc, preradením 1 lekárskej knižnice, ako aj absenciou údajov zo 7 lekárskych knižníc, ktoré nezaslali ročný výkaz činnosti.

Z celkového počtu výpožičiek vykázali lekárske knižnice v rámci pacientských a čiastkových knižníc 65 474 výpožičiek, čo predstavuje – 12,05 % z celkového počtu výpožičiek vykázaných lekárskymi knižnicami v SR.

Na 1 zamestnanca zdravotníckeho zariadenia sa dosiahlo 8,23 výpožičiek.

Počet výpožičiek na 1 zamestnanca v jednotlivých typoch zdravotníckych zariadení:

 • špecializované zdravotnícke zariadenia - 12,27
 • štátne zdravotné ústavy - 11,94
 • ústavy TBC a RCH - 8,55
 • fakultné nemocnice - 6,88
 • nemocnice s poliklinikou - 6,18
 • psychiatrické nemocnice a liečebne - 5,75
 • slovenské liečebné kúpele - 2,32
 • polikliniky - 0,05

Prepočet výpožičiek na 1 zamestnanca je vykázaný bez výpožičiek pacientských a čiastkových knižníc. Na 1 používateľa lekárskej knižnice sa dosiahlo 12,70 výpožičiek.

Počet výpožičiek na 1 používateľa lekárskej knižnice v jednotlivých typoch zdravotníckych zariadení:

 • štátne zdravotné ústavy - 23,98
 • fakultné nemocnice - 20,39
 • nemocnice s poliklinikou - 14,08
 • špecializované zdravotnícke zariadenia - 12,52
 • ústavy TBC a RCH - 11,32
 • slovenské liečebné kúpele - 10,11
 • psychiatrické nemocnice a liečebne - 3,40

Z celkového počtu výpožičiek tvorili:

 • výpožičky periodík - 30,93 %
 • špeciálne dokumenty - 5,01 %

Z celkového počtu výpožičiek sa prezenčné výpožičky vykázali v počte 152 902 – 28,16 %.

Prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) sa realizovalo celkom 26 868 výpožičiek – index 109,02. Cestou MVS (iným knižniciam a z iných knižníc) sa požičalo o 2224 knižničných dokumentov viac ako v roku 2001, čo je dôkazom toho, že lekárske knižnice z dôvodu nedostatku novej literatúry sa snažia zabezpečovať žiadané dokumenty z iných knižníc. Prostredníctvom medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS) sa zrealizovali výpožičky v počte 3610 – index 126,40, nárast o 754 výpožičiek.

Lekárske knižnice vyhotovili a vypracovali spolu 5547 bibliografií a rešerší – index 88,01. Z tohto počtu bolo vypracovaných 96,10 % automatizovaných rešerší. Najväčší počet rešerší vyhotovili lekárske knižnice fakultných nemocníc – 1624, knižnice špecializovaných zdravotníckych zariadení – 1524 a knižnice nemocníc. Ani jednu rešerš nevyhotovili lekárske knižnice polikliník a slovenských liečebných kúpeľov.

Za rok 2002 vykázali lekárske knižnice spolu 42 748 registrovaných používateľov – index 75,76, z dôvodov už vyššie spomenutých je to pokles o 13 675 používateľov. Z tohto počtu vykázali pacientské a čiastkové knižnice spolu 10 342 používateľov, čo predstavuje – 24,19 % z celkového počtu registrovaných používateľov vykázaných lekárskymi knižnicami v SR.

Z celkového počtu zamestnancov zdravotníckych zariadení 64 977 bolo 32 406 registrovaných používateľov (bez používateľov pacientskych a čiastkových knižníc) čo predstavuje 49,87 %.

Percento používateľov z počtu zamestnancov v jednotlivých typoch zdravotníckych zariadení:

 • ústavy TBC a RCH - 43,01 %
 • nemocnice s poliklinikou - 34,83 %
 • fakultné nemocnice - 30,83 %
 • psychiatrické nemocnice a liečebne - 16,88 %
 • slovenské liečebné kúpele - 15,14 %
 • špecializované zdravotnícke zariadenia - 9,36 %
 • štátne zdravotné ústavy - 4,98 %
 • polikliniky - 0,50 %

Po prvý raz sa v lekárskych knižniciach štatisticky zisťovali údaje o poskytnutých registrovaných bibliografických a faktografických informáciach, celkom ich vykázali lekárske knižnice v počte 7962.

