Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Patentové informácie na podporu inovácií

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Patentové informácie na podporu inovácií

0 comments

Pod pojmom patentová literatúra rozumieme rozsiahly a funkčne a typologicky diferencovaný súbor dokumentov zahŕňajúci napríklad opisy vynálezov a technických riešení k prihláškam vynálezov a udeleným ochranným dokumentom, úradné vestníky patentových úradov, metodickú a odbornú literatúru o ochrane vynálezov a pod. Patentové informácie teda tvoria rozsiahlu časť odbornej technickej literatúry, ktorá sa podstatne líši od ostatných informačných zdrojov najmä z hľadiska obsahu najnovších poznatkov a výsledkov vedy, výskumu, nových postupov a metód [1]. Ich význam pre rozvoj ekonomiky je nesporný. Je všeobecne známe, že pre trvalý ekonomický rozvoj je potrebná trhová ekonomika a technický pokrok, pričom technický pokrok vyžaduje efektívnu a jednotnú ochranu. S cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o priemyselnoprávnej ochrane sa v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave (CVTI SR) konal dňa 19. novembra 2009 celoslovenský seminár pod názvom Patentové informácie. Podpora inovácií, ktorý CVTI SR pripravilo v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR a Európskym patentovým úradom. Seminár bol zameraný na aktuálne informácie o nových službách a novinkách v oblasti patentových informácií.

Problematikou ochrany priemyselného vlastníctva sa na Slovensku zaoberá Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR), ktorý pôsobí od roku 1996 v Banskej Bystrici. Jeho činnosť je zameraná na ochranu vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov. Úrad spracováva, udržiava a sprístupňuje ústredný fond priemyselnoprávnej literatúry, dokumentácie a dostupných informačných zdrojov a poskytuje verejnosti informácie a informačné služby z oblasti priemyselného vlastníctva. Vykonáva teda všetky činnosti súvisiace s patentmi, ochrannými známkami, dizajnami a pod. Úvodný príspevok seminára preto patril Ing. Rastislavovi Marčokovi z ÚPV SR, ktorý v ňom predstavil patenty a ochranné známky dostupné na internete.

Európsky patentový úrad prezentovala Dr. Yolanda Sánchez Garcíová zo Španielska. Informovala o novinkách úradu a podrobne predstavila bázu dát Esp@cenet a patentové registre s dôrazom na vyhľadávanie v nich.

Činnosť ÚPV SR je zameraná i na podporu malého a stredného podnikania. Za týmto účelom vznikli na Slovensku Podnikateľské inkubátory a technologické centrá pre inovácie, ktorých je v súčasnosti 13: Regionálne poradenské a informačné centrum v Martine, Komárne, Poprade a Prešove, Regionálna rozvojová agentúra Kysuce v Čadci, Bratislavská regionálna komora SOPK (Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory), Lučenecká regionálna komora SOPK, Trenčianska regionálna komora SOPK, Podnikateľské a inovačné centrum BIC, spol. s r.o., Business & Innovation Centre v Spišskej Novej Vsi a v Bratislave a Inkubátor Malacky.

Tieto pracoviská pôsobia ako informačno-poradenské miesta úradu pre inovácie (INNOINFO) a ich cieľom je systematická pomoc v oblasti priemyselnoprávnej ochrany najmä záujemcom z radov podnikateľskej verejnosti, teda tým, čo už podnikajú, alebo iba vstupujú do podnikania. Konkrétnu činnosť takýchto pracovísk priblížili v svojich vystúpeniach Ing. Rastislav Tkáč, ktorý informoval o Regionálnom poradenskom centre v Prešove – Technologickom inkubátorovom centre, a Ing. Peter Kopkáš, PhD. , ktorý zas priblížil Podnikateľské a inovačné centrum BIC v Bratislave. Poslaním a cieľom týchto centier je pomáhať podnikateľom pri inovačných aktivitách a šíriť informácie o možnostiach priemyselnoprávnej ochrany.

Partnermi ÚVP SR sú aj knižnice. Ide o štyri Strediská patentových informácií a päť Kontaktných a informačných miest úradu.

Strediská patentových informácií pôsobia v týchto knižniciach: Centrum VTI SR v Bratislave, Slovenská národná knižnica, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a v Košiciach. Úlohou týchto stredísk je poskytovať používateľom komplexné knižnično-informačné služby v oblasti patentových a známkových informácií, rešeršné a metodické služby, poradenstvo pri vyhľadávaní informácií, vyhotovovanie kópií patentových dokumentov, tlač záznamov z elektronickej formy a pod. Každé stredisko patentových informácií plní zároveň úlohu kontaktného a informačného miesta ÚPV SR.

Kontaktné a informačné miesta ÚPV SR sú v týchto knižniciach: Štátna vedecká knižnica v Prešove, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Krajská knižnica Karola Kmeťku v Nitre, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene a Krajská knižnica v Žiline. Ich úlohou je informovať záujemcov o ochrane výsledkov ich tvorivej alebo podnikateľskej činnosti, priblížiť im problematiku priemyselnoprávnej ochrany a najmä dostať do povedomia širokej verejnosti existujúce štátne inštitúcie, ktoré zabezpečujú ochranu priemyselného vlastníctva.

Na seminári vystúpili zástupcovia všetkých štyroch knižníc pôsobiacich ako Strediská patentových informácií: Riaditeľ Centra VTI SR prof. RNDr. Ján Turňa, PhD., ktorý zároveň informoval o najbližších úlohách CVTI SR pri zabezpečovaní technologického transferu, PhDr. Darina Janovská, Ing. Viera Nagyová a Lýdia Žáčiková informovali o vzniku a službách Strediska patentových informácií v SNK a ŠVK v Košiciach a Banskej Bystrici, pričom v svojich príspevkoch venovali veľkú pozornosť i bibliografickej registrácii slovenských patentových spisov, vyhľadávaniu patentových spisov v online katalógu knižnice, ich požičiavaniu a ďalším službám poskytovaným v oblasti patentových informácií.

Poznámky:
  1. KUCKA, Ľubomír. Normy a patenty. In Špeciálne technické dokumenty. Normy a patenty. Zborník príspevkov z odborného seminára zorganizovaného v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici dňa 27.4.2000, s. 36.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JANOVSKÁ, Darina. Patentové informácie na podporu inovácií. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 12 [cit. 2024-04-16]. urn:nbn:cz:ik-13299. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13299

automaticky generované reklamy