Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Obor Informační služby – knihovnictví v Plzni slaví 15 let

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Obor Informační služby – knihovnictví v Plzni slaví 15 let

0 comments
Anglicky
English title: 
The Field of Information services – librarianship in Pilsen celebrates 15 years!
English abstract: 
The following report focuses on the 15th Anniversary of the ‘Information services – librarianship’ field in Pilsen. The first part describes the history of the field as it has been taught in Secondary Technical School of Mechanical Engineering and Secondary Vocational School of Professor Švejcar, Pilsen, whilst the second part outlines the program of the celebration itself.

Na Střední průmyslové škole strojnické a Střední odborné škole profesora Švejcara v Plzni by asi málokdo hledal obor s názvem Informační služby – knihovnictví, přesto tam tento obor působí již 15 let a nevede si věru špatně. Za dobu své působnosti „vychoval“ rovných 300 absolventů a v současné době zde navštěvuje obor Knihovnictví 99 studentů.

Začněme ale od začátku. Obor (tehdy) Knihovnické a informační systémy a služby byl poprvé otevřen ve školním roce 2000/2001 na Střední odborné škole, Majerova (později Střední odborné škole profesora Švejcara), zásluhou tehdejší ředitelky školy, PaeDr. Boženy Seidenglanzové a učitelky školy, PhDr. Blanky Psutkové. Založení oboru podpořili i zástupci plzeňských knihoven, zvláště pak tehdejší ředitel SVK v Plzni PhDr. Jaroslav Vyčichlo a ředitelka KmP PhDr. Dagmar Svatková, která se ujala i výuky jednoho ze dvou páteřních odborných předmětů - Informačních procesů. Druhý předmět Informační systémy a služby vyučovala PhDr. Blanka Psutková. Další odborné předměty pak byly součástí volitelných zaměření – Archivnictví, Knihovnictví a Zpracování informací a během uplynulých 15 let se při výuce odborných předmětů a praxí vystřídalo celkem 18 pedagogů.

V průběhu let doznala výuka určitých změn, zvláště s přijetím Školního vzdělávacího plánu Informační služby – knihovnictví, kdy byl v souladu se ŠVP nejen změněn název oboru, ale i skladba některých předmětů. Obor se již dále nedělil na jednotlivé specializace a odborné předměty ze specializací, zvláště z bývalého zaměření archivnictví a knihovnictví, byly nadále včleněny do povinného kánonu učiva.

Velkou změnou prošla i samotná škola, v roce 2011 byla Střední odborná škola prof. Švejcara sloučena se Střední průmyslovou školou strojnickou, vznikl nový subjekt se společným názvem Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara a náš obor Informační služby – knihovnictví se tak musí „prosadit“ v konkurenci nejen dalších humanitních, ale i technických oborů. Přesto i nadále patří náš obor k nejaktivnějším na škole a to především díky přístupu k výuce odborných předmětů, kdy si plně uvědomujeme, že vychováváme nejen budoucí knihovníky, archiváře či informační pracovníky, ale především pracovníky služeb, kteří musí zvládat i techniky komunikace a propagace a plně se hlásíme k trendu, kdy knihovník = pedagog volného času a komunitní pracovník. Naši studenti se tak účastní mnoha knihovnických i školních akcí, kdy se snaží oslovit zvláště studenty ostatních oborů, nebo i laickou veřejnost.

K našim tradičním akcím patří účast na Týdnu knihoven, veřejná čtení, půjčování na chodbách školy (v rámci BMČ), Vánoční čtení, výstavky a nástěnky. Ve spolupráci s dalšími institucemi v regionu se pak podílíme např. Maratonu čtení z díla Bohumila Hrabala či akci Hovory s Čapkem (SVK PK), nebo na přípravě a provozu Knihobudky v Národopisném muzeu Plzeňska. V rámci odborných praxí pak naši studenti pomáhají při Noci s Andersenem, akci Mini Plzeň, besedách, workshopech pro děti a dalších akcích Knihovny města Plzně. Do výčtu našich aktivit musíme samozřejmě přidat ještě velké množství exkurzí do knihoven, archivů, nakladatelství, přednášky v aule školy (Anopress, AIP Beroun), nebo ve výukovém centru SVK PK a další.

