Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PARTSIP

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

PARTSIP

0 comments

V dubnu 2010 proběhly pilotní semináře projektu PARTSIP. Semináře byly určeny širokému spektru informačních pracovníků, především knihovníkům vysokoškolských knihoven, akademickým pracovníkům informačních a knihovnických oborů. Závěry a dojmy ze seminářů se pokusíme shrnout na následujících řádcích.

O projektu PARTSIP

Název PARTSIP je zkratkou pro Partnerskou síť informačních pracovníků. Projekt je realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, schválen byl ve výzvě 2.4 Partnerství a sítě. Cílem projektu PARTSIP je zahájit a posílit spolupráci mezi institucemi, kde se vzdělávají a uplatňují informační profesionálové v celé šíři záběru oboru. Projekt tedy cílí například na vysokoškolské knihovníky, akademiky z knihovnických a informačních oborů, pedagogy a knihovníky z vyšších odborných škol, studenty oboru informační studia a knihovnictví a příbuzných oborů a v neposlední řadě i na knihovníky z veřejných i soukromých knihoven.

Projekt si v úvodu vytyčil čtyři oblasti, ve kterých chce posílit spolupráci informačních profesionálů. Jsou jimi projektový management, řízení inovací, competitive inteligence a nová média a technologie. V těchto širokých oblastech nabídne projekt informačním profesionálům řadu aktivit, které by měla vést ke zlepšení spolupráce – mezi jinými virtuální prostředí pro sdílení znalostí, metodiky a informační materiály, konference a také semináře a workshopy.

První – pilotní – semináře PARTSIP proběhly v první polovině dubna.

Seminář Využití e-learningu pro výuku projektového managementu (1. dubna 2010)

Projekt PARTSIP se na počátku tohoto roku spojil s tvůrci úspěšného projektu KPM (Kurz projektového managementu). Kurz projektového managementu se do budoucna bude rozvíjet pod křídly Partnerské sítě. První ze série pilotních seminářů PARTSIP se tedy věnoval právě možnostem e-learningového vzdělávání v oblasti projektového managementu v knihovnách a informačních institucích. Seminář byl určen primárně pro posluchače, kteří budou dále spolupracovat na inovaci kurzu.

Stěžejním obsahem semináře byla evaluace stávající podoby Kurzu projektového managementu (KPM), který v současnosti nabízí knihovnám Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Lektory kurzu byli PhDr. Helena Lipková (evaluace obsahové stránky) a Bc. Jan Zikuška (evaluace e-learningového provedení).

Seminář KPM (Kurs projektového managementu)

Seminář KPM (Kurs projektového managementu)

Jaký je výsledek semináře? V příštích měsících projde kurz náročnou inovací, která zohlední jak výsledky evaluace, tak zpětnou vazbu od účastníků prvních dvou běhů kurzu. V příštím roce se poté zájemci mohou těšit na ještě kvalitnější distanční vzdělávání v této oblasti.

Seminář inovace, jejich řízení a informační/znalostní potřeby (14. dubna 2010)

Dne 14. dubna se konal seminář Inovace, jejich řízení a informační/znalostní potřeby, na který přijel přednášet Ing. Libor Friedel, MBA, z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jednalo se o pilotní seminář v oblasti inovací. O seminář projevili zájem nejen knihovníci, mezi návštěvníky byli i akademičtí pracovníci z brněnské VUT a dalších vysokých škol.

Ústředním tématem se staly inovace a jejich vývoj, s tím samozřejmě souvisí také změna organizace práce a nakládání s informacemi a znalostmi. Účastníci se dozvěděli, proč jsou inovace důležité pro konkurenceschopnost organizací, což je motivace, proč inovace vyvíjet.

Seminář byl koncipován jako interaktivní - problematiku řízení organizace práce ilustroval přednášející i pomocí soutěže ve skládání puzzle. Na odlišných přístupech k problému v rámci jednotlivých týmů poté vysvětlil termín 5P – tedy inovace produktu, inovace procesu, inovace pozice a inovace paradigmatu. Přednášející zmínil zdroje inovací, mechanismus informací, míru inovací a další teoretické přístupy k inovacím.