Podobne po prvý raz sa vykázali údaje o priestoroch knižníc, ich ploche a počte študovní:

 • počet študovní a čitárni - 109
 • počet miest v študovniach a čitárňach - 1240
 • celková plocha v m2 - 9691,59
 • z toho priestory pre používateľov - 5930,76

Lekárske knižnice zorganizovali pre používateľov spolu 746 vzdelávacích kultúrno-spoločenských podujatí, z toho 32 v rámci informatickej výchovy, 141 odborných porád a seminárov. V rámci edičnej činnosti vydali 52 materiálov.

Slovenská lekárska knižnica v Bratislave s nárastom 7043 výpožičiek vykázala celkom 54 342 absenčných a prezenčných výpožičiek – index 114,89.

Na 1 používateľa knižnice sa dosiahlo 15,46 výpožičiek. Z celkového počtu výpožičiek tvorili:

 • výpožičky periodík - 70,93 %
 • špeciálne dokumenty - 0,19 %

Z celkového počtu výpožičiek sa prezenčné výpožičky vykázali v počte 39 514 – 72,71 %.

Prostredníctvom MVS sa realizovalo celkom 3099 výpožičiek – index 89,04, prostredníctvom MMVS 185 výpožičiek – index 61,87. V uplynulom roku sa vyhotovilo celkom 3879 automatizovaných rešerší – index 83,49.

S indexom 159,04 bolo vykázaných 3515 registrovaných používateľov, čo predstavuje nárast o 1305 používateľov. S miernym poklesom indexu 99,35 sa vykázalo 17 401 návštevníkov knižnice.

Pre používateľov knižnice bolo poskytnutých 6183 registrovaných bibliografických a faktografických informácií.

Rok 2002 bol pre SlLK významný najmä tým, že po 50 rokoch činnosti sa naplnila dlho očakávaná skutočnosť, vyriešenie roky trvajúcej nepriaznivej situácie. Pridelením 4-podlažnej budovy do správy knižnice sa vytvorili priaznivé podmienky na presťahovanie odborných oddelení zo Špitálskej ulice a Amerického námestia, ako aj na priestorové zmeny v rámci oddelení SlLK.

Dňa 9. 12. 2002 sa slávnostne otvorili priestory študovne Dokumentačného strediska SZO, ktorého zariadenie a počítačové vybavenie finančne podporil Regionálny úrad SZO pre Európu.

V pridelenej budove s celkovou plochou 1563 m2 je pre používateľov zatiaľ prístupných 290 m2, v ďalšom období sa plánuje pre používateľov sprístupnenie ďalších priestorov, čo je ale podmienené finančnými prostriedkami na stavebné úpravy a vybavenie študovní.
SlLK má pre používateľov v 3 študovniach k dispozícii 36 študijných miest.

Informačné technológie

Lekárske knižnice v tejto časti štatistického zisťovania vykázali:

 • počet serverov v knižnici - 17
 • počet počítačových staníc - 127
 • z toho s pripojením na internet - 85
 • prístupných pre používateľov - 70
 • z toho s pripojením na internet - 55

V Slovenskej lekárskej knižnici boli v roku 2002 po prvý raz vytvorené podmienky na vybudovanie kompaktnej lokálnej siete v novo získaných priestoroch. Kompaktná lokálna sieť v celej budove bola budovaná tak, aby jej parametre spĺňali bezpečnosť a rastúce požiadavky na informačné služby knižnice. Na základe vypracovanej štúdie bolo začaté verejné obstarávanie formou rokovacieho konania bez zverejnenia. Kľúčovým prvkom kompaktnej siete bola inštalácia nového servera so sieťovým operačným systémom Novell SBS 6.0:

