Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nové předpony násobků binární jednotky informace

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Nové předpony násobků binární jednotky informace

0 comments
Autoři: 

Také se domníváte, že pro určení kapacity paměti či velikosti dokumentu si vystačíme s jednotkou bajt a jejími násobky kilo-, mega-, giga-, tera-, peta…? Díky rozdílnému pojetí významu násobků zjistíte, že nikoli.

Kilo- je podle soustavy jednotek SI vyjádřením násobku 1 000 (=103), což však platí v desítkové soustavě. Obecně se používá kilo- také v jednotce dvojkové, ovšem jako vyjádření násobku 1 024 (=210). Zde nastává problém, protože ne vždy je jasné, jaký význam násobku byl použit.

Kupříkladu velikost jedné knižní jednotky je rovna 400 kilobajtům, což může být jak 409 600 bajtů (1 024x400), tak 400 000 bajtů (1 000x400). Rozdíl je evidentní - celých 9 600 bajtů. Na stejný problém narazíme u jednotky mega-, v jednotkách SI pouze a jen násobek 1 000 000 (=106) neboli 1 000x1 000. Jako násobek jednotky bajt se však jedná o číslo 1 048 576 bajtů (=220) neboli 1 024x1 024. Rozdíl činí 48 576 bajtů. Různě velký megabajt používají výrobci operačních pamětí i pevných disků. Dále platí, že čím vyšší hodnoty, tím vyšší rozdíl. Problém dále narůstá s narůstajícím šířením nejrůznějších počítačových sítí, a tedy uváděním jejich přenosových rychlostí, opět v násobcích bajtů za jednotku času.

Kdysi se proto začalo využívat následující rozlišení pomocí velikosti písmena: dekadický násobek 1 000 bylo "malé" kilo-, označení kB, podobně násobek 1 000 000 bylo "malé" mega-, označení mB ; násobky binární pak byly psány s velkým písmenem: "velké" Kilo- označené KB, "velké" mega- označené MB atd. Dokud byl okruh odborníků okolo počítačových a informačních technologií malý, daný úzus byl respektován. S rozšířením počítačů mezi širokou veřejnost na sklonku minulého století byl rozdíl v násobcích smazán a zapomenut, nastal lehký zmatek.

Přítrž mu učinilo rozhodnutí přední mezinárodní standardizační komise pro elektrotechnické normy (IEC - International Electrotechnical Commission), stanovující nové násobky pro využití v dvojkové soustavě podle následující tabulky:


Dosavadní předpony zůstanou vyhrazeny desítkovým násobkům. Zkratky i označení jsou pro lepší pochopení přímo odvozeny z příslušných předpon soustavy SI. Možný zmatek pomůže osvětlit tabulka příkladů:


Zmíněné předpony byly zveřejněny v Dodatku č. 2 k normě IEC 60027-2, část II. Zda bude tato norma využívána v praxi, záleží na potřebě ji používat. Zatím se nezdá, že by tato potřeba byla akutní, ovšem s růstem kapacit paměťových zařízení bude nutné definovat technické parametry přesněji.

Co znamená zavedení dvojkových předpon pro vědeckoinformační a knihovnickou obec? Velikost elektronického dokumentu je součástí bibliografického popisu podle ISBD(ER). Uveďme příklad záznamu disku CD-ROM/DVD: norma hovoří kromě fyzického popisu média, které je standardní (8 nebo 12 cm), také o počtu a velikosti souborů. Velikost souboru se uvádí ve tvaru (tedy i jednotkách), v jakém se nachází na médiu. V některých případech a typech elektronických zdrojů však nemusí být explicitně uvedena; pak ji je nutno "změřit" či odhadnout, tedy použít některou ze standardních jednotek.

Dále mohou být součástí záznamu systémové požadavky na hardware čtecího zařízení (počítač nebo e-book). Opět vzniká potřeba zapsat hodnoty požadované paměti apod. V případě databází můžeme hovořit o maximální velikosti záznamu. S rozmanitostí různých elektronických zdrojů narůstá i komplexnost záznamu. Lze si např. představit elektronický zdroj ve formě paměťové karty pro digitální fotoaparáty a videokamery. Dnešní DVD není posledním výkřikem technologie optických médií, právě naopak. Elektronickým zdrojem může být i pevný disk, čipová karta s vlastním procesorem a integrovanými algoritmy, magnetická páska, paměť EEPROM...

Je evidentní, že v oblasti elektronických zdrojů se budeme stále častěji setkávat s nutností zaznamenat údaje o velikosti dokumentu. Pouze důsledné respektování existující normy zabrání nechtěnému chaosu.

Další informace najdete v článku "Předpony u binárních násobků" zveřejněném na CD-R serveru a v článku "Prefixes for binary multiples" zveřejněném na stránce amerického Národního institutu pro standardy a technologie.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Průměr: 5 (hlasů: 11)
NOVÁK, Petr. Nové předpony násobků binární jednotky informace. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 3 [cit. 2024-05-29]. urn:nbn:cz:ik-10886. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10886

automaticky generované reklamy