Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Obsahy českých ekonomických časopisů na Ekonomicko-správní fakultě MU

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Obsahy českých ekonomických časopisů na Ekonomicko-správní fakultě MU

0 comments
Anglicky
English title: 
Tables of contents from Czech economic journals at the Faculty of Economics and Administration, MU
English abstract: 
<p>The article focuses on ways the teachers of FEA MU could be regularly and efficiently informed about contents of Czech written professional economic journals.</p>

V nadpisu užitý název projektu může znít v době, kdy se zdá, že člověk má celý svět na dosah ruky a kliknutí myši, poněkud podezřele. Hlavní proud dnes přece tvoří anglicky psané odborné statě publikované v impaktovaných časopisech; tón udávají zejména Web of Science a nověji též stále více rozšířený Scopus. Informace o tom, co se děje v rámci hlavního proudu, jsou obvykle dobře dosažitelné cestou nejvýznamnějších databází nebo zmíněných citačních rejstříků. To však nelze říci o světě českých ekonomických, resp. společenskovědních časopisů, který je z tohoto pohledu – možná neprávem – opomíjený. Každý, kdo zkusil publikovat odborný článek v některém zahraničním impaktovaném společenskovědním časopise, ví, jak obtížná a náročná taková cesta je. A tomu, kdo neuspěl, obvykle nezbývá než se orientovat na českou produkci.

Odborníci, kteří by chtěli být v obraze, udržovat se v dobré vědecké kondici a vědět kdo a o čem u nás na poli ekonomických věd píše, to nemají úplně lehké. Informace o odborné časopisecké produkci jsou rozeseté po mnoha webech nejrůznější úrovně. Jejich procházením strávíme poměrně hodně času, protože často máme co do činění s těžko proniknutelnými a nepřehlednými houštinami mnohdy zastaralých informací: celkově se tam člověk moc nepobaví. Další příležitosti skýtá návštěva knihovny, ta však má také své časové nároky a vyhledání všech potřebných dokumentů nemusí být úplně přímočaré; něco je půjčené, něco někdo právě studuje, něco je jen v uzavřené části fondu, někde mohla nová čísla nabrat zpoždění atd. Záměrně pomíjíme možnost, že každý bude mít všechny domácí časopisy, které ho zajímají, předplacené a že budou pravidelně přistávat na jeho pracovním stole; omezené rozpočty vysokých škol takové rozmařilosti připouští jen zřídka.

Protože máme komfort a informovanost našich klientů na prvním místě, realizujeme od začátku letošního roku malý projekt. Soustřeďujeme informace o vybraných obsazích českých ekonomických a společenskovědních časopisů na jedno místo, umožňujeme v nich vyhledávat nebo získávat informace o nově přidaných obsazích pomocí čteček RSS. Důležité také je, že projekt vytváří prostředí, kde může kooperovat více fakult nebo dokonce vysokých škol najednou: kdo se přidá, může využít naše know-how, ale také i přispět svou trochou do mlýna. Ta má obvykle podobu převzetí patronátu nad některým z časopisů nebo přidávání starších obsahů v delší retrospektivě. Pokud je účastníků více, databáze se o to rychleji rozrůstá a plody mohou sklízet všichni. Koneckonců výsledky může využívat „kdokoli“, aplikace je volně přístupná na internetu, stačí jen klepnout myší zde: http://casopisy.svi.econ.muni.cz/. V současné době na aktualizaci a zpětném budování archivu aktivně spolupracují tři fakulty MU (ESF, FSS a PrF), zájem však už projevili i další hráči.

Uvítací strana aplikace s pobídkou k vyhledávání, přehledem naposledy přidaných obsahů a vstupem do archivu

Uvítací strana aplikace s pobídkou k vyhledávání, přehledem naposledy přidaných obsahů a vstupem do archivu

Předpokládáme, že množina monitorovaných časopisů se časem ještě rozroste; v současném rozsahu pokrývá jen to nejdůležitější z oblastí našich zájmů. Kritériem pro výběr titulů byl charakter, kvalita a „trvanlivost“ poskytovaných informací, jejich význam pro výuku na ESF MU nebo pokrytí oblastí, kam se naše fakulta orientuje výzkumně. První krok tedy spočíval ve vytipování základní množiny časopisů. Záměrně nebyly voleny takové časopisy, které mají dostupný plný text buď na webu nebo v mediální databázi Anopress (typově třeba týdeníky Ekonom, Euro a Profit), neboť u nich by zařazení do naší databáze nepřinášelo žádnou zvláštní přidanou hodnotu. Poté jsme začali vkládat aktuální obsahy a souběžně s tím jsme pracovali na retrospektivě. Ta byla volena v poměrně širokém rozmezí od jednoho roku až po desetiletí podle druhu periodika a charakteru přinášených informací. V současné době je v databázi celkem 705 jednotlivých obsahů u osmnácti časopiseckých titulů a její rozsah stále narůstá. Za půl roku provozu registrujeme denně přibližně 50 pravidelných uživatelů naší služby a jejich počet se utěšeně zvyšuje.

U každého časopisu evidujeme stručný popis, odkaz na webové stránky a samozřejmě vlastní seznam řádně označených obsahů

U každého časopisu evidujeme stručný popis, odkaz na webové stránky a samozřejmě vlastní seznam řádně označených obsahů

Celkově však předpokládáme, že životnost projektu nebude příliš dlouhá. Lze se domnívat, že není daleko doba, kdy i zmiňované obsahy českých ekonomických časopisů budou včetně plných textů začleněny do některé velké databáze typu Anopress. Než se tak však stane, věříme, že náš projekt dobře poslouží svému účelu.

Termín „marketing“ se vyskytuje v obsahu necelé čtyřicítky čísel časopisů

Termín „marketing“ se vyskytuje v obsahu necelé čtyřicítky čísel časopisů

Technická stránka věci

Proces přidávání obsahů časopisů je poměrně jednoduchý. Bezprostředně poté, co se nové číslo sledovaného periodika objeví v poštovní schránce, je jeho obsah naskenován běžným stolním skenerem a ve formátu PDF uložen do univerzitního dokumentového serveru. Ten kromě své funkce datového úložiště navíc automaticky provádí rozpoznání textu (s nadstandardně dobrými výsledky), čímž vlastně dokončí fázi získání požadovaného obsahu. Nyní už jen zbývá nový obsah vložit do databáze, nad kterou je popisovaná webová aplikace vybudována, a nabídnout jej uživatelům – kromě už zmíněného kanálu RSS informujeme naše učitele a doktorandy příležitostným emailem (přičemž onou „příležitostí“ je oznámení o novém vydání Ohlášených knih, viz http://www.ikaros.cz/node/5019).

Ukázka administrátorské funkce – editace vybraného obsahu

Ukázka administrátorské funkce – editace vybraného obsahu

Pokud by měl někdo zájem na projektu spolupracovat a případně množinu monitorovaných periodik rozšířit, je vítán.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NEKUDA, Jaroslav a POLÁČEK, Jiří. Obsahy českých ekonomických časopisů na Ekonomicko-správní fakultě MU. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 6 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-13172. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13172

automaticky generované reklamy