Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Představení služby ZÍSKEJ

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Představení služby ZÍSKEJ

0 comments
Podnázev: 
Získejte jakýkoliv dokument z knihoven České republiky jednoduše a efektivně

ZÍSKEJ, služba pro sdílení fondu

ZÍSKEJ je národní platforma pro sdílení fondu, kterou vyvinula a provozuje Národní technická knihovna. Jejím cílem je vytvoření a zajištění snadného poskytování meziknihovních výpůjčních služeb. Služba je publikována jako open source s licencí GPL (GNU Public License). Je napsána v jazyce python a využívá několik rozšířených python web frameworků, např. Zope, Plone či Pyramid. V tuto chvíli je lokalizována do češtiny. Může být lehce nasazena pro podporu knihovních služeb na jakoukoli sít knihoven ve světě.

ZÍSKEJ je serverová aplikace, která je schopna obsluhovat uživatele formou vlastního webového klienta nebo z klienta jiného systému pomocí dostupného API. Základem systému je model na řízení požadavků, který zpracovává frontu příchozích požadavků na doručení dokumentu od koncových uživatelů nebo od knihoven, které koncové uživatele obsluhují. Systém využívá několik externích systémů jako zdroje dat, jedná se proto o typický integrační systém, který buduje aplikační logiku na heterogenních datech poskládaných v novém kontextu.

Služba ZÍSKEJ nabízí možnost objednat jakýkoliv dokument z knihoven v České republice a pohodlně sledovat stav objednávky. Jednoduché webové rozhraní programu umožňuje knihovníkům přehledně evidovat a zpracovávat požadavky svých čtenářů, nastavovat a spravovat profil své knihovny, generovat podklady pro vyúčtování a zpracování statistik. Pro využití služby v podobě webové aplikace stačí běžné připojení k internetu a není zapotřebí žádných nákladných investic do dalšího vybavení knihoven.

ZÍSKEJ umožní knihovnám a jejich čtenářům lépe a efektivněji spravovat požadavky na služby spojené se sdílením fondu, meziknihovní výpůjční službou a dodáváním dokumentů. Princip a metodika zajištění služeb zůstává stejná. Platforma však nabízí standardizované řešení, které bude odrážet současný stav a nabídku služeb dodávání dokumentů v knihovnách ČR. Bude možnost si ji přizpůsobit tak, aby ji mohl využívat každý dle svých možností. Služba se skládá z těchto základních modulů:

 • autentizační modul a slučování identit
 • tvorba požadavků pro jednotlivé typy doručovacích služeb (nyní ZÍSKEJ nabízí meziknihovní výpůjční služby, reprografie a meziknihovní reprografické služby jsou plánovány na podzim 2019. Do konce roku 2019 pak bude následovat elektronické dodávání dokumentů a nakonec zapojíme i mezinárodní meziknihovní výpůjční služby.)
 • modul řízení objednávek knihovny a požadavků na knihovnu
 • hlídací pes časových limitů
 • monitorování kvality služeb
 • statistiky

Jak ZÍSKEJ funguje

K využívání služby je nejdříve potřeba s Národní technickou knihovnou uzavřít smlouvu o poskytování a využívání služeb ZÍSKEJ. Poté Servisní centrum ZÍSKEJ založí zapojené knihovně profil a finanční konto pro tento projekt. Zapojená knihovna, respektive její správce, dostane přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu. Správce knihovny pak sám určí knihovníky, kteří budou v jeho knihovně se ZÍSKEJ pracovat. Pak už nic nebrání tomu službu plně používat.

Rozhraní služby Získej (od září 2019)
Rozhraní služby Získej (od září 2019)

Kromě určení knihovníků, kteří mají do ZÍSKEJ přístup, má správce knihovny v uživatelském účtu možnost nastavit řadu parametrů, které následně ovlivňují chování systému. Kromě základních údajů o knihovně je zde možnost nastavit ceny za své služby, či aktivovat pouze ty služby, které chce poskytovat. Dále je zde možné upravovat běžné provozní hodiny a plánované uzávěrky, aby mohl systém správně vybírat vhodné kandidáty na zpracování požadavků. Správce taktéž může vytvářet seznam preferovaných knihoven, se kterými chce jeho knihovna přednostně spolupracovat. Rovněž seznam těch nepreferovaných, na něž může umisťovat knihovny, se kterými jsou negativní zkušenosti a spolupráce s nimi není dobrá.

