Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Povodňové ztráty v knihovně DAMU

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Povodňové ztráty v knihovně DAMU

0 comments
Rubrika: 

Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU) je největší vysokou uměleckou školou s cca 1000 studenty. Součástí studia je vedle získávání základů vzdělanosti v tzv. společenskovědních disciplínách v první řadě rozvíjení uměleckých „řemeslných“ dovedností a znalostí historie a teorie příslušného oboru. Knihovnicko-informační servis pro studenty a pedagogy zajišťuje Knihovna AMU tvořená třemi detašovanými pracovišti, reprezentovaná fakultními knihovnami DAMU (Divadelní fakulta AMU), FAMU (Filmová fakulta AMU) a HAMU (Hudební fakulta AMU). Jejich fondy, provoz a služby jsou konkrétně zacíleny podle studijních plánů a potřeb jednotlivých fakult a jejich oborů. Na knihovny jsou kladeny nemalé nároky, mj. právě v oblasti zajišťování a následného uchovávání a archivace potřebných studijních materiálů.

Knihovna DAMU má k dispozici dva depozitáře. V souvislosti s výstavbou divadla DISK byl v suterénu budovy DAMU v Karlově ulici vybudován nový depozitář knih s kapacitou cca 30 000 svazků. V srpnu 2002 byl celý suterén budovy divadelní fakulty včetně depozitáře knih zaplaven podzemní vodou a vodou z kanalizace. Převážná část uskladněného knihovního fondu tak byla bohužel zničena.

Povodňové škody v srpnu 2002 znamenaly ztrátu asi poloviny fondu knihovny DAMU, konkrétně se jednalo o téměř 22 000 knihovních jednotek. Mezi poškozené dokumenty se řadí:

 1. knihy o divadle, architektuře a umění a divadelní texty (cca 8000 kusů)
  • nové knihy vydané po roce 1990
  • starší vydání knih o divadle, architektuře a umění z konce 19. století a z 20. století (např. Frejka, Honzl, Burian, Stanislavskij, Moussinac, Blahník, Svejkovský)
  • poezie z první a druhé poloviny 20.století (např. Hora, Čech)
  • knihy o divadelní kritice (např. Šalda, Čapek) stará vydání a překlady divadelních textů (zejména Shakespearových děl)
  • české divadelní hry z 19. století (např. Stroupežnický, Bozděch, Štěpánek, Mrštíkové)
  • české divadelní hry z první poloviny 20.století (např. Mahen, Čapkové, Langer, Kvapil)
 2. vázaná periodika, z nichž některá čísla spadala ještě do 19. století (cca 5000 kusů) – např. L´Avant Scéne, Bühne und Welt, Dialog, Javisko, Plays and Players, Theater der Zeit, Česká Thalie, Loutkář aj.
 3. rezervní fond knižních titulů a divadelních her (cca 2000 kusů)
 4. diplomové práce DAMU z let 1950 – 2002 (cca 1700 kusů)
 5. skripta na prodej vydaná Akademií múzických umění v Praze (cca 5000 kusů)
 6. gramofonové desky s divadelní či příbuznou tématikou (cca 50 kusů)

Již od září 2002 jsme zpracovávali knižní dary, o které jsme požádali absolventy DAMU, studenty a pedagogy DAMU, teatrologickou a divadelní společnost i širokou veřejnost. Knižní dary či kopie povinné studijní literatury jsme obdrželi také od knihovny divadelní fakulty JAMU v Brně, Divadelního ústavu v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. Z finančního hlediska nemohla knihovna DAMU pokrýt rozsah škod a nahradit zničené či poškozené dokumenty novými exempláři, proto jsme využili dotaci MŠMT; další granty také poskytly Státní fond kultury, The Prague Post, Ministerstvo kultury, KC UNESCO, SKIP ČR, ALLIANZ, Ministerstvo kultury ČR (program Knihovna 21. století). Veškeré finanční prostředky byly použity na nákup nejnutnějších dokumentů a povinné studijní literatury.

Původní knižní fond se obnovit nepodařilo, avšak 1307 nových knižních přírůstků do knihovního fondu knihovny DAMU v roce 2003 určitě není zanedbatelný počet. Knihovna DAMU také nesmírně ocenila možnost použití finančních prostředků ALLIANZ na opravu a převazbu poškozených knih.

Pokud by se naskytla další možnost získání finanční pomoci, budou prostředky opět použity na nákup a doplnění knihovního fondu povinnou studijní literaturou, divadelními texty a časopisy dosud dostupnými v naší distribuční síti či antikvariátech a k opravě poškozených knih. Půjčování poskytnutých kopií knižních titulů a divadelních her je v současné době předmětem jednání mezi knihovnou DAMU a Dilií Praha.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
DAVIDOVÁ, Iveta. Povodňové ztráty v knihovně DAMU. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 3 [cit. 2022-11-29]. urn:nbn:cz:ik-11497. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11497

automaticky generované reklamy