Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

New Media Symposium

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

New Media Symposium

0 comments
Autoři: 

Ve čtvrtek 9. února 2006 proběhlo v Praze mezinárodní sympozium zaměřené na nová média. Akce s názvem New Media programs in the Czech Republic - challenges and perspectives (Programy nových médií v České republice - výzvy a perspektivy) se konala v budově Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění na Smetanově nábřeží a probíhala přibližně od 10,00 do 17,00 hodin.

Hlavními organizátory byla Mgr. Denisa Kera z Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK a Mgr. Miloš Vojtěchovský z Centra audiovizuálních studií FAMU. Jako vzácný zahraniční host se dostavil profesor Jay David Bolter z Georgia Institute of Technology (GIT), USA.

V celodenním pásmu přednášek, ve kterém hovořili odborníci prakticky z celé republiky, byl prezentován a diskutován stav nových médií a ICT (Information and Communication Technology) v České republice. Hovořilo se o tom, jak zde probíhá jejich výuka, v jakém stavu je spolupráce mezi rozličnými organizacemi a institucemi a jakým způsobem je možné vlastně k novým médiím přistupovat. Jednotlivé příspěvky byly doprovázeny prezentacemi a byly předvedeny i některé inspirativní multimediální projekty. Jednacím jazykem konference byla angličtina. Za zmínku také stojí, že celá akce byla živě přenášena po internetu.

Dopolední cyklus zahájili organizátoři krátkým přivítáním a poté již začal vlastní program. Jako první vystoupil zahraniční host, profesor Jay D. Bolter, který představil GIT, College of Computing, School of Literature, Communication and Culture (LCC) a obory zabývající se studiem médií. Předeslal, že digitální média je třeba si uvědomit i v historickém kontextu s klasickými médii (film, televize, fotografie, knihy, noviny a další). Tyto historické přístupy jsou během studií kombinovány s dalšími disciplínami. jako je teorie medií, grafický a vizuální design, Human-Computer Interaction (HCI) atd. Důraz je kladen i na propojení teoretických a praktických znalostí. Profesor Bolter dále pohovořil o doktorském studiu v oboru Digital Media a o výzkumné činnosti, která na LCC probíhá. Z mnoha projektů, o kterých byla řeč, bych upozornil zejména na experimentální hru (či spíše interaktivní drama) Façade.

Mgr. Miloš Vojtěchovský (FAMU) měl přípěvek na téma Intermediální tvorba a technologie, což je relativně nový mezioborový předmět (či cyklus kurzů) zabývající se vývojem vědy, technologií a umění. Ing. Roman Berka, Ph.D (Fakulta elektrotechnická ČVUT), který měl spolupřednášet na stejné téma, dorazil kvůli dopravním problémům s menším zpožděním a zapojil se až do následné diskuse. Na příspěvek pana Vojtěchovského navázala MgA. Lucie Svobodová z pracoviště digitálních médií (VŠUP, katedra grafiky), která na předmětu Intermediální tvorba a technologie také spolupracuje. Na závěr promítla na ukázku průřez rozličnými studentskými projekty z poslední doby.

Další účastník sympozia, Pavel Sedlák, představil nevládní neziskovou organizaci CIANT, Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie (International Centre for Art and New Technologies), ve kterém působí jako zástupce ředitele. CIANT provozuje multimediální laboratoř a organizuje řadu konferencí, workshopů a vzdělávacích projektů. Za zmínku stojí například festival Entermultimediale 2, který proběhl v květnu 2005 v Praze a jehož byl P. Sedlák hlavním kurátorem.

P. Sedláka vystřídal psycholog PhDr. David Šmahel, Ph.D., z Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny, což je výzkumné pracoviště Fakulty sociálních studií MU v Brně. Hovořil o pracovní skupině zabývající se kyberpsychologií, o spolupráci s UCLA (University of California, Los Angeles), o projektu World Internet Project a o kurzu Psychologie a Internet. Další podrobnosti lze získat z jeho prezentace. Ze stejné univerzity (ale z Právnické fakulty MU, konkrétně Katedry právní teorie) se dostavil JUDr. Radim Polčák z Pracovní skupiny pro právo a informační technologie a pohovořil o specifickém přístupu k novým médiím z pohledu práva (DRM: Digital Rights Management, ochrana dat, e-commerce, e-government a další) a o oborech (týkajících se IT & práva), které lze na PF MU studovat. Na závěr pan Polčák také zmínil několik informací o mezinárodní konferenci Kyberprostor / Cyberspace, jejíž již 4. ročník proběhne na podzim v Brně.

Dopolední cyklus uzavřel pan Douglas F. Hajek, zakladatel a ředitel Prague College, soukromé školy s výukou v anglickém jazyce, která nabízí řadu programů v rámci vyššího odborného vzdělání. Jedním z oborů je i program Interactive Media (pokrývající oblast multimédií a grafického designu), na který se pan Hajek ve své přednášce primárně zaměřil.

Po cca hodinové pauze na občerstvení sympozium pokračovalo. Odpolední část byla zakončena diskusí, která již probíhala v českém jazyce a dotýkala se mnoha témat probíraných během celého dne.

Prvním řečníkem druhé části byl Ing. Bohuš Získal ze společnosti Visual Connection (a člen týmu CIANT). V krátké prezentaci zmínil celou řadu produktů a řešení, které firma nabízí v oblasti digitálních médií, a pohovořil i o množství partnerů, se kterými spolupracují. Zmíněna byla i netradiční reality show Odhalení, jejíž kompletní technické zázemí měla na starosti právě společnost Visual Connection, generální partner projektu.