Druhá část semináře byla věnována procesu vývoje inovací od fáze průzkumu, volby a samotné implementace inovace. Právě fáze průzkumu je fází, ve které se informační profesionálové nejvíce uplatňují.

Seminář zaměřený na inovace a management znalostí

Seminář zaměřený na inovace a management znalostí (14. dubna)

Libor Friedel také popsal kompletní inovační strategii podle modelu Domu inovací A. T. Kearneye. Při vývoji inovací jsou nezbytné znalosti, proto se ve třetí části semináře zabýval managementem znalostí. Přednášející vyzdvihl roli intelektuálního i sociálního kapitálu organizace, které je třeba podporovat. Posluchačům byly představeny mnohé praktické ukázky uvedení inovací na trh a zejména role informačních profesionálů v tomto procesu.

Seminář Open Access a Creative Commons (28. dubna 2010)

Otevřený přístup k informacím a využívání licencí Creative Commmons je v současnosti velmi aktuální problematika jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti poskytování informačních a knihovních služeb. Návštěvníky semináře, který vedli Mgr. Iva Burešová z Knihovny akademie věd ČR a Lukáš Gruber z Národní knihovny v Praze, byli tedy především zástupci z kateder informačních studií a knihovnictví a knihovníci z akademické i neakademické sféry.

První část semináře se zaměřila na open access - návštěvníkům byly například představeny nejznámější iniciativy open access a databáze otevřených zdrojů. Diskutovány byly i způsoby zpřístupňování online zdrojů. Iva Burešová představila i modely publikování v open access časopisech a způsoby zpřístupňování článků pro čtenáře. Budoucnost je v tomto případě patrně na straně časopisů, které umožňují čtenáři přístup k obsahu zdarma. Potvrzují to i vyšší impakt faktory online časopisů. Konec prvního bloku byl zejména ve znamení diskuze o řešení online repozitářů.

Seminář Open Access a Creative Commons

Seminář Open Access a Creative Commons (28. dubna)

Druhý blok se zaměřil na problematiku licencí creative commons. Přednášející Lukáš Gruber nejprve charakterizoval licence Creative Commons a jejich aplikaci. Po teoretickém úvodu se zaměřil na praktické postupy při licencování díla. Dále se přednášející věnoval možnostem vyhledávání licencovaných děl na internetu (Google, Flickr, Wikimedia, Open Images, metavyhledávač search.creativecommons.org atd.).

Závěr odpoledního bloku patřil opět debatě – tentokrát zejména na téma aktuální situace v ČR, konfliktu mezi postoji kolektivních správců autorských práv a idejemi Creative Commons. Stejně jako v předchozích případech se pracuje na zpracování a zveřejnění všech výstupů ze semináře – od prezentací až po videa z jednotlivých bloků. Zájemci je budou moci nalézt na stránkách www.partsip.cz.

Zhodnocení seminářů a budoucí akce

Po prvních pilotních seminářích následovala dvojí evaluace. Vnější evaluaci zajišťovali samotní návštěvníci seminářů, kteří poskytovali cennou zoětnou vazbu pomocí dotazníků. V obou případech bylo hodnocení velice pozitivní (100 % odevzdaných odpovědí na otázku po spokojenosti s dílčími složkami obsahu seminářů se pohybovalo na škále spokojenosti v relacích velmi spokojen až spíše spokojen, nespokojen nebyl žádný účastník). Vnitřní evaluace probíhá v týmu PARTSIP, jejím cílem je semináře PARTSIP stále zkvalitňovat. Od září letošního roku chce totiž projekt PARTSIP nabídnout celou sérii workshopů a seminářů, navíc v ucelené podobě certifikovaného kurzu.

Pro velký zájem ale do prázdnin chystá Partnerská síť ještě jeden seminář, který bude věnován dotačním příležitostem pro knihovny – proběhne 25. května 2010, pro účastníky bude zdarma a přihlásit se na něj lze na adrese http://www.partsip.cz/akce.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BOUDA, Tomáš a SUCHÁ, Ladislava. PARTSIP. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-13413. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13413

automaticky generované reklamy