Aby byla síť knihoven rovnoměrně a spravedlivě využívána, ZÍSKEJ řadí vhodné kandidáty na zpracování požadavků na základě tzv. load balancingu. Pořadí knihoven, které mají dokument k dispozici, a jsou tak nabízeny k výběru, ovlivňuje řada parametrů. Automatický výběr probíhá ve spolupráci s portálem knihovny.cz, který ví, jaká knihovna dokument vlastní a také zná aktuální stav dokumentu – tedy informaci o tom, jestli je požadovaný dokument v tuto chvíli skutečně v jednotlivých knihovnách k dispozici (může být např. půjčený nebo z jiného důvodu nepřítomný ve skladu). Informaci o aktuálním stavu dokumentu zajišťuje protokol NCIP (ANSI/NISO Z39:83 – ISO Circulation Interchange Protocol), který je implementován v mnoha lokálních knihovních systémech. Kombinací bibliografických dat a informací o statusu dokumentů dostává ZÍSKEJ všechny údaje potřebné k určení vhodných položek k vyřízení požadavku. Knihovník však nakonec sám určí, kterou z knihoven, které mu ZÍSKEJ automaticky doporučí, osloví jako první až třetí. Knihovník má však samozřejmě i možnost manuálního zadání objednávky.

Když se něco nedaří

Důležitou vlastností zpracování požadavků je fakt, že v jakékoli fázi může proces z určitých důvodů selhat. Pokud je zdrojovým dokumentem fyzická jednotka, tedy tištěná kniha či časopis umístěný ve skladu, může se ukázat, že je dokument poničen, může na regále chybět, může být ztracen při doručování nebo samotným čtenářem apod. Požadavek proto v ZÍSKEJ prochází jednotlivými stavy workflow, které knihovník v každé fázi mění. Na podobném principu fungují komerční doručovaní služby (využívající možnost sledování pohybu zásilky). V jakýkoli okamžik tedy uživatel i knihovník vidí, v jaké fázi se požadavek nachází. Veškeré požadavky na doručení dokumentů jsou v ZÍSKEJ monitorovány a jsou rovněž hlídány časové limity na jejich plnění. Při hrozbě nedodržení časového limitu a při jejich skutečném překročení jsou zasílány varování a avíza.

Výhody ZÍSKEJ

 • Univerzální nástroj pro podporu sdílení fondů knihoven a doručovacích služeb
 • Výrazné rozšíření portfolia nabízených služeb díky vzájemnému sdílení tištěných i elektronických fondů -> lepší, rychlejší a kvalitnější poskytování služeb čtenářům
 • Pružnější model akvizice – pořizování informačních zdrojů až v okamžiku reálné potřeby v reálném čase (akvizice a údržba informačního portfolia je finančně náročná a mnoho institucí si nemůže dovolit nakupovat všechny dokumenty)
 • Služba ZÍSKEJ může být nasazena na jakékoliv prostředí podporujícím základní mezinárodní standardy využívaných v knihovnách (jako je MARC, NCIP, XML, HTML/CSS a UTF8)
 • Zrychlení a zefektivnění doručování dokumentů díky monitorování
 • Služba dostupná jako webový systém na ziskej-info.techlib.cz, tj. netřeba dalších investic do vybavení knihovny
 • Jednoduché a uživatelsky přívětivé webové rozhraní
 • Dostatečné možnosti nastavení vlastních parametrů v profilu knihovny
 • Možnost platby online přes platební bránu společnou pro všechny typy služeb
 • Modernizace knihovních služeb – online zboží a služby z jednoho místa
 • Zaškolení odborných knihovnických pracovníků
 • Zajišťování procesní a technické podpory Servisním centrem ZÍSKEJ

Služba ZÍSKEJ byla 1. září 2019 spuštěna v pilotním provozu. Všechny knihovny srdečně zveme k zapojení se do této platformy. Novinky, aktuality, návody a další informace najdete na informačním portále ziskej-info.techlib.cz.

Hodnocení: 
Průměr: 3.5 (hlasů: 2)
SOUKALOVÁ, Kateřina. Představení služby ZÍSKEJ. Ikaros [online]. 2020, ročník 24, číslo 1 [cit. 2024-04-16]. urn:nbn:cz:ik-19521. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/19521

automaticky generované reklamy