Knižní koutek ve vestibulu školy
Knižní koutek ve vestibulu školy (Týden knihoven 2015)

V duchu těchto akcí jsme také pojali letošní oslavu 15. výročí založení oboru. Máme dojem, že bylo co slavit, a tak se do přípravy oslav zapojily hned dvě třídy našich studentů (žáci 2. a 3. ročníku). Studenti si připravili kulturní program, vyrobili pozvánky a plakáty, podíleli se na přípravě pohoštění a cateringu, vytvořili objekty z knih na slavnostní výzdobu auly školy a podíleli se na celkové organizaci akce. 6.10. 2015 se pak konalo slavnostní setkání stávajících i bývalých pedagogů, absolventů oboru, studentů a hostů ze spolupracujících institucí.

Ředitel školy Ing. Rostislav Študent a předsedkyně předmětové komise Mgr. Vladimíra Bezpalcová
Ředitel školy Ing. Rostislav Študent a předsedkyně předmětové komise Mgr. Vladimíra Bezpalcová

Moderování celé akce se ujala předsedkyně předmětové komise oboru Informační služby – knihovnictví Mgr. Vladimíra Bezpalcová, která také uvítala hosty a představila obor. Po úvodním slovu ředitele školy Ing. Rostislava Študenta vystoupila „zakladatelka“ oboru PhDr. Blanka Psutková, která popsala proces zakládání oboru v Plzni, vzpomněla úspěchů a povedených akcí oboru, připomněla „náš“ základní kámen pro novou budovu národní knihovny, ale také tragickou smrt naší absolventky Hany Berdychové, která se nás všech velmi dotkla. Po tomto emotivním vystoupení dostali prostor naši milí hosté:

Mgr. Helena Šlesingerová se ve svém příspěvku věnovala hlavně nezastupitelnému podílu Knihovny města Plzně na praktické výchově studentů, citovala z praxovních deníků studentů a uváděla mnohdy úsměvné příhody z odborných praxí.

Mgr. Helena Šlesingerová
Mgr. Helena Šlesingerová

Mgr. Daniel Bechný (SVK PK) uvedl svůj příspěvek velmi trefně slovy „vědárna a švejcárna patří k sobě“ a tuto skutečnost doplnil o konkrétní příklady naší spolupráce (praxe, vzdělávací kurzy, tematické akce…). Dále se zamyslel nad budoucností oboru a knihovnické práce všeobecně.

Mgr. Daniel Bechný
Mgr. Daniel Bechný

S dalším, velmi emotivním, příspěvkem vystoupila bývalá ředitelka školy PaeDr. Božena Seidenglanzová, která opět připomněla počátky oboru v Plzni a vyznala se ke své lásce ke knihám, četbě i knihovnictví. Po tomto příspěvku následovala série velmi milých vystoupení, která nás pedagogy, ale i mnohé studenty a studentky dojala k slzám:

Příspěvky bývalých kolegyní PhDr. Evy Koubové, která popřála všem studentům hodně úspěchů a vzpomínala na svoji pedagogickou kariéru a PhDr. Ivanky Horákové, která dokonce zaveršovala:

„Když v životě jde to trochu ztuha, vždy pomůže právě kniha
a krásné dívky velice, jsou české knihovnice.

A je-li chlapec jako fík – tak určitě je knihovník!“

Zástupce absolventů Jiří Bláha předává květinu PhDr. Blance Psutkové
Zástupce absolventů Jiří Bláha předává květinu PhDr. Blance Psutkové

Jedním ze zlatých hřebů akce bylo vystoupení absolventů oboru (Mgr. Hana Vlčková, Mgr. Jakub Houda, Mgr. Hana Jehlíková, Mgr. Gabriela Šmídová, Mgr. Lenka Bendová, Mgr. Barbora Nebeská, Jiří Bláha), kteří vzpomínali mnohdy velmi humorně na svá středoškolská léta a pedagogy a mnozí popisovali svůj další studijní a profesní růst. Mezi jednotlivými vystoupeními dostali prostor také současní studenti s hudebním i literárním programem a Mgr. Andrea Mařáková pak jen zakončila celý program slovy díků a radosti z povedeného setkání a přáním úspěchů nejen našim absolventům, ale i stávajícím studentům, kteří dohromady spolu s námi vytvářejí podobu i budoucnost našeho oboru na škole.

Účastníci oslavy 15 let
Účastníci oslavy 15 let

Hodnocení: 
Průměr: 5 (hlasů: 2)
MAŘÁKOVÁ, Andrea. Obor Informační služby – knihovnictví v Plzni slaví 15 let. Ikaros [online]. 2015, ročník 19, číslo 11 [cit. 2021-12-08]. urn:nbn:cz:ik-17619. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17619

automaticky generované reklamy