Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Open Access Week 2017

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Open Access Week 2017

0 comments

Úvod

Stalo se již tradicí, že poslední říjnový týden každého roku patří akci Open Access Week. Vše začalo už v roce 2008, kdy během jednoho dne (Open Access Day) uspořádali studenti amerických univerzit ve spolupráci s neziskovou organizací SPARC několik místních akcí na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědeckého výzkumu. O deset let později můžeme sebevědomě říct, že se z Open Access Week stala vskutku masová propagační událost, ke které se připojují univerzity po celém světě. Iniciativa otevřeného přístupu ušla za to desetiletí nesmírný kus cesty. Pokrok v budování globálního povědomí o tom, jak přínosný může otevřený přístup pro studenty a vědce být, je obrovský.

Logo mezinárodní akce Open Access Week
Logo mezinárodní akce Open Access Week

Pro ročník 2017 bylo zvoleno motto „Open in Order to…“ (volně přeloženo „Jsem otevřený, protože chci…”). Téma logicky navazuje na to loňské, kdy zastřešující heslo „Open in Action” mělo přimět všechny zúčastněné k tomu, aby se aktivně zapojili do open access a povzbudili k tomu i své kolegy. Zaslat alespoň jeden článek do otevřeného časopisu, uložit článek do repozitáře, sestavit seznam oborových otevřených časopisů a sdílet ho s kolegy, založit si ORCID, trvalý identifikátor autora, ale také třeba vyvolat debatu o otevřeném přístupu na pracovišti nebo přímo na celé univerzitě.

Téma „Open in Order to…“ je sice o něco méně akční, o to více nutí k zamyšlení. Už bylo nesčetněkrát vysvětleno, co znamená publikování v režimu open access. Výzva minulého ročníku nabídla konkrétní kroky, jak se autoři mohou do open access zapojit. Nyní se tedy nevěnujme otevřenosti jako takové, jako spíše tomu, co nám vlastně dovoluje – mně individuálně, oboru, kterému se věnuji, univerzitě, na které působím…, jaké benefity nám otevřený přístup přináší, jednoduše řečeno, proč vlastně publikovat v režimu open access? A za to „protože“ si může každý dosadit něco jiného. Protože chci více zviditelnit výsledky svého výzkumu. Protože chci společně pracovat s ostatními, posunout svoje téma kupředu. Protože chci najít nové partnery ke spolupráci. Protože chci, aby věda byla dostupná všem. Protože… doplňte podle sebe, inspiraci můžete najít na webové stránce Open in Order to.

Banner Open Access Week 2017
Banner Open Access Week 2017

Česká verze OAWeek

Ačkoliv se termín Open Access Week „sešel” s termínem konference Bibliotheca academica 2017 a personální pokrytí všech aktivit v tomto týdnu nebylo snadné (neboť mnohé z univerzitních knihoven řešily, jak zároveň vyslat své pracovníky na BA a zajistit běžný chod knihovny, ale současně se věnovat aktivitám v rámci OA Week), všechny zapojené univerzitní knihovny našly místo, čas i energii na tento propagační týden. Zatímco vloni Iniciativa OA AKVŠ ČR připravila společnou aktivitu, kterou mohly jako odrazový můstek použít všechny instituce zapojené do Open Access Week (jednalo se o kampaň Přemýšlím ‒ prověřím ‒ publikuji), letos se knihovny individuálně zaměřily na to, co je samotné nejvíce „pálí”. Většina z nich pokračovala v osvětě ohledně publikování v problematických, tzv. predátorských časopisech. Hojně se také diskutovalo o institucionálním zřízení perzistentního identifikátoru pro autory, ORCIDu.

Před OA Week 2017 neproběhla tradiční přípravná pracovní schůzka Iniciativy OA v Pardubicích. Zúčastněné knihovny však sdílely prostřednictvím webových stránek openaccess.cz svoje aktivity připravované na Open Access Week. Iniciativa OA přeložila do češtiny letáky Open in Order to a také letáky ORCID.

Vizuál Jsem otevřený, protože chci..
Vizuál Jsem otevřený, protože chci.. (zdroj)

Open Acces Week na vybraných univerzitách

Knihovna Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, Středisko vědeckých informací FF UK a studentské spolky Librain a Praxis pořádaly 26. 10. 2017 v Kampusu Hybernská Večer otevřené vědy. Večer uvedla Tereza Simandlová přednáškou „Jak je důležité míti open access“, ve kterém shrnula podstatu open access, vyzdvihla jeho přednosti, ukázala, proč je vhodným východiskem ze současné situace, a rovněž nastínila jeho možná rizika. Svou přednáškou předeslala celou řadu témat, jimž se věnovala následná diskuze. Diskutující se v pozitivním přijetí open access shodovali. Jejich zkušenosti, stejně jako názory na to, jakým způsobem otevřené publikování prosazovat, se však různily. Kámen úrazu překvapivě nepředstavuje systém hodnocení vědy. Výzvou zůstává změna myšlení autorů samotných, otevření se něčemu novému a odvaha toto nové uvádět do praxe. Večer byl zakončen promítáním dokumentárního filmu o životě geniálního programátora a aktivisty, „Zázračné dítě internetu: příběh Aarona Swartze”.

