Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nová pobočka Městské knihovny v Praze vznikne v Smíchovské tržnici

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Nová pobočka Městské knihovny v Praze vznikne v Smíchovské tržnici

0 comments
Autoři: 

Rozhodnutím Zastupitelstva Městské části Praha 5 a za spolupráce Magistrátu hl. m. Prahy budou v r. 2003 rekonstruovány nové prostory pro smíchovskou pobočku Městské knihovny v Praze. Vznikne tak knihovna, která svou činností bude patřit mezi osm největších poboček Městské knihovny v Praze.

Projekt atelieru ATREA počítá s tím, že se secesní budova z počátku 20. století přiblíží svému původnímu vzhledu. Vzhledem k předchozím nevhodným zásahům je záměrem autorů co nejvíce rehabilitovat původní prostorové uspořádání a architektonické působení a nové zásahy navrhnout v souladu s tímto záměrem s ohledem na provozní požadavky.

Rekonstrukce počítá s využitím podstřešního prostoru a tím umožní prostorovou, architektonickou a stavebně technickou rehabilitaci zajímavé stavby industriální architektury. Na základě zvolené koncepce vznikne jedinečný vnitřní prostor knihovny s horním osvětlením a zvýšenými galeriemi, přístupnými jednoramennými schodišti otevřenými do volného prostoru centrální haly pod obloukovými vazníky. Celková užitná plocha pro uživatele knihovny bude 1033 m2, kapacita knihovního fondu 80 000 knihovních jednotek, předpokládaná provozní doba 43 hodin týdně. Knihovna bude poskytovat služby dospělým čtenářům i dětem v jednom prostorovém celku (tzv. rodinná knihovna), což je progresivní způsob užívaný dnes v moderních veřejných knihovnách. Kromě knih, časopisů a novin bude půjčovat i zvukové materiály (CD, MC). Čítárna novin a časopisů a klub volného času , místo pro neformální klubovou činnost dětí, budou umístěny na již zmiňovaných galeriiích.

Knihovna bude mít automatizovány všechny knihovnické agendy a bude začleněna do datové sítě MKP. Tím se uživatelům smíchovské knihovny plně zpřístupní nejen databáze celé Městské knihovny v Praze, ale i externí báze dat, které MKP využívá. Součástí služeb automatizované knihovny bude i bezplatný přístup čtenářů na Internet . Víceúčelový sál , který bude sloužit k realizaci kulturních a vzdělávacích pořadů (přednášky, semináře, komponované pořady ) s kapacitou 25 míst a počítačová učebna s kapacitou 16 pracovních stanic, budou přístupné i mimo provozní dobu knihovny.

Naplněním těchto prostorových a funkčních parametrů vznikne knihovna, která bude dobře sloužit nejen obyvatelům Smíchova, ale jako spádová knihovna i obyvatelům celé Prahy 5.

Parametry nové obvodní knihovny budou odpovídat standardům předpokládaným ve "Strategii Městské knihovny v Praze do roku 2005" pro tzv. spádovou knihovnu: užitná plocha pro čtenáře 1033 m 2, knihovní fond asi 80 000 knihovních jednotek provozní doba 43hodin týdně (včetně soboty), 6 000 až 7 000 zapsaných čtenářů, ročně 60 000 návštěvníků a 270 000 absenčních výpůjček. Prostory knihovny budou dobře dostupné, umožňí bezbariérový přístup invalidním vozíkům. Čtenáři automatizované smíchovské knihovny budou moci bez jakýchkoli omezení využívat i služeb Ústřední knihovny na Mariánském náměstí, metrem dobře dostupné knihovny Lužiny v Praze 13 a všech dalších automatizovaných poboček naší sítě (koncem r. 2002 jich bude už 13). Prostory knihovny budou dobře dostupné, umožňující bezbariérový přístup invalidním vozíkům.

Architektonické řešení je založeno na působení rehabilitovaného převýšeného halového prostoru s bazilikálním osvětlením. Ocelové sloupy, vazníky s nýtovanými styčníky a členěnými pruty a okna s dělením na menší plochy, jako prvky industriální architektury jsou samy o sobě svými tvary a detaily dekorativní a umocní působení vytvořeného prostoru. Ve vnitřním prostoru bude doplněna jedna vestavěná galerie s přiznanou soudobou ocelovou konstrukcí. Nábytek a doplňky jsou jednoduchého tvaru, materiálově řešeny z kombinace oceli a dřeva.

Knihovna bude poskytovat služby dospělým čtenářům i dětem v jednom prostorovém celku (tzv. rodinná knihovna), což je progresivní způsob užívaný dnes v moderních veřejných knihovnách. Knihovna bude mít automatizovány všechny knihovnické agendy a bude začleněna do datové sítě MKP. Naplněním těchto prostorových a funkčních parametrů vznikne knihovna, která bude dobře sloužit nejen obyvatelům Smíchova, ale jako spádová knihovna i obyvatelům celé Prahy 5. Kvalitou nově vzniklého prostředí a velikostí vznikne pobočka Městské knihovny, která se po ústředí stane jednou z nejkrásnějších a nejvýznamnějších, což si Smíchov jistě zaslouží.

Na vstupní prostor navazuje celistvý otevřený prostor knihovny, členěný pouze nábytkem. V zadní části je vymezen prostor dětského oddělení. Centrálni hala nabízí uživatelům kromě klasických knihovnických a informačních služeb také osm pracovních stanic pro bezplatný přístup k síti Internet. Oddělení pro děti bude sloužit jako prostor variabilně využívaný pro individuální i skupinovou činnost dětí, pro pořádání nejrůznějších kulturně výchovných akcí pro jednotlivé třídy smíchovských základních i mateřských škol, jako herna pro nejmenší čtenáře a výstavní prostory dětských prací.

Galerie A - tichá studovna a čítárna umožňující nerušenou práci s knižní a časopiseckou literaturou, s kapacitou 18 studijních čtenářských míst s možností připojení vlastních přenosných počítačů uživatelů a 1 personálním počítačem pro uživatele umožňující přístup do celé báze dat MKP.
Galerie B - Klub volného času - místo pro neformální klubovou činnost dětí staršího školního věku a volný výběr beletrie a periodik pro tuto věkovou skupinu s kapacitou 16 odpočinkových čtenářských míst s možností připojení vlastních přenosných počítačů uživatelů.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ALEXOVÁ, Jana. Nová pobočka Městské knihovny v Praze vznikne v Smíchovské tržnici. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 12 [cit. 2024-05-27]. urn:nbn:cz:ik-11179. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11179

automaticky generované reklamy