Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Perspektívy a zmeny v riešení projektov v akademickom prostredí verejných vysokých škôl

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Perspektívy a zmeny v riešení projektov v akademickom prostredí verejných vysokých škôl

0 comments

„Perspektívy a zmeny v riešení projektov v akademickom prostredí verejných vysokých škôl“ je názov seminára akademických knižníc, ktorý sa konal 3. júna 2008 v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave. Organizátorom seminára bola Slovenská asociácia knižníc - nezávislé, dobrovoľné a otvorené záujmové združenie knižníc, ktorého cieľom je najmä podporovať rozvoj knižníc a ich odbornú spoluprácu, obhajovať knižnice ako inštitúcie vytvárajúce a ochraňujúce národný knižničný fond a budujúce národný knižnično-informačný a bibliografický systém, nastoľovať a presadzovať program technického a technologického rozvoja knižníc atď. (viac o asociácii – pozri http://www.sakba.sk/). Členmi asociácie sú všetky slovenské vedecké knižnice, krajské a viaceré verejné knižnice, väčšina akademických knižníc i niektoré špeciálne knižnice. V rámci asociácie pôsobia dve sekcie – sekcia verejných a akademických knižníc a päť odborných skupín, ktoré pripravujú rôzne podujatia – Týždeň slovenských knižníc, semináre, konferencie, workshopy, o pod.

Medzi pravidelné a tradičné podujatia patria semináre akademických knižníc realizované sekciou akademických knižníc pre všetky akademické knižnice vysokých škôl bez ohľadu na ich členstvo v asociácii. Je to vlastne jediné celoslovenské podujatie organizované cielene pre akademické knižnice. Na tejto platforme sa úspešne rozvíja aj spolupráca akademických knižníc, ktorá je pomerne efektívna a prináša konkrétne výsledky. Akademickým knižniciam sa doteraz darilo – na základe rozvojových IT projektov Ministerstva školstva SR – zabezpečovať prístup do viacerých plnotextových informačných zdrojov na základe tzv. konzorcionálnej bázy (Web of Knowledge, Essential Science Indicators, SCOPUS, ProQuest 5000 International, Knovel, Science Direct, ACM, IEEE), vytvoriť rámcovú ideu informačnej brány akademických knižníc, začať ealizovať projekt ETD.sk - Diplomové a dizertačné práce SR (http://www.etd.sk/). Ďalšou oblasťou, ktorej sa Slovenská asociácia knižníc venovala bola oblasť spracovania publikačnej činnosti najmä z „legislatívneho“ hľadiska – na jej podnet bola prijatá Smernica MŠ SR o bibliografickej registracii a kategorizacii publikacnej cinnosti a ohlasov.

Na tohtoročnom júnovom seminári akademických knižníc bola prezentovaná komplexná informácia o stave jednotlivých rozvojových projektov – viac a konkrétne pozri http://www.sakba.sk/seminar_ak/2008/seminar08.html.

Konanie seminára v priestoroch novostavby Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave nebolo náhodné. CVTI SR rozširuje záber svojej činnosti o ďalšie významné aktivity, podrobnejšie o nich informoval riaditeľ CVTI SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. (pozri http://www.cvtisr.sk/). Pre akademické knižnice bola mimoriadne dôležitá informácia p. riaditeľa o zámere pripraviť Národný projekt – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku. Riešiteľom projektu by malo byť CVTI SR. Cieľom projektu je vybudovať efektívny systém popularizácie a podpory vedy, výskumu, vývoja prostredníctvom nástrojov na manažment a správu e-zdrojov. Súčasťou projektu je aj informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie. Projekt by mal byť riešený v rámci operačného programu Výskum a vývoj - Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja a Prioritná os 4 - Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji. Na príprave projektu sa budú podieľať aj akademické knižnice, resp. minimálne gestorské pracoviská doterajších rozvojových IT projektov z akademických knižníc, Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied a odborníci z jednotlivých oblastí vedy a výskumu.

Je reálny predpoklad, že by sa takto na Slovensku mohol vytvoriť systém financovania e-zdrojov, ktorý bude koordinovaný a riadený systematicky a na vyššej úrovni ako doteraz.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
GONDOVÁ, Daniela. Perspektívy a zmeny v riešení projektov v akademickom prostredí verejných vysokých škôl. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 7 [cit. 2024-05-27]. urn:nbn:cz:ik-12892. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12892

automaticky generované reklamy
registration login password