Otevřený přístup vyžaduje otevřenou mysl
Otevřený přístup vyžaduje otevřenou mysl

Mendelova univerzita v Brně se v rámci Open Access Week zaměřila na rozšíření informace o tom, že spouští nový otevřený repozitář, který je určen nejen pro pracovníky a studenty Mendelovy univerzity, ale i pro veřejnost. Akce byla podpořena plakáty, letáky a informacemi umístěnými na webových stránkách knihovny a Informačního centra. Výstava s plakáty, která se mj. zaměřila na výstupy univerzity v otevřeně přístupných publikacích za posledních pět let, na otevřené časopisy vydávané univerzitou, na výhody plynoucí ze zřízení autorských identifikátorů Researcher ID a ORCID nebo na problematiku predátorských časopisů a vydavatelů, trvala celkem tři týdny.

Do oranžové barvy se oblékli pracovníci Univerzitní knihovny Západočeské univerzity v Plzni. Všem příchozím do knihovny nabízeli malou oranžovou sladkost. Vzhledem ke konání konference Bibliotheca academica a zapojení univerzitní knihovny do projektu „Prostor učení – knihovnická informační platforma” pořádala knihovna pouze jeden celodenní seminář. Ten zahrnoval jednak základní témata otevřeného přístupu (možnosti publikování v režimu open access, otevřené repozitáře a Digitální knihovna ZČU), ale i problémy, které se v souvislosti s otevřeným přístupem objevují (predátorští vydavatelé a časopisy a publikační poplatky). Hlavní téma předchozího ročníku, predátoři, přilákalo do knihovny nejen velký počet studentů a doktorandů, ale také zaměstnanců univerzity, proto se v Plzni rozhodli na toto téma navázat i ročníkem 2017. Do Plzně pozvali Víta Macháčka, který shrnul svoje přednášky „Predátorské časopisy ve Scopusu“a „Pod pokličkou Beallových seznamů“.

Open access tým v UK ZČU v Plzni
Open access tým v UK ZČU v Plzni

Ústřední knihovna VŠB – Technické univerzity Ostrava uspořádala seminář „Open in Order to…”, kde představila aktuální témata otevřeného přístupu. Zazněly příspěvky o projektu OpenAIRE, o vyjednávání konsorcií s vydavateli a změně obchodního modelu směrem k open access. Především pro zájemce z řad VŠB-TUO byla určena přednáška o výdajích univerzity na elektronické informační zdroje. Představené výdaje za předplatné byly porovnány s částkami, které by univerzita vydala, kdyby se vydavatelský byznys transformoval na zlatou cestu otevřeného přístupu, tedy s částkami, které by univerzita musela zaplatit za publikační poplatky. Velká pozornost byla věnována propagaci ORCIDu. VŠB-TUO se stala členem organizace ORCID a jako první v ČR integrovala ORCID splněním tří úrovní (collect, display, connect). V době Open Access Week univerzita úspěšně zprovoznila propojení systému ORCID s univerzitním identity management systémem.

Ústřední knihovna Vysokého učení technického v Brně uspořádala v rámci Open Access Week sérii seminářů týkajících se otevřeného přístupu a příbuzných témat: open access na VUT, autorsko-právních aspektů, predátorských časopisů, autorských identifikátorů a podmínkami evropských fondů ke vztahu k open access. Na semináře navázalo neformální setkání Open Access Beer v restauraci Kanas. VUT propagovalo Open Access Week jak tištěnými letáčky, tak příspěvky na webových stránkách a Facebooku. Byly také rozeslány osobní e-mailové pozvánky na semináře. Otevřenému přístupu se také věnovalo speciální číslo Knihovního newsletteru, které je dostupné v Digitální knihovně VUT.

Závěr

Akcím připraveným univerzitními knihovnami pro Open Access Week 2017 dominovala témata spojená s predátorskými časopisy a vydavateli. Ukazuje se, že téma, kterému se univerzitní knihovny hojně věnovaly již během OA Week 2016, je stále nosné a atraktivní. Do tématu zasáhla i problematická politicko-manažerská kauza na FSV UK. Loňský projekt Iniciativy OA AKVŠ ČR, webová stránka Vím, kde publikuji, ve třech krocích instruuje autory, aby se zodpovědně rozhodli, v jakém časopisu budou publikovat. Nejde o službu, jde pouze o nápovědu. Stále se však setkáváme s požadavkem na to, aby knihovny byly arbitrem v tom, který časopis je k publikování vhodný, a který ne. Jako by autoři nebyli připraveni na to přijmout zodpovědnost za svá rozhodnutí a mnohdy by se rádi spolehli na nějaký hmatatelný seznam ve stylu blogu Jeffreyho Bealla, který skončil v lednu 2017. V červenci 2017 byl sice spuštěn nový web společnosti Cabells, který nabízí podobný seznam (tzv. blacklist a whitelist), ale je placený a přepokládáme, že většina univerzit si jeho předplatné nebude moci dovolit. Pokud se vědci naučí správně přemýšlet nad tím, jaký časopis si pro publikování vyberou, je možná i zbytečný. Výraznou součástí aktivity Iniciativy OA by do budoucna mělo být také ukázat výhody, které z publikování v režimu open access plynou. Pro aktivisty z univerzitních knihoven bude výzvou oslovit zodpovědné pracovníky na jednotlivých katedrách, fakultách, ústavech atd., abychom našli společnou cestu k tomu, jak naučit vědce přemýšlet „otevřeně”.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
UNGEROVÁ, Veronika. Open Access Week 2017. Ikaros [online]. 2018, ročník 22, číslo 1 [cit. 2022-10-06]. urn:nbn:cz:ik-18201. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/18201

automaticky generované reklamy
registration login password