Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Oborová databáze SPOJ se chystá na web

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Oborová databáze SPOJ se chystá na web

0 comments
Bibliografická databáze záznamů o dokumentech z oblasti VTEI a knihovnictví, známá pod zkratkou SPOJ, která představuje od začátku 90. let základní bibliografický zdroj o domácí oborové produkci, bude v průběhu příštího roku převedena ze systému CDS/ISIS do systému ALEPH verze 500 a zpřístupněna ve webovském rozhraní. Zatím je databáze k dispozici uživatelům pouze na počítačích připojených k lokální síti Novell fungující v Národní knihovně ČR (např. v Knihovně knihovnické literatury).

Podle sdělení pracovnic Oddělení studijního a informačního Odboru knihovnictví NK ČR, které SPOJ vytváří, příslušné přípravné práce pro konverzi SPOJ do ALEPH již byly zahájeny. Přednost dostaly pochopitelně databáze již fungující v systému ALEPH 300, následně bude věnována pozornost bázím, které jsou zatím ve stádiu příprav. Za důležité považují fakt, že se podaří zachovat databázi jako celek, i když se počítá s tím, že i nadále budou záznamy zařazovány do souborného katalogu a databáze ANL.

Databáze, která bude figurovat pod označením Knihovna knihovnické literatury (KKL), obsahuje zhruba 30 tisíc záznamů. Roční přírůstek činí průměrně 2500 položek. Retrospektiva databáze sahá až do roku 1989 (záznamy z Bibliografie české knihovnické literatury). Databáze vystavená na WWW bude zahrnovat nejen záznamy ze SPOJ, ale také záznamy z katalogu knihovny. To znamená, že v cílové fázi se součástí databáze stanou i záznamy zahraničních dokumentů nasnímané z lístkového katalogu v rámci projektu retrokonverze (více než 11 tisíc záznamů pocházejících od 50. let) a záznamy převzaté z české národní bibliografie u starší české oborové literatury.

Jádro databáze tvoří katalog studovny knihovnické literatury a dokumentace české knihovnické literatury. V databázi jsou zpracovány monografie, články z českých oborových časopisů v úplnosti (výběrově periodika z příbuzných disciplín a denní tisk na základě výstřižkové služby), sborníky, cestovní zprávy pracovníků NK, materiály spojené s agendou IFLA a rešerše. Vzhledem k tomu, že databáze vzniká mj. složením různých produktů, které jsou primárně určeny k jiným účelům (např. anotovaná rubrika Novinky zahraniční knihovnické literatury v časopisu Národní knihovna), nejsou dodržována jednotná pravidla popisu (např. u všech záznamů není zařazována notace MDT).

Zahraniční časopisy, které jsou uloženy ve fondu knihovny, jsou excerpovány v menší míře. Tato situace se týká i slovenských dokumentů (např. časopisu Knižnice a informácie). V současnosti nejsou záznamy vyměňovány jako dříve a informace o slovenské oborové literatuře jsou tedy omezenější.

K asi 250 titulům oborových seriálů excerpovaných do databáze SPOJ patří – jako jediný ryze elektronický časopis - od léta 1999 také Ikaros. Kromě toho se zpracovávají relevantní webovské zdroje – dosud elektronické příspěvky na konferencích Inforum a Celostátní porada vysokoškolských knihoven. V případě, že dokument vychází paralelně v tištěné a elektronické formě, jako předloha ke katalogizaci bude sloužit tištěný zdroj, přičemž k záznamu bude doplněno URL. Pracovnice oddělení si uvědomují, že do budoucna nelze seriózní aktivity v elektronickém publikování v oblasti odborné komunikace opomíjet, a proto se bude i ve SPOJ/KKL věnovat větší pozornost dokumentům šířeným v prostředí WWW, avšak s ohledem na jeho nestabilitu, resp. na proměnlivost URL jako jejich primárního identifikačního údaje. Po zpřístupnění KKL v systému ALEPH 500 budou záznam těchto dokumentů svázány – stejně jako tomu je dnes v databázi ANL – s příslušným webovským zdrojem.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Oborová databáze SPOJ se chystá na web. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 3 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-10543. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10543

automaticky generované reklamy