 • počet serverov v knižnici - 4
 • počet počítačových staníc - 47
 • z toho s pripojením na internet - 27
 • prístupných pre používateľov - 6

Hospodárenie/zamestnanci

Z celkových výnosov z hlavnej činnosti vynaložených na činnosť knižníc 43 039 139,- Sk - index 93,95 sa na nákup knižničných fondov vynaložilo 19 325 057,- Sk (44,90 %) index 82,04, čo v porovnaní s rokom 2001 predstavuje pokles o 4 230 454,- Sk. Mzdové náklady pracovníkov lekárskych knižníc činili 15 265 546,- Sk (35,46 %) - index 116,38. Kapitálové výdavky s indexom nárastu 258,51 sa vykázali v celkovej výške 1 529 321,- Sk.

Zamestnanci knižnice (prepočítaný stav) boli vykázaní v počte 118,80 – index 96,46, v tom:

 • zamestnanci vykonávajúci knihovnícke činnosti - 113,25
 • zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním - 26,35

Slovenská lekárska knižnica v Bratislave z celkových výnosov z hlavnej činnosti 17 055 000,- Sk – index 109,85, na nákup knižničných dokumentov vynaložila celkom 1 410 000,- Sk (8,26 %) - index – 39,35, čo v porovnaní s rokom predstavuje pokles o 2 173 000,- Sk, mzdové náklady činili 7 938 000,- Sk (46,54 %) - index 135,39.

Zamestnanci knižnice (prepočítaný stav) boli vykázaní v počte 55,10 – index 116,49, v tom:

 • zamestnanci vykonávajúci knihovnícke činnosti - 37,80
 • zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním - 16,10

Prehľad činnosti lekárskych knižníc v SR za rok 2002 spracovaný na základe ročných výkazov o knižnici podáva informácie o dosiahnutých výsledkoch v oblasti doplňovania knižničných fondov, poskytovania knižničných služieb v porovnaní so štatistickým zisťovaním za rok 2001.

Dosiahnuté výsledky činnosti knižníc opäť zaznamenávajú indexy poklesu, čo je dôsledkom najmä zníženia finančných prostriedkov na nákup knižničných dokumentov, ako aj zrušenia činnosti niekoľkých lekárskych knižníc.

Podľa predbežných informácií bude činnosť 77 % lekárskych knižníc zdravotníckych zariadení, ktoré prešli pod správu vyšších územných celkov alebo miest a obcí v roku 2003, viac ako kritická, obmedzovanie finančných prostriedkov sa bude dotýkať všetkých oblastí knižničnej práce vrátane stavu pracovníkov.

Ostáva len dúfať, že 23 % lekárskych knižníc zdravotníckych zariadení, ktoré zostávajú v rezorte Ministerstva zdravotníctva SR, bude i naďalej plniť dôležité úlohy informačných centier pri zachovaní všetkých odborných činností a funkcií.

Dosiahnuté výsledky Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave v oblasti poskytovania knižnično-informačných služieb v porovnaní s rokom 2001 zaznamenali kvantitatívny a v dôsledku získania vlastných priestorov i kvalitatívny rast. I keď nedostatok pridelených finančných prostriedkov výrazne ovplyvnil najmä doplňovanie knižničných fondov, vrátane nákupu periodickej tlače, snahy pracovníkov knižnice smerovali k sprístupňovaniu širokého spektra informácií v klasickej i elektronickej podobe.

Poznámky:
1. Lekárske knižnice polikliník v počte 5 vykázali iba 20 registrovaných používateľov, z toho dôvodu tieto knižnice dosahujú najvyšší počet knižničných jednotiek na používateľa.

2. Lekárske knižnice polikliník v počte 5 vykázali iba 20 registrovaných používateľov, z toho dôvodu tieto knižnice dosahujú najvyšší nákup k.j. v Sk na používateľa.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
WEISSOVÁ, Marta. Prehľad činnosti lekárskych knižníc SR za rok 2002. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 7 [cit. 2023-02-05]. urn:nbn:cz:ik-11370. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11370

automaticky generované reklamy
registration login password