Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Odborný seminář Dostupnost elektronických informačních zdrojů v knihovnách v ČR

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Odborný seminář Dostupnost elektronických informačních zdrojů v knihovnách v ČR

0 comments

K uspořádání semináře na téma dostupnosti elektronických informačních zdrojů (EIZ) v českých knihovnách inspiroval dr. Hanu Novou z Národní knihovny ČR příspěvek ing. Barbory Katolické (ve formátu PPT) přednesený na Celostátní poradě vysokoškolských knihoven 2004. Jeho náplní byl přehled EIZ zpřístupňovaných českými vysokými školami a získaných v programu 1N, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v polovině roku 2003.

Hlavním cílem semináře bylo seznámit knihovníky ze všech typů českých knihoven s nabídkou zdrojů, pokrytím oborů, případně i dostupností v jednotlivých krajích. Toto téma bylo dále rozvedeno příspěvky zaměřenými na portály a informační brány (JIB, EZB, Portál STM), které nabízejí zprostředkovaný přístup do obsahu dostupných zdrojů, ať již na úrovni článků, nebo časopisů a dalších typů publikací. Závěrečný příspěvek navíc poskytl zamyšlení nad současností a budoucností konsorcií knihoven v ČR.

Nyní konkrétněji k programu. Po úvodním slově dr. Hany Nové zazněl její příspěvek shrnující zastoupení českých databází v knihovnách. Připomenuto bylo neformální konsorcium knihoven pro přístup do databáze TamTam firmy Anopress či databází České tiskové kanceláře. V posledních letech umožňuje finanční zajištění z programu VISK 8a podpořit přístup k těmto zdrojům v řadě českých knihoven.

Stěžejním příspěvkem semináře byl již zmíněný, rozšířený a doplněný referát ing. Barbory Katolické z Univerzitní knihovny Západočeské univerzity, která společně s dr. Novou podala oborově rozdělený přehled dostupných elektronických tak i tištěných zdrojů, jejichž nákup byl podpořen v rámci programu 1N. Mapka s dostupností na vysokých školách byla doplněna o další knihovny či jiné instituce, které mají zdroje k dispozici.

Po přestávce následovaly příspěvky o portálech a informačních branách. Mgr. Jindřiška Pospíšilová z Národní knihovny ČR přiblížila hlavní rysy Jednotné informační brány (JIB) s důrazem na možnosti vyhledávání informací a další přidané služby zaměřené přímo na získání plného textu nebo co nejpřesnější informace, kde je možné plný text získat. Ve vyjednávání jsou i další zdroje, které by obohatily nabídku JIB. Elektronická knihovna časopisů (EZB) nabízí přehled plnotextových odborných časopisů v jednotlivých knihovnách. Novinkou je možnost nastavení tzv. konsorciálního konta, které nepatří konkrétní knihovně, tak, aby ho mohly prohlížet i nezapojené knihovny a získaly odpovídající informace o přístupu k plnému textu. Ing. Dana Smetanová ze Státní technické knihovny představila Portál STM, který chystá nejen novou grafickou podobu, ale roste i po obsahové stránce. Hlavní součást Portálu STM, Katalog STM, obsahuje informace o licencích schválených v rámci programu 1N a jeho předchůdce LI, ale také záznamy časopisů tematicky pokrývajících oblast vědy, techniky a medicíny či odkazy na další referenční zdroje.

Ing. Barbora Katolická také přidala příspěvek o sledování statistických údajů využívání elektronických informačních zdrojů. Připomněla mezinárodní iniciativu COUNTER, která se snaží o sjednocení údajů o využívání pro vzájemnou porovnatelnost. Řada světových producentů elektronických zdrojů už přijala usnesení COUNTER a nabízí v současnosti pět základních typů výstupních formátů. Kromě COUNTER existují i další iniciativy, které se této problematice věnují.

Závěr semináře patřil Mgr. Štěpánce Žižkové ze Státní technické knihovny, která se ve svém příspěvku zabývala pozicí knihovních konsorcií v ČR. Připomněla, že český právní řád pojem konsorcium nezná, takže jeho definice není pevně dána. To, čemu u nás říkáme konsorcium, má různé podoby. Inspiraci je možné hledat v zahraničí. Na příkladech zahraničních konsorcií nastínila hlavní typy těchto uskupení a principy jejich fungování. V polemické závěru se objevily otázky dalšího postupu v ČR, vycházející z ne zcela jasného rozdělení kompetencí mezi různými orgány a organizacemi.

Seminář se konal 9. března 2005 v zaplněném Malém sále Městské knihovny v Praze za spolupráce Národní knihovny ČR, Asociace knihoven vysokých škol, Svazu knihovníků a informačních pracovníků a Městské knihovny v Praze. Prezentace příspěvků jsou dostupné na webové stránce semináře.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠŤASTNÁ, Petra. Odborný seminář Dostupnost elektronických informačních zdrojů v knihovnách v ČR. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 4 [cit. 2024-07-25]. urn:nbn:cz:ik-11790. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11790

automaticky generované reklamy