Jako další vystoupil Dušan Barok z Bratislavy, který stručně pohovořil o sdružení Burundi (které již od 1. 1. 2006 oficiálně neexistuje) a festivalu nových médií Multiplace. Poté se již zaměřil na projekt Monoskop, což je de facto encyklopedie typu wikipedia, specializovaná na média a umění. U pomyslného řečnického pultu ho následně vystřídal další slovenský rodák, Mgr. Richard Fajnor, proděkan pro vzdělávací činnost Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a vedoucí Ateliéru multimédií. Kromě obligátních informací o fakultě a o studijních oborech byl zmíněn i zajímavý intermediální projekt ACSTREAM (Academic Audio/Video Stream – Akademické audio/video vysílání).

Rumunská rodačka Anetta Mona Chisa (Akademie výtvarných umění) představila Ateliér nových médií I., který zaujme už jen pozoruhodným řešením webových stránek. Prezentovala také projekt Generator-P730 Jakuba Nepraše, který byl promítán i na festivalu Transmediale v Berlíně. Poté vystoupila Mgr. Jana Horáková, Ph.D., z Ústavu pro studium divadla a interaktivních médií (FF MU) a zaměřila se na studijní program Teorie interaktivních médií. Podrobnosti o studiu a předmětech lze získat v manuálu studia.

Následoval příspěvek Mgr. Jakuba Macka z Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU. Jeho kolega Mgr. David Kořínek, vedoucí multimediální laboratoře, se bohužel kvůli nemoci nemohl zúčastnit. J. Macek hovořil o různých oborech v rámci katedry, ale zaměřil se zejména na specializaci Digitální média. Kromě výuky a výzkumné činnosti byl zmíněn i časopis Revue pro média, který ale prochází transformací na Mediální studia. Na závěr byly zmíněny i konference a festivaly dotýkající se nových médií, například již zmíněný Kyberprostor a dále Ars Electronica, Sembion či Zoom, o kterém vzápětí hovořil Adam Zbiejczuk, student ze stejné fakulty a jeden z organizátorů festivalu.

Z Masarykovy univerzity v Brně byli i další účastníci sympozia, Mgr. Pavel Skopal a Mgr. Luděk Janda z Ústavu filmu a audiovizuální kultury (FF MU), kde se novými médii zabývají ve vztahu ke kinematografii. Pan Janda také zdůraznil dva směry, kterými se jejich středisko ubírá – konkrétně teorie a dějiny filmu a archeologie nových médií. Ústav nabízí také řadu kurzů, například o historii počítačových her nebo teorii a historii digitální animace, ovšem i tyto kurzy akcentují hlavně vztah k filmu. Zmíněno bylo také Centrum pro studium audiovizuální kultury, jehož činnost už bohužel skončila.

Další v pořadí byli studenti Fakulty užitého umění a designu z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP, Ústí nad Labem). Konkrétně Lukáš Nikel z ateliéru Digitální média (vedoucí ateliéru, ak. mal. Štěpánka Šimlová, se kvůli probíhajícímu přijímacímu řízení nemohla dostavit), BcA. Markéta Kinterová a BcA. Radek Jandera z ateliéru Fotografie. Slova se ujal Lukáš Nikel a promítl několik ukázek studentských projektů. Z Ústavu umění a designu ze Západočeské univerzity v Plzni přijeli Viktor Takáč a Lukáš Kellner, kteří vystoupili místo Doc. Mgr.Art. Dušana Zahoranského, který se nemohl dostavit, a stručně pohovořili o Ateliéru multimediálního designu. Následně byly opět předvedeny některé ukázky prací.

PhDr. Jaroslav Vančát z Fakulty humanitních studií FF UK bohužel nedorazil a jeho příspěvek nebyl přednesen ani v zastoupení. Místo toho proběhla alternativní přednáška, ve které Zuzana Řezníková krátce pohovořila o projektu občanského sdružení Klášter (v Bechyni), který spočívá v kurzech ICT ve výtvarné výchově, které jsou zaměřeny na vzdělávání učitelů (zejména ZŠ a SŠ). Na samotný závěr konference vystoupila Mgr. Petra Jedličková (UISK) a Mgr. Denisa Kera (UISK) s prezentací nového navazujícího magisterského studijního oboru Studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Součástí prezentace byla i krátká ukázka studentského multimediálního filmového projektu Terapie / The Therapy, pojednávajícího o závislosti lidí na technice.

Tím byla prezentační část konference oficiálně ukončena a přibližně další hodinu probíhala již zmíněná diskuse, která se obecně zabývala tématy konference, zpětnou vazbou a případnými výstupy ve formě vytvoření databáze či portálu o nových médiích. Zmiňovány byly projekty typu Remedi a Kyberia, uvažovalo se o mailing-listech a podobně. Projednávaly se i čistě teoretické otázky typu co to vůbec nová média jsou, jak je lze uchopit a definovat.

Na konferenci se podařilo prodiskutovat mnoho aktuálních témat a námětů. Nemalý význam měly i ukázky multimediálních prací a projektů. Různorodost jednotlivých příspěvků byla v souladu s ohromnou diverzitou nových médií obecně. Je to obor, který stále vzniká, formuje se a vyvíjí se. Konference měla za cíl podat přehled o rozličných programech zabývajících se novými médii a tento cíl také splnila.

Rád bych též na závěr dodal, že stručný program sympozia lze nalézt na stránkách jednoho z partnerů projektu, sdružení Lemurie T.A.Z., kde je možno nahlédnout i do archivu a podívat se na záznam celé konference (konkrétně první část a druhá část, formát .mov).

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RYLICH, Jan. New Media Symposium. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 3 [cit. 2023-01-30]. urn:nbn:cz:ik-12033. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12033

automaticky generované reklamy
registration login password